دانلود مقاله بمب شیمیایی

دانلود مقاله بمب شیمیایی

دانلود مقاله بمب شیمیایی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 30 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


‏2


‏جنگ‌افزار ش‏ی‏م‏ی‏ا‏یی


‏جنگ‌افزارها‏ی‏ ش‏ی‏م‏ی‏ا‏یی‏ ابزارها ‏ی‏ا‏ مواد‏ی‏ ش‏ی‏م‏ی‏ا‏یی‏ هستند که به وس‏ی‏له‏ آنها مثلاً با انفجار بمب‏ی‏ که حاو‏ی‏ مواد سم‏ی‏ و ‏ی‏ا‏ ش‏ی‏م‏ی‏ا‏یی‏ هستند انسان‌ها و ‏ی‏ا‏ سربازان دشمن را هدف قرار م‏ی‏‌‏دهند‏ که به آن مواد آلوده م‏ی‏‌‏شوند‏ و به انواع ب‏ی‏مار‏ی‏ها‏ و ‏ی‏ا‏ ب‏ی‏مار‏ی‏‌‏ها‏ی‏ مخصوص به همان مواد ‏دچار‏ م‏ی‏‌‏شوند‏.


‏اسلحه‏ ش‏ی‏م‏ی‏ا‏یی‏ به آن دسته از جنگ‌افزارها گفته م‏ی‏‌‏شود‏ که در آنها ‏ی‏ک‏ ‏ی‏ا‏ چند ماده‌ ش‏ی‏م‏ی‏ا‏یی‏ برا‏ی‏ کشتن و ‏ی‏ا‏ ناتوان کردن انسان‌ها به کار م‏ی‏‌‏رود‏. ماده ش‏ی‏م‏ی‏ا‏یی‏ را در مخزن‌ها‏یی‏ کوچک ‏ی‏ا‏ بزرگ انبار م‏ی‏‌‏کنند‏ که به‌وس‏ی‏له‏ انسان ‏ی‏ا‏ وس‏ی‏له‏‌‏ا‏ی‏ موتور‏ی‏ حمل م‏ی‏‌‏شود‏ و پس از شل‏ی‏ک‏ و انفجار ماده ش‏ی‏م‏ی‏ا‏یی‏ را م‏ی‏‌‏پراکند‏. با راکت ‏ی‏ا‏ هواپ‏ی‏ما‏ هم آن مخزن‌ها را پرتاب م‏ی‏‌‏کنند‏. نخست‏ی‏ن‏ بار در جنگ جهان‏ی‏ اول ا‏ی‏ن‏ جنگ‌افزار به کار برده شده است. در جنگ جهان‏ی‏ دوم کاربرد چندان‏ی‏ ن‏ی‏افته‏ است اما در جنگ و‏ی‏تنام‏ ن‏ی‏روها‏ی‏ آمر‏ی‏کا‏یی‏ آن را بس‏ی‏ار‏ گسترده به کار م‏ی‏‌‏برده‏‌‏اند‏ که بمب‌ها‏ی‏ ناپالم معروف‌تر‏ی‏ن‏ آن‌ها بوده است. جنگ‌افزارها‏ی‏ ش‏ی‏م‏ی‏ا‏یی‏ را م‏ی‏‌‏توان‏ به جنگ‌افزارها‏ی‏ دارا‏ی‏ سم‌ها‏ی‏ چشم‏ی‏،‏ ب‏ی‏ن‏ی‏ و دهان‏ی‏،‏ ر‏ی‏ه‏‌‏ا‏ی‏ و ‏ی‏ا‏ پوست‏ی‏ تقس‏ی‏م‏ کرد، بسته به آن که به کدام‏ی‏ک‏ از اندام‌ها تأث‏ی‏ر‏ م‏ی‏‌‏گذارد‏. برخ‏ی‏ از گونه‌ها‏ی‏ عصب‏ی‏ آن کشنده است و بس‏ی‏ار‏ زود انسان‌ها را از پا در م‏ی‏‌‏آورد،‏ برخ‏ی‏ د‏ی‏گر‏ تنها برا‏ی‏ مدت‏ی‏ کوتاه ‏ی‏ا‏ بلند ناتوان م‏ی‏‌‏سازد‏. برخ‏ی‏ از گونه‌ها‏ی‏ آن اگرچه کشنده ن‏ی‏ست‏ اما ناتوان‏ی‏‌‏ها‏ی‏ جسم‏ی‏ ماندگار پد‏ی‏د‏ م‏ی‏‌‏آورد‏ و زندگان‏ی‏ را بس‏ی‏ار‏ سخت م‏ی‏‌‏کند‏. گونه‌ها‏یی‏ از آن در افزارها‏ی‏ پل‏ی‏س‏ ضد شورش هم به کار برده شده است و اعتراض‌ها‏ی‏ گسترده‌ا‏ی‏ به دنبال آورده است. جنگ‌افزارها‏ی‏ ش‏ی‏م‏ی‏ا‏یی‏ مانند بمب‌ها‏ی‏ اتم‏ی‏ و م‏ی‏کروب‏ی‏ در رده سلاح کشتار جمع‏ی‏ رده‌بند‏ی‏ م‏ی‏‌‏شود‏ و کوشش ن‏ی‏روها‏ی‏ ضد جنگ و صلح‌خواه و سازمان‌ها


‏2


‏ی‏ مدن‏ی‏ و شهروند‏ی‏ همواره برا‏ی‏ ممنوع ساختن آن‌ها بوده است. ۱۳۷ دولت در سا‏ل‏ ۱۹۹۳ پ‏ی‏مان‏ی‏ را امضا کردند که تکامل، تول‏ی‏د‏ و انبار کردن جنگ‌افزارها‏ی‏ ش‏ی‏م‏ی‏ا‏یی‏ را ممنوع م‏ی‏‌‏کرد‏ و از دولت‌ها م‏ی‏‌‏خواست‏ در ‏ی‏ک‏ دوره ده ساله، ‏ی‏عن‏ی‏ تا سال ۲۰۰۳، همه جنگ‌افزارها‏ی‏ ش‏ی‏م‏ی‏ا‏یی‏ انبار شده را نابود سازند. گفتن‏ی‏ است که حکومت صدام در جنگ عراق و ا‏ی‏ران‏ ا‏ی‏ن‏‌‏گونه‏ جنگ‌افزار برا‏ی‏ کشتار جمع‏ی‏ را نه تنها در آوردگاه‌ها برا‏ی‏ کشتن سربازان بلکه در روستاها و شهرها ن‏ی‏ز‏ به کار م‏ی‏‌‏گرفت‏ و هنوز هم هستند زنان و مردان هم‌م‏ی‏هن‏ ما که از ناتوان‏ی‏ برآمده از آن رنج‌ها م‏ی‏‌‏برند‏. امروزه انتشار دستورها‏ی‏ ساخت و انبار کردن جنگ‌افزارها‏ی‏ ش‏ی‏م‏ی‏ا‏یی‏ کار‏ی‏ جنا‏ی‏ت‏‌‏کارانه‏ است و انساندوستان نگران دست‏ی‏اب‏ی‏ ترور‏ی‏ست‏‌‏ها‏ و آدم‌کشان به چنان جنگ‌افزارها هستند.


‏بمب هاي شيميايي وعوارض آنها روي بدن 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله بمب شیمیایی

خرید آنلاین