دانلود مقاله نگرشهای نوین در آموزش ارزشها و اصول اخلاق حرفه

دانلود مقاله نگرشهای نوین در آموزش ارزشها و اصول اخلاق حرفه

دانلود مقاله نگرشهای نوین در آموزش ارزشها و اصول اخلاق حرفه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 6 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) : 


 


‏نگرشهای‏ ‏نوین‏ ‏در‏ ‏آموزش‏ ‏ارزشها‏ ‏و اصول‏ ‏اخلاق‏ ‏حرفه‌ای‏ ‏حسابداری


‏مقدمه


‏آیا‏ ‏می‌توان‏ ‏ارزشها‏ ‏و‏ ‏اصول‏ ‏اخلاق‏ ‏حرفه‌ای‏ ‏حسابداری‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏سطوح‏ ‏مختلف‏ ‏آموزشی‏ ‏به‏ ‏دانشجویان‏ ‏آموخت؟‏ ‏اگر‏ ‏چنین‏ ‏باشد،‏ ‏باید‏ ‏این‏ ‏کار‏ ‏به‌وسیله‏ ‏استادان‏ ‏دانشگاهی‏ ‏در‏ ‏دانشگاه‏ ‏و‏ ‏یا‏ ‏از‏ ‏طریق‏ ‏آموزش‏ ‏اصول‏ ‏مذهبی‏ ‏و‏ ‏فلسفی‏ ‏و‏ ‏یا‏ ‏ترکیبی‏ ‏از‏ ‏دو‏ ‏روش‏ ‏به‏ ‏دانشجویان‏ ‏آموزش‏ ‏داده‏ ‏شود‏. ‏اینها‏ ‏برخی‏ ‏از‏ ‏سوالهایی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏سالهای‏ ‏اخیر‏ ‏مطرح‏ ‏و‏ ‏باعث‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏بسیاری‏ ‏از‏ ‏دانشگاهها‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏آموزش‏ ‏درسهای‏ ‏حسابداری‏ ‏می‌پردازند،‏ ‏مطالبی‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏ارتباط‏ ‏با‏ ‏این‏ ‏سوالها‏ ‏منتشر‏ ‏کنند.


‏نیاز‏ ‏به‏ ‏آموزش‏ ‏اصول‏ ‏اخلاقی‏ ‏با‏ ‏توجه‏ ‏به‏ ‏نمونه‌های‏ ‏تقلب‏ ‏صورت‏ ‏گرفته‏ ‏در‏ ‏موسسه‌های‏ ‏مالی،‏ ‏آشکارا‏ ‏نمایان‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏نیاز‏ ‏به‏ ‏بررسی‏ ‏بین‌المللی‏ ‏دارد.


‏از‏ ‏آنجا‏ ‏که‏ ‏ارزشهای‏ ‏اخلاقی‏ ‏در‏ ‏بین‏ ‏کشورهای‏ ‏مختلف‏ ‏به‌دلیل‏ ‏فرهنگ‏ ‏آنها‏ ‏متفاوت‏ ‏است،‏ ‏هیچ‏ ‏نوع‏ ‏آیین‏ ‏اخلاقی‏ ‏پذیرفته‌شده‌ای‏ ‏به‌صورت‏ ‏جامع‏ ‏وجود‏ ‏ندارد‏. ‏با‏ ‏این‏ ‏حال،‏ ‏اصول‏ ‏اخلاقی‏ ‏اساسی‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏حد‏ ‏بین‌المللی‏ ‏باشد‏ ‏وجود‏ ‏دارد(Oddo, 2007) .


