دانلود مقاله هوش هیجانی 15ص

دانلود مقاله هوش هیجانی 15ص

دانلود مقاله هوش هیجانی 15ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 15 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


1


‏مقدمه


‏ ‏اكثر مردم عضو سازمان‏هايي‏1‏ ‏با ساختار رسمی و ‏ساختار غير رسمي ‏هستند‏.‏ ‏رابينز‏2‏ سازمان را اينگونه تعريف مي كند:


‏ ‏"سازمان پديده‏ اي‏ اجتماعي است كه به طور آگاهانه هماهنگ شده، داراي حدو مرزهاي نسبتاً مشخصي بوده وبراي هدف يا مجموعه اي از اهداف بر اساس يك سلسله مباني دائمي فعاليت مي كند."(رابينز، 1987 ص 3).‏ در سازمانها به جز عامل حياتي مديريت، عنصر اساسي ديگري به نام ‏«‏انسان ها‏»‏ وجود دارند.


‏ ‏در واقع توفيق سازمانها مستقيماً به استفاده مؤثر از منابع انساني بستگي دارد. (حقيقي و ديگران، 1380).‏ ‏«‏رهبري‏»‏ به عنوان يك كاركرد اجتماعي مهم، ميانجي بين اين دو يعني ‏«‏مديريت‏»‏ و ‏«‏منابع انساني‏»‏ است.


‏ ‏«‏رهبري‏»‏3‏ هنر مديريت است (دويتري‏4‏، 1984) ‏به نحوي كه‏ رهبري اثر بخش ‏مي تواند‏ در افراد كه ‏به منظور ‏تعيين و تحقق‏ هدفها نفوذ كند‏ و حس وفاداري وهمكاري همراه با احترام در آنها به وجود ‏آورد‏. (دويتري، 1984 ترجمه ميرسپاسي ص 337).‏ از سوي ديگر ‏توانايي نفوذ ‏در ديگران‏ به وسيله قدرت بوجود مي آيد. (هرسي و بلانچارد‏5‏، ترجمه كبيري ص228).


‏ ‏پس قدرت ‏به عنوان پديده اجتناب ناپذير‏ ويژگي اساسي نقش مدير‏است ‏كه اثر بخشي‏6 ‏او را در سازمان فراهم مي سازد‏. قدرت در سازمان خود به خود پديد نمي آيد، بلكه سرچشمه هايي دارد كه هر يك در نوع رهبري مدیر اثر مي گذارد. ‏(حقيقي و ديگران، 1380 ص 402) اهميت منابع قدرت‏7‏ براي يك مدير تا آنجا است كه حتي از حيث روابط انساني نيز به آن پرداخته شده است و ضرورت آن در جامعه امروزي ما به اثبات رسيده است. (گريفيث‏8‏، ‏ترجمه بخشي ص 126).


__________________________________________


7. power resurce ‏ 4. daughtrey‏ 1. organization


2. ROBBINS 5. hersy/ BLanchard 8. Griffiths


3. Leadership 6. Effectivness


2


‏ در عين حال‏ هميشه بايد در سازمانهاي آموزشي و غير آموزشي اين نكته را مدنظر قرار دهيم كه آشنايي با شيوه و نوع كاربرد قدرت و استفاده صحيح از آن ما را در تحقق و تأمين هدفهاي سازمان كمك ‏مي ‏كند‏،‏ نه خود قدرت. به اعتقاد ابراهام زلزنيك‏1‏ (1997) قدرت در دست افراد خطا و ريسك انساني به دنبال دارد و گاهي كاربرد نامناسب منابع قدرت از جانب مديران موجب فشارهاي روحي و رواني در سازمان مي شود كه باعث به خطر انداختن بهداشت رواني معلمان مي شود. ‏در نتيجه ‏ناگزير به استفاده از علم روانشناسي به منظور حل مسائل روحي و رواني در محيط سازماني خود هستيم. (ساعتچي، 1381).


‏ ‏يكي از مؤلفه هاي روانشناسي‏ كه‏ از دهه 1990ميلادي به بعد در ادبيات مديريت به كار رفته است هوش هيجاني‏2‏ است. (گلمن‏3‏وهمكاران‏، 1998). كه ارتباط مستقيمي با اثر بخشي سازمان دارد (چرنيس‏4‏،2001،ص8) ‏و به ‏بهبود عملكرد سازمان كمك مي كند.(Clophil, Dunstuble, 2004 ‏).


‏ ‏هوش هیجانی سعي در تشريح ‏جايگاه و تفسير‏ هيجانات و عواطف در توانمنديهاي اساسي دارد.‏5‏ (گلمن و ديگران (2002)، گلمن معتقد است هنگامي كه سعي در توضيح دلايل اثر بخش‏ي‏ رهبران بزرگ داريم و درباره استراتژي و بينش قوي صحبت مي كنيم، يك چيز مهمتر وجود دارد که: ‏«‏رهبران بزرگ از طريق عواطفشان كار ‏مي ‏كنند.‏»‏ (گلمن 2001).


‏ ‏در ‏مجموع‏ بايد ‏گفت‏ كه رهبري و رياست به معناي تسلط نيست بلكه هنر متقاعد كردن اشخاص براي كار در جهت يك هدف مشترك است. زيرا گلمن و همكارانش (2002) معتقدند رهبران كه از هوش‏ ‏هيجان‏ي‏ بهره مي گيرند و از رهبري هيجان‏ي‏ استفاده مي كنند الگوي سلامتي و روابط كاري مؤثر خلق مي كنند.


‏___________________‏______________‏_________________


4. cherniss ‏ ‏ 1. Zaleznik


2. Emotional intelligence 5. caruso 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله هوش هیجانی 15ص

خرید آنلاین