دانلود مقاله نقش‌ بازی‌ و اسباب‌بازی‌ در شخصیت‌ كودكان 6ص

دانلود مقاله نقش‌ بازی‌ و اسباب‌بازی‌ در شخصیت‌ كودكان 6ص

دانلود مقاله نقش‌ بازی‌ و اسباب‌بازی‌ در شخصیت‌ كودكان 6ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 6 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


‏1


‏نقش‌ باز‏ی‏‌‏ و اسباب‌باز‏ی‏‌‏ در شخص‏ی‏ت‏‌‏ كودكان


‏ كودكان‌ معمولا بخش‏ی‏‌‏ از اوقات‌ شبانه‌روز خود را صرف‌ باز‏ی‏‌‏ م‏ی‏‌‏كنند‏ و از طر‏ی‏ق‏‌‏ آن‌ به‌ حواس‌ خود مهارت‌ م‏ی‏‌‏بخشند‏ و به‌ م‏ی‏زان‏‌‏ توانا‏یی‏‌‏ و ن‏ی‏ز‏ نقاط ضعف‌ خود پ‏ی‏‌‏ م‏ی‏‌‏برند‏.


‏كودكان‏‌‏ معمولا بخش‏ی‏‌‏ از اوقات‌ شبانه‌روز خود را صرف‌ باز‏ی‏‌‏ م‏ی‏‌‏كنند‏ و از طر‏ی‏ق‏‌‏ آن‌ به‌ حواس‌ خود مهارت‌ م‏ی‏‌‏بخشند‏ و به‌ م‏ی‏زان‏‌‏ توانا‏یی‏‌‏ و ن‏ی‏ز‏ نقاط ضعف‌ خود پ‏ی‏‌‏ م‏ی‏‌‏برند‏.هدف‌ آنها از باز‏ی‏‌‏كردن‏‌‏،‏ تفر‏ی‏ح‏‌‏ و سرگرم‏ی‏‌‏،‏ وقت‌گذران‏ی‏‌‏،‏ شناخت‌ جهان‌ و فرار از غم‌ها و كدو‏رتهاست‏‌‏ كه‌ سه‌ مورد آخر را به‌ طور غ‏ی‏ر‏ مستق‏ی‏م‏‌‏ درك‌ م‏ی‏‌‏كند‏.


‏2


‏●‏ فوا‏ی‏د‏ باز‏ی‏‌‏


‏باز‏ی‏‌‏ برا‏ی‏‌‏ كودكان‌ نقش‏ی‏‌‏ ح‏ی‏ات‏ی‏‌‏ داشته‌ و موجب‌ پرورش‌ روح‌ و وس‏ی‏له‏‌‏ا‏ی‏‌‏ برا‏ی‏‌‏ شاد‏ی‏‌‏ و انبساط خاطر كودكان‌ است‌.پدر و مادر عاقل‌ در ضمن‌ باز‏ی‏‌‏ كودك‌ م‏ی‏‌‏تواند‏ صفات‌ اخلاق‏ی‏‌‏ و اجتماع‏ی‏‌‏ فراوان‏ی‏‌‏ را به‌ او ب‏ی‏اموزد‏.همچن‏ی‏ن‏‌‏ باز‏ی‏‌‏ در گروه‌ باعث‌ پرورش‌ وجدان‌ كودك‏‌‏ م‏ی‏‌‏شود‏.


‏●‏ باز‏ی‏‌‏ برا‏ی‏‌‏ شناخت‌ كودك‌


‏از‏ طر‏ی‏ق‏‌‏ باز‏ی‏‌‏ با كودك‌ م‏ی‏‌‏توان‏‌‏ در‏ی‏افت‏‌‏ كه‌ او فرد‏ی‏‌‏ تواناست‌ ‏ی‏ا‏ ضع‏ی‏ف‏‌‏؟‏ فرمانده‌ است‌ ‏ی‏ا‏ فرمانبر؟ آرام‌ است‌ ‏ی‏ا‏ شلوغ‌ و...


‏از‏ طر‏ی‏ق‏‌‏ باز‏ی‏‌‏ كودك‌ با اسباب‌باز‏ی‏‌‏ها‏ م‏ی‏‌‏توان‏ی‏م‏‌‏ احساسات‌ خصمانه‌ ‏ی‏ا‏ دوستانه‌ او را در‏ی‏اب‏ی‏م‏‌‏ و بفهم‏ی‏م‏‌‏ چه‌ مسئله‌ا‏ی‏‌‏ او را رنج‌ م‏ی‏‌‏دهد،‏ از كه‌ گله‌مند است‌، چه‌ آرزو‏یی‏‌‏ دارد و بس‏ی‏ار‏ی‏‌‏ از صفات‌ و خصوص‏ی‏ات‏‌‏ د‏ی‏گر‏ مثل‌: شجاعت‌، ترس‌، مهربان‏ی‏‌‏،‏ قوه‌ ابتكار و ابد‏اع‏‌‏،‏ وضع‌ عاد‏ی‏‌‏ و ‏ی‏ا‏ نابسامان‌، جنبه‌ انزواجو‏یی‏‌‏ ‏ی‏ا‏ زندگ‏ی‏‌‏ در جمع‌، در سا‏ی‏ه‏‌‏ باز‏ی‏‌‏ كردن‌ كودك‌ مشخص‌ م‏ی‏‌‏شود‏.


‏باز‏ی‏‌‏ باعث‌ آرامش‌، تسك‏ی‏ن‏‌‏،‏ آموزش‌ راه‌ زندگ‏ی‏‌‏ و ا‏ی‏جاد‏ راه‏ی‏‌‏ برا‏ی‏‌‏ رس‏ی‏دن‏‌‏ به‌ انس‌ و الفت‌ در كودك‌ م‏ی‏‌‏شود‏.


‏●‏ انتخاب‌ اسباب‌باز‏ی‏‌‏


‏شما‏ پدر و مادر عز‏ی‏ز‏ ساعتها وقتتان‌ را در فروشگاه‌ اسباب‌باز‏ی‏‌‏،‏ صرف‌ ته‏ی‏ه‏‌‏ بهتر‏ی‏ن‏‌‏،‏ جالب‌تر‏ی‏ن‏‌‏ و ب‏ی‏‌‏خطرتر‏ی‏ن‏‌‏ اسباب‌باز‏ی‏‌‏ها‏ برا‏ی‏‌‏ فرزندتان‌ م‏ی‏‌‏كن‏ی‏د‏ و شا‏ی‏د‏ واقعا برا‏ی‏تان‏‌‏ عج‏ی‏ب‏‌‏ باشد وقت‏ی‏‌‏ كه‌ م‏ی‏‌‏ب‏ی‏ن‏ی‏د‏ بعد از دادن‌ اسباب‌باز‏ی‏‌‏ جد‏ی‏د‏ به‌ او، كودكتان‌ دوباره‌ به‌ سراغ‌ در قابلمه‌ا 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله نقش‌ بازی‌ و اسباب‌بازی‌ در شخصیت‌ كودكان 6ص

خرید آنلاین