‏از‏ ‏سویی‏ ‏دیگر،‏ ‏پیچیده‌تر‏ ‏شدن‏ ‏روزافزون‏ ‏محیط‏ ‏کاری‏ ‏شاغلان‏ ‏در‏ ‏حرفه‏ ‏حسابداری‏ ‏و‏ ‏افزایش‏ ‏میزان‏ ‏کارهای‏ ‏غیراخلاقی‏ ‏و‏ ‏غیرقانونی‏ ‏و‏ ‏رسواییهای‏ ‏اخیر‏ ‏مالی‏ ‏شاید‏ ‏موید‏ ‏این‏ ‏موضوع‏ ‌‏باشد‏ ‏که‏ ‏آموزش‏ ‏صحیح‏ ‏اصول‏ ‏اخلاقی‏ ‏حسابداری‏ ‏باید‏ ‏در‏ ‏دستور‏ ‏کار‏ ‏دانشگاهها‏ ‏و‏ ‏سایر‏ ‏مراجع‏ ‏و‏ ‏سازمانها‏ ‏قرار‏ ‏گیرد‏. ‏به‌منظور‏ ‏جلب‏ ‏اعتماد‏ ‏جامعه‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏حرفه‏ ‏حسابداری‏ ‏و‏ ‏افزایش‏ ‏اعتبار‏ ‏و‏ ‏محبوبیت‏ ‏آن،‏ ‏احساس‏ ‏می‌شود‏ ‏که‏ ‏باید‏ ‏به‏ ‏اصول‏ ‏اخلاقی‏ ‏حسابداری‏ ‏در‏ ‏دانشگاهها‏ ‏به‌عنوان‏ ‏مکانی‏ ‏که‏ ‏دانشجویان‏ ‏در‏ ‏آن‏ ‏به‏ ‏پرورش‏ ‏استعدادها‏ ‏و‏ ‏تواناییهای‏ ‏خود‏ ‏می‌پردازند،‏ ‏اهمیت‏ ‏ویژه‌ای‏ ‏داده‏ ‏شود‏. ‏اهمیت‏ ‏آموزش‏ ‏اصول‏ ‏اخلاقی‏ ‏در‏ ‏طی‏ ‏سالیان‏ ‏متمادی‏ ‏به‌وسیله‏ ‏شاغلان‏ ‏در‏ ‏حرفه‏ ‏و‏ ‏دانشگاهیان‏ ‏مورد‏ ‏شناسایی‏ ‏قرار‏ ‏گرفته‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏بسیاری‏ ‏از‏ ‏مطالعات‏ ‏بر‏ ‏آن‏ ‏تاکید‏ ‏شده‏ ‏است‏. ‏اما‏ ‏با‏ ‏وجود‏ ‏اهمیت‏ ‏زیاد‏ ‏این‏ ‏موضوع،‏ ‏احساس‏ ‏می‌شود‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏دانشگاهها‏ ‏بهای‏ ‏کمتری‏ ‏به‏ ‏آموزش‏ ‏این‏ ‏اصول‏ ‏داده‏ ‏می‌شود؛‏ ‏غافل‏ ‏از‏ ‏اینکه‏ ‏چشمپوشی‏ ‏از‏ ‏آموزش‏ ‏اصول‏ ‏اخلاقی‏ ‏چه‏ ‏خسارتهای‏ ‏جبران‌ناپذیری‏ ‏به‏ ‏بار‏ ‏آورده‏ ‏است.


‏با‏ ‏توجه‏ ‏به‏ ‏اهمیت‏ ‏این‏ ‏موضوع‏ ‏در‏ ‏این‏ ‏مقاله‏ ‏ابتدا‏ ‏اصول‏ ‏اخلاقی‏ ‏حسابداری‏ ‏با‏ ‏توجه‏ ‏به‏ ‏مدل‏ ‏تصمیم‌گیری‏ ‏یکپارچه‏ ‏تورن (Thorne, 1998) ‏بررسی‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏ادامه‏ ‏به‏ ‏نگرشهای‏ ‏نوین‏ ‏در‏ ‏آموزش‏ ‏ارزشها‏ ‏و‏ ‏اصول‏ ‏اخلاق‏ ‏حرفه‌ای‏ ‏از‏ ‏دیدگاه‏ ‏فدراسیون‏ ‏بین‌المللی‏ ‏حسابداران (IFAC)‏،‏ ‏انجمن‏ ‏حسابداران‏ ‏مدیریت (IMA) ‏و‏ ‏انجمن‏ ‏حسابداران‏ ‏رسمی‏ ‏امریکا (AICPA) ‏پرداخته‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏نهایت‏ ‏به‏ ‏روشها‏ ‏و‏ ‏رویکردهای‏ ‏مختلف‏ ‏ارائه‏ ‏مباحث‏ ‏اخلاقی‏ ‏در‏ ‏دوره‌های‏ ‏تحصیلی‏ ‏حسابداری‏ ‏و‏ ‏امکان‌پذیری‏ ‏آن‏ ‏اشاره‏ ‏می‌شود.


