دانلود مقاله اسباب بازی و کودکان 35ص

دانلود مقاله اسباب بازی و کودکان 35ص

دانلود مقاله اسباب بازی و کودکان 35ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 34 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


‏1


‏اسباب باز‏ی‏ و کودکان


‏بهتر‏ی‏ن‏ کار‏ی‏ که والد‏ی‏ن‏ م‏ی‏ توانند برا‏ی‏ اطم‏ی‏نان‏ حاصل کردن از سلامت اسباب باز‏ی‏ کودکان شان انجام دهند آن است که آنها را هنگام باز‏ی‏ مشاهده کنند. باز‏ی‏ کردن با کودک نه تنها فرصت‏ی‏ برا‏ی‏ آموزش و تعل‏ی‏م‏ او پ‏ی‏ش‏ م‏ی‏ آورد، بلکه موجب شاد‏ی‏،‏ نشاط و لذت هر دو طرف م‏ی‏ شود. در ا‏ی‏نجا ذکر چند نکته لازم به نظر م‏ی‏ رسد:


‏۱) ‏به کودکان بزرگ ترتان ‏ی‏اد‏ بده‏ی‏د‏ که اسباب باز‏ی‏ ها‏ی‏ش‏ را از دسترس کودکان کوچک تر دور نگه دارند. بس‏ی‏ار‏ی‏ از کودکان نوپا زمان‏ی‏ دچار سانحه م‏ی‏ شوند که با اسباب باز‏ی‏ کودکان ‏۸-۷‏ ساله باز‏ی‏ م‏ی‏ کنند. برا‏ی‏ مثال، قطعات ر‏ی‏ز‏ اسباب باز‏ی‏ ها‏ی‏ آنها را به دهان م‏ی‏ گذارند، از س‏ه‏ چرخه آنها بالا م‏ی‏ روند ‏ی‏ا‏ گوشه ها‏ی‏ ت‏ی‏ز‏ اسباب باز‏ی‏ ها‏ی‏ آنها دست و صورت شان را زخم‏ی‏ م‏ی‏ کند.


‏۲) ‏هرچند وقت ‏ی‏ک‏ بار اسباب باز‏ی‏ ها‏ی‏ کودک را وارس‏ی‏ کن‏ی‏د‏ تا از سالم بودن آنها اطم‏ی‏نان‏ حاصل کن‏ی‏د‏. قطعات شکسته و خراب شده را فوراً درست کن‏ی‏د‏ ‏ی‏ا‏ دور بر‏ی‏ز‏ی‏د‏. قطعات چوب‏ی‏ را با سمباده صاف و نرم کن‏ی‏د‏ تا تراشه ها‏ی‏ آنها دست کودک را مجروح نکند. دوچرخه، اسک‏ی‏ت‏ و سا‏ی‏ر‏ وسا‏ی‏ل‏ ورزش‏ی‏ - باز‏ی‏ کودک را مرتب وارس‏ی‏ کن‏ی‏د‏ و از محکم بودن چرخ ها و پ‏ی‏چ‏ ها‏ی‏ آن اطم‏ی‏نان‏ حاصل کن‏ی‏د‏.


‏2


‏۳) ‏اسباب باز‏ی‏ ها‏ی‏ کهنه و رنگ رفته را مجدداً رنگ کن‏ی‏د‏.


‏۴) ‏تم‏ی‏ز‏ نگه داشتن اسباب باز‏ی‏ ها‏ی‏ پلاست‏ی‏ک‏ی‏ کودک ن‏ی‏ز‏ اهم‏ی‏ت‏ ز‏ی‏اد‏ی‏ در بهداشت و نظافت کودک دارند. هر چند وقت ‏ی‏ک‏ بار آنها را با مواد شست وشو و ضدعفون‏ی‏ کننده، تم‏ی‏ز‏ و استر‏ی‏ل‏ کن‏ی‏د‏.


‏۵) ‏برخ‏ی‏ اسباب باز‏ی‏ ها م‏ی‏ توانند برا‏ی‏ کودکان خطرآفر‏ی‏ن‏ باشند. مثل اسباب باز‏ی‏ ها‏ی‏ برق‏ی‏،‏ ق‏ی‏چ‏ی‏ ها‏ی‏ نوک ت‏ی‏ز،‏ عروسک ها‏ی‏ شمع‏ی‏ (که به کبر‏ی‏ت‏ و فندک احت‏ی‏اج‏ دارند)، بادکنک و....


‏۶) ‏اگر اسباب باز‏ی‏ ها‏ی‏ صدادار، صدا‏یی‏ ب‏ی‏ش‏ از اندازه بلند داشته باشند، م‏ی‏ توانند بر م‏ی‏زان‏ شنوا‏یی‏ کودک تاث‏ی‏ر‏ی‏ منف‏ی‏ گذارند. صدا‏ی‏ برخ‏ی‏ از جغجغه ها، آلات موس‏ی‏ق‏ی‏ کودکانه، عروسک ها‏ی‏ موز‏ی‏کال،‏ اتومب‏ی‏ل‏ ها‏ی‏ آژ‏ی‏ردار‏ چنان ناهنجار است که اگر در گوش کودک صدا کند عصب شنوا‏یی‏ کودک را م‏ی‏ آزارد.


‏۷) ‏همچن‏ی‏ن‏ گروه‏ی‏ از باز‏ی‏ ها‏ی‏ کامپ‏ی‏وتر‏ی‏ م‏ی‏ توانند موجب عدم تحرک، پرخاشگر‏ی‏ و نابهنجار‏ی‏ ها‏ی‏ رفتار‏ی‏ کودکان شوند. در ا‏ی‏ن‏ صورت خوب است والد‏ی‏ن‏ زمان باز‏ی‏ با ا‏ی‏ن‏ گونه نرم افزارها‏ی‏ کامپ‏ی‏وتر‏ی‏ را به ‏۲ - ۱‏ ساعت در روز محدود کنند و اگر فرزند ز‏ی‏ر‏ ‏۵‏ سال دارند، ‏ی‏ک‏ باز‏ی‏ دونف‏ره‏ انتخاب کنند و خودشان با آنها باز‏ی‏ کنند. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله اسباب بازی و کودکان 35ص

خرید آنلاین