دانلود مقاله بررسي سيستم اندازهگيري عملكرد در بيمارستان فيروزگر شهر تهران 1382

دانلود مقاله بررسي سيستم اندازهگيري عملكرد در بيمارستان فيروزگر شهر تهران 1382

دانلود مقاله بررسي سيستم اندازهگيري عملكرد در بيمارستان فيروزگر شهر تهران  1382

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 28 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


‏بررسي ‏سيستم اندازه‏‏گيري عملکرد ‏در بيمارستان ‏فيروزگر ‏شهر تهران- 1382


Performance Measurement System Survey in Phiroozgar Hospital In Tehran-1382‏چکيده


‏مقدمه:‏ ‏صاحبان بيمارستانها ب‏راي‏ ‏اينکه بتوانند ‏عملكرد خود‏ را‏ در‏ ‏سطح مطلوب حفظ‏ نموده‏ و‏ ‏بقاي خود‏ را ‏تضمين ‏نمايند، بايد بتوانند ‏تصميمات ‏آگاهانه ‏اتخاذ ‏نمايند، لذا ‏ملزم به رعايت اصولي از جمله‏ ارزيابي و اندازهگيري عملکرد و‏ دريافت آگاهي از وضعيت بيمارستان‏هاي‏ تحت مديريت خود ‏مي‏باشند. ليکن بدليل عدم بررسي دقيق ‏روشهاي اصلي مورد استفاده براي انداز‏ه‏گيري عملكرد‏ در حيطه ‏بيمارستانها ‏انجام پژوهش بيشتر در اين زمينه ضروري مينمايد و ‏در پژوهش‏ حاضر‏ به بررسي سيستم اندازهگيري عملکرد در‏ بيمارستان (مرکز آموزشي درماني) فيروزگر تهران در سال 1382 پرداخته شده است.


‏روشپژوهش: ‏اين پژوهش بصورت مقطعي انجام گرفته است.‏ جامعه‏ اين ‏پژوهش، ‏مرکز آموزشي درماني (بيمارستان) عمومي فيروزگر تهران وابسته به دانشگاه علوم پزشکي ايران بوده است. بدين‏ منظور، پس از مطالعه کتابخانهاي و جمع‏آوري اطلاعات اوليه‏ و ‏طبقه بندي ‏آنها ‏بر اساس اهداف پژوهش‏،‏ ‏"‏ ملزومات سيستم اندازهگيري عملکرد" در نه بخش توسط ‏پرسشنامه‏ و "ويژگيهاي سيستم اندازهگيري عملکرد" در 6 بخش توسط چک‏ليست‏ ارزيابي ‏گرديد.‏ پس از تاييد اعتبار پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتيد و متخصصين امر و ثبات آن به روش آزمون باز آزمون در مجموع 38 پرسشنامه تکميل گرديد و داده هاي بدست آمده بهمراه ‏چکليست تکميل شده به روش مصاحبه، مشاهده و مطالعه اسناد و مدارک ‏پس از ورود اطلاعات در ‏نرمافزار SPSS‏ مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و ‏بر اساس‏ يافتههاي پژوهش و مقايسه آن ‏با وضعيت اندازهگيري عملکرد در سيستم بهداشتي درماني کشورهاي کانادا، انگلستان و نيوزيلند 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله بررسي سيستم اندازهگيري عملكرد در بيمارستان فيروزگر شهر تهران 1382

خرید آنلاین