‏تعریف‏ ‏اصول‏ ‏اخلاقی‏ ‏حسابداری‏ ‏بر‏ ‏اساس‏ ‏مدل‏ ‏تصمیم‌گیری‏ ‏تورن


‏اخلاق‏ ‏در‏ ‏لغت‏ ‏به‏ ‏معنای‏ ‏خلق‌وخوی‏ ‏و‏ ‏علم‏ ‏اخلاق‏ ‏به‏ ‏معنای‏ ‏دانش‏ ‏بد‏ ‏و‏ ‏نیک‌خویی‌هاست‏ ‏و‏ ‏به‌طور‏ ‏خلاصه‏ ‏شامل‏ ‏شناخت‏ ‏صحیح‏ ‏از‏ ‏ناصحیح‏ ‏و‏ ‏آنگاه‏ ‏انجام‏ ‏صحیح‏ ‏و‏ ‏ترک‏ ‏ناصحیح‏ ‏است‏. ‏به‌طور‏ ‏کلی‏ ‏اخلاق‏ ‏به‏ ‏سه‏ ‏رشته‏ ‏تقسیم‏ ‏می‌شود‏: ‏اخلاق‏ ‏نظری،‏ ‏هنجاری‏ ‏و‏ ‏کاربردی.


‏اخلاق‏ ‏نظری‏ ‏به‏ ‏موضوعهای‏ ‏مرتبط‏ ‏با‏ ‏ماهیت‏ ‏مفهومها‏ ‏و‏ ‏قضاوتهای‏ ‏اخلاقی‏ ‏می‌پردازد‏. ‏اخلاق‏ ‏هنجاری‏ (‏دستوری‏) ‏ضوابط‏ ‏و‏ ‏معیارهایی‏ ‏را‏ ‏برای‏ ‏چگونه‏ ‏زندگی‏ ‏کردن‏ ‏فراهم‏ ‏می‌آورد‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏آن‏ ‏خوب‏ ‏و‏ ‏بد،‏ ‏درست‏ ‏و‏ ‏نادرست‏ ‏و‏ ‏نظایر‏ ‏آن‏ ‏تعریف‏ ‏و‏ ‏چگونگی‏ ‏انتخاب‏ ‏بین‏ ‏آنها‏ ‏و‏ ‏راه‏ ‏درست‏ ‏عمل‏ ‏کردن‏ ‏براساس‏ ‏قواعد‏ ‏معین‏ ‏بیان‏ ‏می‌شود‏. ‏اخلاق‏ ‏کاربردی‏ ‏در‏ ‏واقع‏ ‏ادامه‏ ‏اخلاق‏ ‏هنجاری‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏آن‏ ‏کاربرد‏ ‏تئوریهای‏ ‏اخلاق‏ ‏هنجاری‏ ‏در‏ ‏اخلاقیاتی‏ ‏نظیر‏ ‏حقوق‏ ‏بشر،‏ ‏برابری‏ ‏نژادی‏ ‏و‏ ‏جنسیتی،‏ ‏عدالت‏ ‏و‏ ‏مسائل‏ ‏مشابه‏ ‏مورد‏ ‏بحث‏ ‏قرار‏ ‏می‌گیرد‏ (‏علی‌مدد،‏1383).


‏برای‏ ‏روشن‏ ‏شدن‏ ‏محتوای‏ ‏اصول‏ ‏اخلاقی،‏ ‏بهتر‏ ‏است‏ ‏مدل‏ ‏تصمیم‌گیری‏ ‏یکپارچه‏ ‏تورن‏ ‏را‏ ‏بررسی‏ ‏کنیم.


‏همان‏ ‏طور‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏مدل‏ ‏تورن‏ (‏شکل‏ ١) ‏دیده‏ ‏می‌شود،‏ ‏این‏ ‏مدل‏ ‏از‏ ‏دو‏ ‏طبقه‏ «‏رشد‏ ‏اخلاقی‏»‏ ‏و‏ «‏فضیلت‏»‏ ‏تشکیل‏ ‏شده‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏این‏ ‏مدل‏ ‏منظور‏ ‏از‏ ‏حساسیت‏ ‏اخلاقی‏ ‏یعنی‏ ‏تفسیر‏ ‏موقعیت‏ ‏و‏ ‏آگاهی‏ ‏به‏ ‏اینکه‏ ‏چگونه‏ ‏اعمال‏ ‏مختلف،‏ ‏گروههای


