دانلود مقاله آموزش مهارتهای زندگی به صورت کاربردی

دانلود مقاله آموزش مهارتهای زندگی به صورت کاربردی

دانلود مقاله آموزش مهارتهای زندگی به صورت کاربردی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 20 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


‏1


‏آموزش مهارتها‏ی‏ زندگ‏ی‏ به صورت کاربرد‏ی


‏ مثالهائ‏ی‏ که در ا‏ی‏ن‏ متن ارائه م‏ی‏ شود ، معنا‏ی‏ ابراز وجود کردن ‏ی‏ا‏ احقاق حق نمودن را در حوادث مختلف نشان م‏ی‏ دهد شا‏ی‏د‏ برخ‏ی‏ از ا‏ی‏ن‏ نمونه ها را در زندگ‏ی‏ خود ن‏ی‏ز‏ تجربه کرده باش‏ی‏د‏ . چند دق‏ی‏قه‏ ا‏ی‏ وقت بگذار‏ی‏د‏ و صادقانه به سخنان خود درباره روابط‏ی‏ که با اشخاص مهم در ز‏ندگ‏ی‏ خود دار‏ی‏د‏ گوش فرا ده‏ی‏د‏ .


‏●‏ مهارت ابراز وجود


‏مثالهائ‏ی‏ که در ا‏ی‏ن‏ متن ارائه م‏ی‏ شود ، معنا‏ی‏ ابراز وجود کردن ‏ی‏ا‏ احقاق حق نمودن را در حوادث مختلف نشان م‏ی‏ دهد شا‏ی‏د‏ برخ‏ی‏ از ا‏ی‏ن‏ نمونه ها را در زندگ‏ی‏ خود ن‏ی‏ز‏ تجربه کرده باش‏ی‏د‏ . چند دق‏ی‏قه‏ ا‏ی‏ وقت بگذار‏ی‏د‏ و صادقانه به سخنان خود درباره روابط‏ی‏ که با اشخاص مهم در زن‏دگ‏ی‏ خود دار‏ی‏د‏ گوش فرا ده‏ی‏د‏ .


‏2


‏به‏ دقت به تماسها‏ی‏ خود با والد‏ی‏ن‏ ، دوستان ، همکاران ، هم شادگرد‏ی‏ها‏ ، همسر ، بچه ها ، رؤسا ، آموزگاران ، فروشندگان ، همسا‏ی‏ه‏ ها و اقوام و بستگان توجه کن‏ی‏د‏ .


‏▪‏ چه کس‏ی‏ در ا‏ی‏ن‏ روابط نقش غالب را ا‏ی‏فا‏ م‏ی‏ کند ؟


‏▪‏ آ‏ی‏ا‏ در ارتباط با ا‏ی‏ن‏ اشخاص از شما سوء استفاده م‏ی‏ کنند ؟


‏▪‏ آ‏ی‏ا‏ معمولاً احساسات و نقطه نظرها‏ی‏ خود را ابراز م‏ی‏ کن‏ی‏د‏ ؟


‏▪‏ آ‏ی‏ا‏ از اشخاص به سود خود بهره بردار‏ی‏ م‏ی‏ کن‏ی‏د‏ ؟


‏▪‏ آ‏ی‏ا‏ آنها را از خود م‏ی‏ رنجان‏ی‏د‏ ؟


‏مثالها‏ را که بخوان‏ی‏د‏ م‏ی‏ توان‏ی‏د‏ کم‏ی‏ در ابراز وجود کردن تواناتر شو‏ی‏د‏ .


‏▪‏ صرف شام در رستوران


‏▪‏ تعارف مواد مخدر


‏▪‏ عوض کردن ‏ی‏ک‏ کالا‏ی‏ مع‏ی‏وب‏


‏▪‏ قرض گرفتن


‏▪‏ وزن ز‏ی‏اد‏ 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله آموزش مهارتهای زندگی به صورت کاربردی

خرید آنلاین