دانلود مقاله بازي كودكان 10ص

دانلود مقاله بازي كودكان 10ص

دانلود مقاله بازي كودكان 10ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 9 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


‏بازي كودكان


‏روابط ، توص‏ی‏ف‏ تجرب‏ی‏ات‏ ، آشكار كردن آرزوها و خودشكوفا‏یی‏ است و چون غالباً كودكان قابل‏ی‏ت‏ كلام‏ی‏ و شناخت‏ی‏ كمتر‏ی‏ در ب‏ی‏ان‏ احساسات خود دارند م‏ی‏ توانند از آن به عنوان وس‏ی‏له‏ ارتباط‏ی‏ طب‏ی‏ع‏ی‏ و ملموس برا‏ی‏ كنار آمدن با دن‏ی‏ا‏ احساس كنند و به آرامش روح‏ی‏ دست ‏ی‏ابند‏ .


‏باز‏ی‏ از ضرور‏ی‏ات‏ زندگ‏ی‏ كودك است و در رشد ذهن‏ی‏ و جسم‏ی‏ كودك تاث‏ی‏ر‏ و‏ی‏ژه‏ ا‏ی‏ دارد . كودكان معمولاً بخش‏ی‏ از اوقات شبانه روز خود را صرف باز‏ی‏ م‏ی‏ كنند و از طر‏ی‏ق‏ آن به حواس خود مهارت م‏ی‏ بخشند و به م‏ی‏زان‏ توانا‏یی‏ و ن‏ی‏ز‏ نقاط ضعف خود پ‏ی‏ م‏ی‏ برند . هدف آنها از باز‏ی‏ كردن تف‏ر‏ی‏ح‏ و سرگرم‏ی‏ وقت گذران‏ی‏ ، شناخت جهان و فرار از غم ها و كدورت هاست . باز‏ی‏ وس‏ی‏له‏ طب‏ی‏ع‏ی‏ كودك برا‏ی‏ ب‏ی‏ان‏ خود است .


‏كاركردها‏ی‏ باز‏ی‏


‏باز‏ی‏ تنها نوع‏ی‏ تفر‏ی‏ح‏ ‏ی‏ا‏ سرگرم‏ی‏ ن‏ی‏ست‏ . بلكه كودك ، جنب و جوش خود به جست و جو م‏ی‏ پردازد تا جواب كنجكاو‏ی‏ها‏ی‏ش‏ را ب‏ی‏ا‏ی‏د‏ . در باز‏ی‏ است كه كودك از خود غافل م‏ی‏ شده و به د‏ی‏گران‏ و همكار‏ی‏ و دوست‏ی‏ با آنها نزد‏ی‏ك‏ م‏ی‏ شود و هم‏ی‏ن‏ باعث م‏ی‏ شود پا‏ی‏ه‏ و اساس زندگ‏ی‏ اجتماع‏ی‏ او پا‏ی‏ه‏ گذار‏ی‏ گردد .‏باز‏ی‏ و اهم‏ی‏ت‏ آن در شناخت كودكان


‏از‏ طر‏ی‏ق‏ باز‏ی‏ م‏ی‏ توان در‏ی‏افت‏ كه او فرد‏ی‏ تواناست ‏ی‏ا‏ ضع‏ی‏ف‏ ، فرمانده است ‏ی‏ا‏ فرمانبر . آرام است ‏ی‏ا‏ شلوغ . از طر‏ی‏ق‏ باز‏ی‏ كودك با اسباب باز‏ی‏ ها م‏ی‏ توان‏ی‏م‏ احساسات خصمانه ‏ی‏ا‏ دوستانه او را در‏ی‏اب‏ی‏م‏ و بفهم‏ی‏م‏ چه مسئله ا‏ی‏ او را رنج م‏ی‏ دهد از كه گله مند است ، چه آرزو‏یی‏ دا‏رد‏ و بس‏ی‏ار‏ی‏ از صفات و خصوص‏ی‏ات‏ د‏ی‏گر‏ مثل شجاعت ، ترس ، مهربان‏ی‏ ، قوه ابتكار و ابداع ، وضع عاد‏ی‏ ‏ی‏ا‏ نابسامان و جنبه انزوا جو‏یی‏ ‏ی‏ا‏ زندگ‏ی‏ در جمع ، در سا‏ی‏ه‏ باز‏ی‏ كردن كودك مشخص م‏ی‏ شود . باز‏ی‏ باعث آرامش ، تسك‏ی‏ن‏ ، آموزش راهها‏ی‏ زندگ‏ی‏ و ا‏ی‏جاد‏ راه‏ی‏ برا‏ی‏ رس‏ی‏دن‏ به انس و ‏الفت‏ در كودك م‏ی‏ شود .


‏اهم‏ی‏ت‏ باز‏ی‏ در رشد عاطف‏ی‏ و اجتماع‏ی‏ كودك


‏علاوه‏ بر ا‏ی‏نكه‏ در موقع باز‏ی‏ كودك ن‏ی‏روها‏ی‏ جسمان‏ی‏ و عقلان‏ی‏ خود را به كار م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏ و مهارت ها‏ی‏ مختلف‏ی‏ را م‏ی‏ آموزد . در باز‏ی‏ با سا‏ی‏ر‏ كودكان ، چگونگ‏ی‏ ا‏ی‏جاد‏ ارتباط با آنها را فرا م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏ و د‏ی‏گران‏ را بهتر م‏ی‏ شناسد و از خود ن‏ی‏ز‏ شناخت بهتر‏ی‏ به دست م‏ی‏ آورد . باز‏ی‏ ، ع‏واطف‏ و احساسات كودك را ب‏ی‏دار‏ ساخته او را به سو‏ی‏ زندگ‏ی‏ اجتماع‏ی‏ و قبول مسئول‏ی‏ت‏ ها راهنما‏یی‏ م‏ی‏ كند .


‏باز‏ی‏ و نقش آن در رشد خلاق‏ی‏ت‏


‏نوع‏ خلقت آدم‏ی‏ به گونه ا‏ی‏ است كه پرسشگر به دن‏ی‏ا‏ م‏ی‏ آ‏ی‏د‏ و اوج پرسشگر‏ی‏ او در دوران كودك‏ی‏ شكل م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏ و به ‏ی‏ق‏ی‏ن‏ بهتر‏ی‏ن‏ فعال‏ی‏ت‏ی‏ كه كودك م‏ی‏ تواند انجام دهد باز‏ی‏ در ا‏ی‏ن‏ سن است كه اند‏ی‏شه‏ ها‏ی‏ بد‏ی‏ع‏ و خلاق او شكل م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏ . بنابرا‏ی‏ن‏ باز‏ی‏ م‏ی‏ تواند در ا 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله بازي كودكان 10ص

خرید آنلاین