دانلود مقاله مديريت و حسابداري در شهرداري‌ها

دانلود مقاله مديريت و حسابداري در شهرداري‌ها

دانلود مقاله مديريت و حسابداري در شهرداري‌ها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 74 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


‏1


‏1


‏مقدمه:


‏مدير امور مالي كه طبق مادة 79 قانون شهرداري در معيت شهردار ذيحساب شهرداري مي باشد بر كلية واحد ها و شعبة مالي رياست نظارت خواهد داشت و شهردار مجاز به تعيين يا تغيير او بدون موافقت انجمن شهر نخواهد بود .


‏در شهرداريهاي كوچك و متوسط ممكن است به ذيحساب مذكور كه كلية كارهاي مالي را رؤسا و يا به كمك تعدادي كارمند انجام مي دهد عنوان رئيس حسابداري اطلاق شود .


‏وظائف مسئول امور مالي كه در معيت شهردار ذيحساب ميباشد به طور معمول در شهرداريهاي متوسط و بزرگ به قرار زير است :


‏الف ـ تهيه برنامه عمليات مالي و هماهنگ ساختن عمليات مذكور .


‏ب ـ تهيه گزارشهاي مالي و ترازنامه و تفريغ بودجه سالانه و بررسي و تأييد آنها .


‏ج ـ بررسي و كنترل كيفيت اجراي بودجه .


‏1


‏2


‏د ـ راهنمائي كاركنان مالي در اجراي مقررات و دستورالعملهاي مربوطه .


‏شركت در جلسات مناقصه و مزايده و هيأت عالي معاملات و انجام ساير تـكاليفي كه طبق آئين نـامة معاملات شهرداري بـعهدة مدير امـور مـالي


‏محول است .


‏بررسي قراردادها از نظر انطباق آن با اصول و موازين حقوق مالي .


‏امضاي چكها و اسناد پرداخت بعنوان يكي از امضاء كنندگان مجاز طبق مادة79 قانون شهرداري .


‏امضاي مكاتبات مربوط به امور مالي در حدود مقررات مربوط .


‏اعمال اختياراتي كه از طرف شهردار در عقد قراردادها و ايجاد تعهد يا تشخيص يا صدور حواله به عهدة او محول مي شود .


‏تماس با سازمانها و اشخاص خارج از شهرداري و پيمانكاران و مذاكره با آنها در امور مالي و معاملات شهرداري . 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله مديريت و حسابداري در شهرداري‌ها

خرید آنلاین