دانلود مقاله استاندارد حسابداري تسعير ارز

دانلود مقاله استاندارد حسابداري تسعير ارز

دانلود مقاله استاندارد حسابداري تسعير ارز

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 12 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


‏استاندارد حسابداري‌ تسعير ارز


‏فهرست‌ مندرجات‌


‏ شماره‌ بند


‏ . مقدمه‌ 2 - 1


‏ . دامنه‌ كاربرد 6 - 3


‏ . تعاريف‌ 7


‏ . معاملات‌ ارزي‌ 26 - 8


‏ - شناخت‌ اوليه‌ 10 - 8


‏ - تسعيراقلام‌ ارزي‌ درتاريخ‌ ترازنامه‌ 14 - 1‏1


‏ - شناخت‌ تفاوت‌ تسعير- نحوه‌ عمل‌ اصلي‌ 23 - 15


‏ - شناخت‌ تفاوت‌ تسعير- نحوه‌ عمل‌ مجاز جايگزين‌ 26 - 24


‏ . صورتهاي‌ مالي‌ عمليات‌ خارجي‌ 44 - 27


‏ - طبقه‌بندي‌ عمليات‌ خارجي‌ 30 - 27


‏ - عمليات‌ خارجي‌ لاينفك‌ ازعمليات‌ واحد تجاري‌ گزارشگر 33 - 31


‏ - واحدهاي‌ مستقل‌ خارجي‌ 40 - 34


‏ - واگذاري‌ واحد مستقل‌ خارجي‌ 42 - 41


‏ - تغيير طبقه‌بندي‌ عمليات‌ خارجي‌ 44 - 43


‏ . افشا 48 - 45


‏ . تاريخ‌اجرا 49


‏ . مطابقت‌ با استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ حسابداري‌ 50‏فهرست‌ مندرجات‌


‏ شماره‌ بند


‏ . مقدمه‌ 2 - 1


‏ . دامنه‌ كاربرد 6 - 3


‏ . تعاريف‌ 7


‏ . معاملات‌ ارزي‌ 26 - 8


‏ - شناخت‌ اوليه‌ 10 - 8


‏ - تسعيراقلام‌ ارزي‌ درتاريخ‌ ترازنامه‌ 14 - 1‏1


‏ - شناخت‌ تفاوت‌ تسعير- نحوه‌ عمل‌ اصلي‌ 23 - 15


‏ - شناخت‌ تفاوت‌ تسعير- نحوه‌ عمل‌ مجاز جايگزين‌ 26 - 24


‏ . صورتهاي‌ مالي‌ عمليات‌ خارجي‌ 44 - 27


‏ - طبقه‌بندي‌ عمليات‌ خارجي‌ 30 - 27


‏ - عمليات‌ خارجي‌ لاينفك‌ ازعمليات‌ واحد تجاري‌ گزارشگر 33 - 31


‏ - واحدهاي‌ مستقل‌ خارجي‌ 40 - 34


‏ - واگذاري‌ واحد مستقل‌ خارجي‌ 42 - 41


‏ - تغيير طبقه‌بندي‌ عمليات‌ خارجي‌ 44 - 43


‏ . افشا 48 - 45


‏ . تاريخ‌اجرا 49


‏ . مطابقت‌ با استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ حسابداري‌ 50‏استاندارد حسابداري‌


‏تسعير ارز


‏ ‏اين‌ استاندارد بايد با توجه‌ به‌ "مقدمه‌اي‌ بر استانداردهاي‌ حسابداري‌" مطالعه‌ و بكارگرفته‌ شود.‏مقدمه‌


