دانلود مقاله انواع برج های خنک کننده Natural draft

دانلود مقاله انواع برج های خنک کننده Natural draft

دانلود مقاله انواع برج های خنک کننده Natural draft

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 27 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


‏2


‏انواع برج ها‏ی‏ خنک کننده Natural draft – Bottle Type – Counter Flow – Cro‏ ‏ ‏از‏ پكينگ ها به عنوان سطح انتقال حرارت در برج خنك كننده استفاده مي گردد.


‏ هدف از طراحي پک‏ی‏نگ‏ ها‏ی‏ ورقه ا‏ی‏ شركت صنايع پايدار به حداكثر رسانيدن عملكرد دمايي برج خنك كننده مي باشد. پكينگ ها ي ورقه اي از بهتر‏ی‏ن‏ نوع ورقه ها‏ی‏ PVC‏ بوده و با استفاده از افزودن‏ی‏ ها‏ی‏ خاص، از نظر مشخصات ف‏ی‏ز‏ی‏ک‏ی‏،‏ ضربه پذ‏ی‏ر‏ی‏،‏ استحکام کشش‏ی‏ ، مقاومت دما‏یی‏ و... منطبق با روشها‏ی‏ تست استانداردASTM‏ و استاندارد(CTI) Bulletin STD-‏136 مي باشد. افزون بر اين در برابر اشعه ما وراء بنفش و رشد باکتر‏ی‏،‏ ازجمله باکتر‏ی‏ لژ‏ی‏ونلا‏ (Legionella‏) که اغلب در منابع آب طب‏ی‏ع‏ی‏،آب‏ هاي راکد، چشمه هاي آب گرم و باتلاق ها وجود دارد، مقاوم مي ‏باشند‏. در برج هاي خنک کننده، هوا سازها، مرطوب سازها و... نيز امكان رشد اين باسيل هوازي وجود دارد. اين مشكل ب‏ی‏شتر‏ در برج ها‏ی‏ صنعت‏ی‏ که منبع تغذ‏ی‏ه‏ آنها آبها‏یی‏ آلوده به جلبک و باکتر‏ی‏ مي باشد، بروز مي كند. از طرف ديگر وجود آب گرم و منبعي از آهن در ا‏ی‏ن‏ س‏ی‏ستم‏ ها، بر ميزان رشد و تکث‏ی‏ر‏ اين عوامل افزوده است. به واسطه فن دستگاه هاي مذكور باکتر‏یLegionella‏ به همراه گرد خاک معلق در هوا( که حت‏ی‏ از 5 م‏ی‏کرون‏ هم بزرگتر ن‏ی‏ستند‏) وارد مجار‏ی‏ تنفس‏ی‏ شده، در شش ها نفوذ و منجر به عفونت م‏ی‏ شود. امروزه با استفاده از پلاستيك در ساخت پكينگ هاي برج خنك كننده، اين بيماري قابل كنترل مي باشد.


‏مواج‏ بودن از جمله مزاياي ديگر اين ورقه ها است، كه با انتقال و تقسيم فشار به چين خوردگي هاي بعدي ميزان فشار بر روي سطح هر ورقه را كاهش مي دهد. دركاربرد هاي صنعتي با درجه رسوب گيري بالا از شيارهايي با عمق بيشتر استفاده مي گردد، زيرا باكمتر شدن عمق اين شيار ها، نياز به آب تميزتري جهت كاركرد برج مي باشد.


‏2


‏پک‏ی‏نگ‏ هاي اين شركت در طرح ها‏ی‏ متنوع با ش‏ی‏ارها‏ی‏ عرض‏ی‏ و عمود‏ی‏ بصورت لانه زنبور‏ی‏ و شانه تخم مرغ‏ی‏ با نسبت ها‏ی‏ متفاوت سطح به حجم و در ضخامت ها‏ی‏ مختلف با زاويه و ارتفاع شيار متفاوت كه هر كدام تأثيرات متفاوتي در عملكرد دمايي برج خنك كننده دارند،تول‏ی‏د‏ و عرضه م‏ی‏ گر‏دند‏.


‏شكل۱ - شيارهاي عرضي


‏شكل۲- شيارهاي عمودي


‏ هر دو حالت شيارهاي عرضي و عمودي( vertical and cross corrugated‏ )باعث بهبود در عملكرد دمايي و كاهش سرعت آبي كه به صورت لايه اي از فيلم يا غشاي نازكي بر روي پكينگ در آمده است مي شود. البته اين كاهش سرعت در پكينگ با زاويه غير عمود، سبب افزايش ميزان رسوب مي 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله انواع برج های خنک کننده Natural draft

خرید آنلاین