‏ ‏ذینفع‏ ‏را‏ ‏تحت‏ ‏تاثیر‏ ‏قرار‏ ‏می‌دهد‏. ‏به‌عبارتی‏ ‏دیگر،‏ ‏قبل‏ ‏از‏ ‏آنکه‏ ‏فرد‏ ‏بتواند‏ ‏عملی‏ ‏اخلاقی‏ ‏انجام‏ ‏دهد،‏ ‏باید‏ ‏وجود‏ ‏مسئله‏ ‏اخلاقی‏ ‏را‏ ‏درک‏ ‏کند‏. ‏هر‏ ‏چند‏ ‏که‏ ‏انتظار‏ ‏می‌رود‏ ‏دانشجویانِ‏ ‏تابع‏ ‏آیین‏ ‏رفتار‏ ‏حرفه‌ای،‏ ‏مسائل‏ ‏اخلاقی‏ ‏را‏ ‏بهتر‏ ‏از‏ ‏سایر‏ ‏دانشجویان‏ ‏درک‏ ‏کنند،‏ ‏ولی‏ ‏یافته‌های‏ ‏پژوهشها‏ ‏نشان‏ ‏می‌دهد‏ ‏که‏ ‏تفاوت‏ ‏فاحشی‏ ‏بین‏ ‏دانشجویان‏ ‏حسابداری‏ ‏و‏ ‏دانشجویان‏ ‏دیگر‏ ‏وجود‏ ‏ندارد.


‏پس‏ ‏یکی‏ ‏از‏ ‏موضوعهایی‏ ‏که‏ ‏دانشگاهیان‏ ‏حسابداری‏ ‏باید‏ ‏توجه‏ ‏ویژه‌ای‏ ‏به‏ ‏آن‏ ‏نشان‏ ‏دهند،‏ ‏پژوهش‏ ‏قوه‏ ‏درک‏ ‏مسائل‏ ‏اخلاقی‏ ‏است‏. ‏دومین‏ ‏عنصر‏ ‏در‏ ‏مدل‏ ‏فوق،‏ ‏استدلال‏ ‏تجویزی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏نهایت‏ ‏به‏ ‏قضاوت‏ ‏اخلاقی‏ ‏می‌انجامد‏ ‏و‏ ‏میان‏ ‏دانشجویان‏ ‏حسابداری‏ ‏بیشترین‏ ‏توجه‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏خود‏ ‏جلب‏ ‏کرده‏ ‏است‏. ‏رویکردهای‏ ‏فراوانی‏ ‏برای‏ ‏آموزش‏ ‏استدلال‏ ‏تجویزی‏ ‏ارائه‏ ‏و‏ ‏حمایت‏ ‏شده‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏این‏ ‏باره‏ ‏می‌توان‏ ‏به‏ ‏روانشناسی‏ ‏رشد‏ ‏اخلاقی،‏ ‏نظریه‌های‏ ‏فلسفی‏ ‏کلاسیک‏ ‏و‏ ‏تحلیلهای‏ ‏مورد‏ ‏پژوهش‏ ‏اشاره‏ ‏کرد‏. ‏اصول‏ ‏اخلاقی‏ ‏دستوری،‏ ‏یعنی‏ ‏آنچه‏ ‏باید‏ ‏شخص‏ ‏انجام‏ ‏دهد‏ ‏و‏ ‏اخلاق‏ ‏توصیفی‏ ‏یعنی‏ ‏اینکه‏ ‏اشخاص‏ ‏چگونه‏ ‏تصمیم‏ ‏می‌گیرند،‏ ‏با‏ ‏هم‏ ‏تفاوت‏ ‏دارند.


‏توجه‏ ‏به‏ ‏این‏ ‏دو‏ ‏مقوله‏ ‏یعنی‏ ‏اصول‏ ‏اخلاقی‏ ‏توصیفی‏ ‏و‏ ‏دستوری‏ ‏باید‏ ‏در‏ ‏آموزش‏ ‏اصول‏ ‏اخلاقی‏ ‏مورد‏ ‏نظر‏ ‏قرار‏ ‏گیرد‏ ‏و‏ ‏دانشجویان‏ ‏تنها‏ ‏در‏ ‏یکی‏ ‏از‏ ‏مقوله‌ها‏ ‏آموزش‏ ‏داده‏ ‏نشوند‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏هر‏ ‏دو‏ ‏مقوله‏ ‏آموزشهای‏ ‏لازم‏ ‏را‏ ‏بگیرند.


