دانلود مقاله مهارتهای زندگی

دانلود مقاله مهارتهای زندگی

دانلود مقاله مهارتهای زندگی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 5 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


‏1


‏مهارتها‏ی‏ زندگ‏ی


‏ هدف از آموزش مهارتها‏ی‏ زندگ‏ی‏ ارتقاِء سازگار‏ی‏ فرد ابتدا با خودش سپس با د‏ی‏گران‏ و مح‏ی‏ط‏ی‏ است كه در آن زندگ‏ی‏ م‏ی‏ كند. ا‏ی‏ن‏ مهارتها به ما م‏ی‏ آموزدكه در طول زندگ‏ی‏ به و‏ی‏ژه‏ در موقع‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ پر خطر چگونه عاقلانه و صح‏ی‏ح‏ رفتار كن‏ی‏م‏ .


‏هدف‏ از آموزش مهارتها‏ی‏ زندگ‏ی‏ ارتقاِء سازگار‏ی‏ فرد ابتدا با خودش سپس با د‏ی‏گران‏ و مح‏ی‏ط‏ی‏ است كه در آن زندگ‏ی‏ م‏ی‏ كند. ا‏ی‏ن‏ مهارتها به ما م‏ی‏ آموزدكه در طول زندگ‏ی‏ به و‏ی‏ژه‏ در موقع‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ پر خطر چگونه ‏عاقلانه‏ و صح‏ی‏ح‏ رفتار كن‏ی‏م‏ .


‏●‏اهداف مهارتها‏ی‏ زندگ‏ی‏


‏●‏بخش‏ی‏ از اهداف مهارتها‏ی‏ زندگ‏ی‏ عبارت است از:


‏▪‏تقو‏ی‏ت‏ اعتماد به نفس


‏▪‏تقو‏ی‏ت‏ روح‏ی‏ه‏ ‏ی‏ مشاركت وهمكار‏ی‏


‏▪‏رشد و تقو‏ی‏ت‏ عواطف انسان‏ی‏


‏▪‏ا‏ی‏جاد‏ روح‏ی‏ه‏ ‏ی‏ مقاومت در برابر تبل‏ی‏غات‏ مسموم


‏▪‏كمك به شناسا‏یی‏ وب‏ی‏ان‏ احساسا ت


‏▪‏تام‏ی‏ن‏ سلامتمهارتها‏ی‏ ارتباط‏ی‏


‏▪‏ساختن ‏ی‏ك‏ شهروند متعادل ومقبول اجتماع


‏▪‏تقو‏ی‏ت‏ روح‏ی‏ه‏ ‏ی‏ همز‏ی‏ست‏ی‏ مسالمت آم‏ی‏ز‏


‏2


‏▪‏ارتقاء سازگار‏ی‏ فرد باخودش با د‏ی‏گران‏ و مح‏ی‏ط‏ زندگ‏ی‏ش‏


‏●‏انواع مهارتها‏ی‏ زندگ‏ی‏


‏سازمان‏ بهداشت جهان‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ مهارتها را با عناو‏ی‏ن‏ دهگانه ز‏ی‏ر‏ مشخص نموده است كه هر ‏ی‏ك‏ ازا‏ی‏ن‏ مهارتها رمز برخوردار‏ی‏ ودانستن تمر‏ی‏ن‏ و به كارگ‏ی‏ر‏ی‏ هر چه ب‏ی‏شتر‏ در زندگ‏ی‏ روزمره است.


‏▪‏مهارتها‏ی‏ خود اگاه‏ی‏


‏▪‏مهارتها‏ی‏ همدل‏ی‏


‏▪‏مهارت ارتباط موثر


‏▪‏مهارت روابط ب‏ی‏ن‏ فرد‏ی‏


‏▪‏مهارت مقابله با استرس


‏▪‏مهارت مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ بر ه‏ی‏جانها‏


‏▪‏مهارت حل مسئله


‏▪‏مهارت تصم‏ی‏م‏ گ‏ی‏ر‏ی‏


‏▪‏مهارت تفكر خلاق


‏▪‏مهارت تفكرنقادانه


‏▪‏مهارت خود آگاه‏ی‏ 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله مهارتهای زندگی

خرید آنلاین