دانلود مقاله تاریخ از منظر علی(ع)

دانلود مقاله تاریخ از منظر علی(ع)

دانلود مقاله تاریخ از منظر علی(ع)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 43 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


‏ بروز ، اعتلا و سقوط تمدن ها و فرهنگ ها از دیدگاه اسلام


‏در مق‏دمه این مبحث مهم ، اشاره ای مختص‏ر به تعریف توصیفی فرهنگ و تمدن می کنیم . می توان گفت فرهنگ عبارت است از شیوه انتخاب شده برای کیفیت زندگی ، که با گذشت زمان و مساعدت عوامل محیط طبیعی و پدیده های روانی و رویداد های نافذ ، در حیات یک جامعه به وجود می آید . البته می دانیم که ‏این گونه معرفی ، بیش از یک توصیف اجمالی نیست ، و لی برای دیدگاه ما در این مبحث کافی به نظر می رسد . اما تمدن عبارت است از برقراری آن نظم و هماهنگی در روابط انسان های یک جامعه که تصادم ها و تزاحم های ویران گر را منتفی کرده و مسابقه در مسیر رشد و کمال را جایگزین آنها کند ، به طوری که زندگی اجتماعی افراد و گروه های آن جامعه ، موجب بروز وبه فعلیت رسیدن استعدادهای‏ ‏سازنده آنان بوده باشد. در این زندگی متمدن که قطعاً هر کسی ارزش واقعی ‏کار و کالای خود را در می یابد ،‏ و هر کسی توفیق و پیروزی دیگران را از آن خود و توفیق و پیروزی خود را از آن دیگران محسوب می کند، انسان رو به کمال ، محور همه تکاپوها و تلاش ها قرار می گیرد . لذا تمدن در این تعریف ، بر مبنای انسان محوری معرفی می شود ، در‏ صورتیک‏ه در اغلب تعریف های دیگری که تاکنون در مغرب زمین گفته شده است ، اصالت در تمد‏ن از آن انسان نیست ، بلکه به طو‏ربسیارماهرانه ای اصالت انسانیت درآن تعریفات حذف می شود و به جای آن ، بالا رفتن در آمد سرانه و افزایش کمی و کیفی مصرف ، جزﺀ تعریف قرار می گیرد .


‏ بروز ، اعتلا و سقوط تمدن ها و فرهنگ ها از دیدگاه اسلام


‏در مق‏دمه این مبحث مهم ، اشاره ای مختص‏ر به تعریف توصیفی فرهنگ و تمدن می کنیم . می توان گفت فرهنگ عبارت است از شیوه انتخاب شده برای کیفیت زندگی ، که با گذشت زمان و مساعدت عوامل محیط طبیعی و پدیده های روانی و رویداد های نافذ ، در حیات یک جامعه به وجود می آید . البته می دانیم که ‏این گونه معرفی ، بیش از یک توصیف اجمالی نیست ، و لی برای دیدگاه ما در این مبحث کافی به نظر می رسد . اما تمدن عبارت است از برقراری آن نظم و هماهنگی در روابط انسان های یک جامعه که تصادم ها و تزاحم های ویران گر را منتفی کرده و مسابقه در مسیر رشد و کمال را جایگزین آنها کند ، به طوری که زندگی اجتماعی افراد و گروه های آن جامعه ، موجب بروز وبه فعلیت رسیدن استعدادهای‏ ‏سازنده آنان بوده باشد. در این زندگی متمدن که قطعاً هر کسی ارزش واقعی ‏کار و کالای خود را در می یابد ،‏ و هر کسی توفیق و پیروزی دیگران را از آن خود و توفیق و پیروزی خود را از آن دیگران محسوب می کند، انسان رو به کمال ، محور همه تکاپوها و تلاش ها قرار می گیرد . لذا تمدن در این تعریف ، بر مبنای انسان محوری معرفی می شود ، در‏ صورتیک‏ه در اغلب تعریف های دیگری که تاکنون در مغرب زمین گفته شده است ، اصالت در تمد‏ن از آن انسان نیست ، بلکه به طو‏ربسیارماهرانه ای اصالت انسانیت درآن تعریفات حذف می شود و به جای آن ، بالا رفتن در آمد سرانه و افزایش کمی و کیفی مصرف ، جزﺀ تعریف قرار می گیرد . 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله تاریخ از منظر علی(ع)

خرید آنلاین