‏طبقه‏ ‏دوم‏ ‏در‏ ‏مدل‏ ‏تورن،‏ ‏فضیلت‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏خود‏ ‏شامل‏ ‏دو‏ ‏عنصر‏ ‏انگیزه‏ ‏و‏ ‏هدف‏ ‏اخلاقی‏ ‏و‏ ‏شخصیت‏ ‏و‏ ‏رفتار‏ ‏اخلاقی‏ ‏است‏. ‏پینفکس (Pincoffs, 1986) ‏فضائل‏ ‏اخلاقی‏ ‏را‏ ‏به‌عنوان‏ ‏خصایص‏ ‏مثبت‏ ‏شخصیتی‏ ‏یاد‏ ‏کرده‏ ‏و‏ ‏معتقد‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏وجود‏ ‏چنین‏ ‏خصایصی‏ ‏باعث‏ ‏می‌شود‏ ‏فرد‏ ‏در‏ ‏جهت‏ ‏منافع‏ ‏دیگران‏ ‏گام‏ ‏بردارد‏. ‏همچنین‏ ‏رست (Rest, 1986) ‏بر‏ ‏این‏ ‏باور‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏انگیزه‏ ‏اخلاقی‏ ‏باعث‏ ‏می‌شود‏ ‏فرد‏ ‏ارزشهای‏ ‏اخلاقی‏ ‏را‏ ‏بالاترین‏ ‏ارزشها‏ ‏بداند‏ ‏و‏ ‏شخصاً‏ ‏مسئولیت‏ ‏تمام‏ ‏پیامدهای‏ ‏اخلاقی‏ ‏را‏ ‏بپذیرد‏. ‏اغلب‏ ‏اولین‏ ‏برخورد‏ ‏حرفه‌ای‏ ‏دانشجویان‏ ‏حسابداری‏ ‏تعامل‏ ‏با‏ ‏بخش‏ ‏دانشگاهی‏ ‏است.


‏جامعه‏ ‏دانشگاهی‏ ‏حسابداری‏ ‏برای‏ ‏شکوفایی‏ ‏فضائل‏ ‏به‏ ‏شهر‏ ‏آرزوها‏ ‏یا‏ ‏مدینه‏ ‏فاضله‏ ‏تبدیل‏ ‏می‌شود‏ ‏و‏ ‏استادان‏ ‏به‏ ‏نقش‏ ‏راهبران‏ ‏این‏ ‏شهر‏ ‏در‏ ‏می‌آیند،‏ ‏از‏ ‏این‏ ‏رو‏ ‏دانشجویان‏ ‏در‏ ‏رفتار‏ ‏استادان‏ ‏و‏ ‏آنچه‏ ‏آنان‏ ‏انجام‏ ‏می‌دهند،‏ ‏دقیق‏ ‏می‌شوند‏ ‏و‏ ‏چنانچه‏ ‏صداقت‏ ‏و‏ ‏صراحت‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏رفتار‏ ‏استادان‏ ‏با‏ ‏دیگران‏ ‏مشاهده‏ ‏کنند،‏ ‏به‌طور‏ ‏تلویحی‏ ‏می‌آموزند‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏همان‏ ‏صورت‏ ‏رفتار‏ ‏کنند‏. ‏بر‏ ‏عکس‏ ‏اگر‏ ‏استادان‏ ‏به‏ ‏تعهدات‏ ‏خود‏ ‏عمل‏ ‏نکنند،‏ ‏دانشجویان‏ ‏نیز‏ ‏اخلاق‏ ‏را‏ ‏بی‌اهمیت‏ ‏تلقی‏ ‏خواهند‏ ‏کرد.