‏1. يك‌ واحد تجاري‌ مي‌تواند فعاليتهاي‌ خارجي‌ خود را به‌ دو طريق‌ انجام‌ دهد. واحد تجاري‌ ممكن‌ است‌ معاملاتي‌ به‌ ارز انجام‌ دهد يا داراي‌ عمليات‌ خارجي‌ باشد. براي‌ انعكاس‌ معاملات‌ ارزي‌ و عمليات‌ خارجي‌ در صورتهاي‌ مالي‌ واحد تجاري‌ بايد معاملات‌ ارزي‌ و صورتهاي‌ مالي‌ عمليات‌ خارجي‌ به‌ واحد پول‌ گزارشگري‌ (ريال‌) تسعير شود. موضوعات‌ اصلي‌ در حسابداري‌ معاملات‌ ارزي‌ و عمليات‌ خارجي‌ عبارت‌ از اين‌ است‌ كه‌ چه‌ نرخي‌ براي‌ تسعير بكار گرفته‌ شود و آثار مالي‌ ناشي‌ از تغيير نرخ‌ ارز چگونه‌ در صورتهاي‌ مالي‌ شناسايي‌ شود.


‏2 . هدف‌ اين‌ است‌ كه‌ تسعير معاملات‌ ارزي‌ و عمليات‌ خارجي‌ به‌ نحوي‌ صورت‌ گيرد كه‌ نتايج‌ آن‌ عموماً با آثار تغييرات‌ نرخ‌ ارز بر جريانهاي‌ وجوه‌ نقد واحد تجاري‌ و ارزش‌ ويژه‌ آن‌ هماهنگي‌ داشته‌ باشد واين‌ اطمينان‌ را ايجاد كند كه‌ صورتهاي‌ مالي‌ تصويري‌ مطلوب‌ از نتايج‌ عملكرد ارائه‌ مي‌دهد. همچنين‌، صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ ، نتايج‌ مالي‌ و ارتباط‌ اقلام‌ را به‌ گونه‌اي‌ كه‌ در صورتهاي‌ مالي‌ ارزي‌ قبل‌ از تسعير نشان‌ داده‌ شده‌ است‌، منعكس‌ كند.


‏دامنه‌ كاربرد


‏3 . ‏الزامات‌ اين‌ استاندارد بايد در موارد زير بكار گرفته‌ شود:


‏ الف‌. تسعير معاملات‌ ارزي‌، و


‏ ب‌ . تسعير صورتهاي‌ مالي‌ عمليات‌ خارجي‌ كه‌ از طريق‌ تلفيق‌ يا روش‌ ارزش‌ ويژه‌ در صورتهاي‌ مالي‌ واحد تجاري‌ منعكس‌ مي‌شود.


‏4 . در اين‌ استاندارد، به‌ استثناي‌ طبقه‌ بندي‌ تفاوت‌ تسعير مربوط‌ به‌ آن‌ گروه‌ از بدهيهاي‌ ارزي‌ كه‌ به‌ عنوان‌ حفاظي‌ براي‌ خالص‌ سرمايه‌گذاري‌ در يك‌ واحد مستقل‌ خارجي‌ محسوب‌ مي‌گردد، ساير جنبه‌هاي‌ نحوه‌ حسابداري‌ عمليات‌ حفاظي‌ مطرح‌ نمي‌شود.


‏5 . ارائه‌ مجدد صورتهاي‌ مالي‌ از ريال‌ به‌ واحد پول‌ ديگر به‌ منظور راحتي‌ استفاده‌ كنندگاني‌ كه‌ به‌ آن‌ واحد پول‌ عادت‌ دارند يا براي‌ مقاصد مشابه‌ ديگر، در اين‌ استاندارد مطرح‌ نمي‌شود.


‏6 . نحوه‌ ارائه‌ جريانهاي‌ نقدي‌ ناشي‌ از معاملات‌ ارزي‌ و تسعير جريانهاي‌ نقدي‌ عمليات‌ خارجي‌ در صورت‌ جريان‌ وجوه‌ نقد در اين‌ استاندارد مطرح‌ نمي‌شود ( براي‌ اين‌ منظور به‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 2 با عنوان‌ صورت‌ جريان‌ وجوه‌ نقد مراجعه‌ شود).


‏تعاريف‌


‏7 . ‏اصطلاحات‌ ذيل‌ در اين‌ استاندارد با معاني‌ مشخص‌ زير بكار رفته‌ است‌: 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله استاندارد حسابداري تسعير ارز

خرید آنلاین