دانلود مقاله تجزيه وتحليل به كمك نسبتهاي مالي

دانلود مقاله تجزيه وتحليل به كمك نسبتهاي مالي

دانلود مقاله تجزيه وتحليل به كمك نسبتهاي مالي

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 5 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


‏تجزيه وتحليل به كمك نسبتهاي مالي


‏تجزيه وتحليل به كمك نسبتهاي مالي


‏نسبتهاي مالي در5 گروه بشرح ذيل طبقه بندي مي شوند :


‏1- نسبت نقدينگي : نقدينگي عبارتست ازتوانايي شركت درجوابگويي به تعهدات كوتاه مدت خود . نقدينگي جهت اجراي فعاليت هاي واحدتجاري ضروري است ،‏‌‏ به خصوص درزماني كه شركت بامشكلات خاصي نظيرركوداقتصادي ويازيانهاي ناشي ازآن و ياافزايش ناگهاني درقيمتِ مواداوليه وياقطعات مورداستفاده شركت روبه روگردد .درچنين شرايطي چنانچه شركت فاقدنقدينگي كافي باشد مشكلات مالي جدي براي آن بوجودخواهدآمد .


‏۲- نسبت هاي فعاليت : اين نسبتها نشان مي دهند كه باچه سرعتي دارايي هاي مختلف به فروش ياپول نقد تبديل مي شوند . به عبارت ديگراين نسبتها حاكي ازتوانايي مديريت دربكارگيري داراييهادرفعاليت نهايي شركت ( فروش محصول ) مي باشد.


‏۳- نسبتهاي اهرمي ( بازپرداخت بدهي هاي بلند مدت ) : توانايي بازپرداخت بدهي عبارتست ازقدرت جوابگويي مؤسسه به بدهيهاي بلندمدت خود ، درسررسيدآنها تحليل اين تــوانايي برساختاربلندمدت مالي وعملياتي مؤسسه تاكيد دارد . ميزان بدهي ها ي بلندمدت مؤسسه درساختارسرمايةآن نيزدراين تحليل مورد توجه قرارمي گيرد . دراين بررسيها سودآوري مؤسسه نيزبايد مورددقت قرارگيرد ، چراكه تاشركتي سودآورنباشد قادربه بازپرداخت بدهيهاي خودنخواهد بود . وقتي بدهي يك شركت زيادباشد مديريت ناچارخواهد بود كه براي تأمين منابعِ ماليِ اضافي به روشهاي ديگري ودرصدرآن به صاحبان سرمايه ( صدورسرمايه ) متوسل شود ، ونيزتلاش نمايد كه سررسيد بدهيهاي راتمديد كند كه بدون شك هزينة تامين سرمايه درهريك ازاين حالات افزايش خواهد يافت.


‏۴- نسبت هاي سود آوري : يكي ازشاخص هاي مهم سلامت مالي شركت و كارايي مديريت آن توانايي شركت دركسب سود قابل قبول ويابرگشتي راضي كننده روي سرمايه گذاري آن است . بديهي است كه سرمايه گذاران تمايلي به مشاركت درشركتي كه سودآوري و درآمدسازي ضعيفي دارد ازخودنشان نمي دهند . چراكه سود آوري اندك درقيمت سهام و توانايي بالقوة شركت درپرداخت سودسهام تاثيرمنفي دارد . اعتباردهندگان نيزراضي به پرداخت وام به شركتي كه موقعيت ضعيفي ازنظرسورآوري دارد نخواهند بود ، چون احتمال اين را مي دهند كه طلب آنها هرگزبازپرداخت نگردد . البته بايد يادآوري شود كــه قدرمطلق سود اهميت چنداني ندارد مگراينكه اين سود درقياس بامنبع ايجاد آن (ميزان سرمايه گذاري ) مورد ارزيابي قرارگيرد.


‏۵- نسبتهاي مــربوط به ارزش بازارســهام : گروه ديگري ازنسبتها ، قيمت بازارسهام شركت رابه سودعايدي و ياارزش دفتري اين سهام ارتباط مي دهد . همچنين ارتباط قيمت سهام را ، باسودسهامِ پرداختي به سهامداران روشن مي سازد


‏تجزيه وتحليل به كمك نسبتهاي مالي


‏تجزيه وتحليل به كمك نسبتهاي مالي


‏نسبتهاي مالي در5 گروه بشرح ذيل طبقه بندي مي شوند :


‏1- نسبت نقدينگي : نقدينگي عبارتست ازتوانايي شركت درجوابگويي به تعهدات كوتاه مدت خود . نقدينگي جهت اجراي فعاليت هاي واحدتجاري ضروري است ،‏‌‏ به خصوص درزماني كه شركت بامشكلات خاصي نظيرركوداقتصادي ويازيانهاي ناشي ازآن و ياافزايش ناگهاني درقيمتِ مواداوليه وياقطعات مورداستفاده شركت روبه روگردد .درچنين شرايطي چنانچه شركت فاقدنقدينگي كافي باشد مشكلات مالي جدي براي آن بوجودخواهدآمد .


‏۲- نسبت هاي فعاليت : اين نسبتها نشان مي دهند كه باچه سرعتي دارايي هاي مختلف به فروش ياپول نقد تبديل مي شوند . به عبارت ديگراين نسبتها حاكي ازتوانايي مديريت دربكارگيري داراييهادرفعاليت نهايي شركت ( فروش محصول ) مي باشد.


‏۳- نسبتهاي اهرمي ( بازپرداخت بدهي هاي بلند مدت ) : توانايي بازپرداخت بدهي عبارتست ازقدرت جوابگويي مؤسسه به بدهيهاي بلندمدت خود ، درسررسيدآنها تحليل اين تــوانايي برساختاربلندمدت مالي وعملياتي مؤسسه تاكيد دارد . ميزان بدهي ها ي بلندم‏دت مؤسسه درساختارسرمايةآن نيزدراين تحليل مورد توجه قرارمي گيرد . دراين بررسيها سودآوري مؤسسه نيزبايد مورددقت قرارگيرد ، چراكه تاشركتي سودآورنباشد قادربه بازپرداخت بدهيهاي خودنخواهد بود . وقتي بدهي يك شركت زيادباشد مديريت ناچارخواهد بود كه براي تأمين منابعِ ماليِ اضافي به روشهاي ديگري ودرصدرآن به صاحبان سرمايه ( صدورسرمايه ) متوسل شود ، ونيزتلاش نمايد كه سررسيد بدهيهاي راتمديد كند كه بدون شك هزينة تامين سرمايه درهريك ازاين حالات افزايش خواهد يافت. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله تجزيه وتحليل به كمك نسبتهاي مالي

خرید آنلاین