‏عنصر‏ ‏چهارم‏ ‏مدل‏ ‏تورن،‏ ‏شخصیت‏ ‏اخلاقی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏رفتار‏ ‏اخلاقی‏ ‏می‌انجامد‏. ‏رست‏ ‏اعتقاد‏ ‏دارد‏ ‏شهامت‏ ‏یکی‏ ‏از‏ ‏ویژگیهای‏ ‏مطلوب‏ ‏اساسی‏ ‏در‏ ‏عنصر‏ ‏چهارم‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏فرد‏ ‏کمک‏ ‏می‌کند‏ ‏هدفهای‏ ‏اخلاقی‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏رفتار‏ ‏اخلاقی‏ ‏تبدیل‏ ‏کند‏. ‏با‏ ‏توجه‏ ‏به‏ ‏مطالب‏ ‏بالا،‏ ‏استادان‏ ‏حسابداری‏ ‏می‌توانند‏ ‏با‏ ‏افزایش‏ ‏حساسیت‏ ‏اخلاقی،‏ ‏استدلال‏ ‏اخلاقی‏ ‏و‏ ‏انگیزه‏ ‏اخلاقی‏ ‏دانشجویان‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏رفتار‏ ‏اخلاقی‏ ‏تشویق‏ ‏کنند‏. ‏همان‌طوری‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏مدل‏ ‏تورن‏ ‏بر‏ ‏می‌آید‏ ‏آموزش‏ ‏در‏ ‏چهار‏ ‏حوزه‏ ‏حساسیت،‏ ‏استدلال،‏ ‏انگیزه‏ ‏و‏ ‏شخصیت‏ ‏اخلاقی‏ ‏می‌تواند‏ ‏دانشجویان‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏قضاوت،‏ ‏شناسایی‏ ‏مسئله،‏ ‏هدفهای‏ ‏اخلاقی‏ ‏و‏ ‏رفتار‏ ‏اخلاقی‏ ‏کمک‏ ‏کند‏ (‏کرمی‏ ‏و‏ ‏مرادی،‏1387).


‏عواملی‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏ایجاد‏ ‏نیاز‏ ‏به‏ ‏آموزش‏ ‏اصول‏ ‏اخلاقی‏ ‏حسابداری‏ ‏انجامید:


‏تسلیم‏ ‏شدن‏ ‏حسابداران‏ ‏شرکتها‏ ‏در‏ ‏مقابل‏ ‏انتظارات‏ ‏مدیران‏ ‏داخلی‏ ‏ارشد‏ ‏و‏ ‏اقدام‏ ‏در‏ ‏جهت‏ ‏یافتن‏ ‏راههایی‏ ‏برای‏ ‏ایجاد‏ ‏ارقام‏ ‏ساختگی،


‏شکستن‏ ‏مرزهای‏ ‏اصول‏ ‏اخلاقی‏ ‏و‏ ‏رعایت‏ ‏نکردن‏ ‏تعهدات‏ ‏اخلاقی‏ ‏و‏ ‏بروز‏ ‏تضاد‏ ‏منافع،‏


‏عمل‏ ‏نکردن‏ ‏حسابرسان‏ ‏و‏ ‏حسابداران‏ ‏به‏ ‏مسئولیتهایی‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏قبال‏ ‏مردم‏ ‏دارند‏ ‏و‏ ‏موجه‏ ‏جلوه‏ ‏دادن‏ ‏شکل‏ ‏معاملات‏ ‏به‌رغم‏ ‏درست‏ ‏نبودن‏ ‏ماهیت‏ ‏اقتصادی‏ ‏معاملات،‏


‏ایجاد‏ ‏شکاف‏ ‏ادراکی‏ ‏بین‏ ‏آنچه‏ ‏در‏ ‏صورتهای‏ ‏مالی‏ ‏ارائه‏ ‏می‌شود‏ ‏و‏ ‏آنچه‏ ‏از‏ ‏آنها‏ ‏انتظار‏ ‏می‌رود‏ ‏که‏ ‏این‏ ‏خود‏ ‏باعث‏ ‏برخی‏ ‏سرخوردگی‌ها‏ ‏و‏ ‏تشکیکها‏ ‏در‏ ‏کیفیت‏ ‏گزارشگری‏ ‏مالی‏ ‏می‌شود،


‏پیچیدگی‏ ‏روزافزون‏ ‏فعالیتهای‏ ‏تجاری‏ ‏و‏ ‏مبادلات‏ ‏مالی‏ ‏که‏ ‏با‏ ‏ابزار‏ ‏مالی‏ ‏طراحی‏ ‏شده‏ ‏جهت‏ ‏مقابله‏ ‏با‏ ‏آن‏ ‏مشکل،‏ ‏پیچیده‌تر‏ ‏نیز‏ ‏می‌شود، 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله نگرشهای نوین در آموزش ارزشها و اصول اخلاق حرفه

خرید آنلاین