دانلود مقاله نيازهاي آموزشي و ترويجي توتون كاران

دانلود مقاله نيازهاي آموزشي و ترويجي توتون كاران

دانلود مقاله نيازهاي آموزشي و ترويجي توتون كاران

نيازهاي آموزشي و ترويجي توتون كاران - word (..doc) - عمومی و آزاد - گوناگون


نوع فایل : word (..doc)


تعداد صفحه : 95


قسمتی از محتویات فایل :


 


‏1


‏فصل‏ اول


‏روش تحقيق‏


‏1 –‏ ‏1‏ مقدمه


‏در اين فصل با توجه به موضوع تحقيق، اهداف ومرور پيش نگاشته‌ها به انتخاب روش تحقيق تعيين متغيرها و فرضيات تحقيق پرداخته مي‌شود. هدف از انتخاب روش تحقيق آن است كه مشخص شود چه شيوه‌اي اتخاذ گردد تا هرچه سريع، دقيق‏ و‏آسانتر به اهداف مورد نظر و پاسخ‌ پرسش‌هاي تحقيق دست يافت. علاوه بر اين در اين فصل به تشريح جامعه آماري، تعيين حجم نمونه، اعتبار روايي و روشهاي تجزيه و تحليل اطلاعات پرداخته مي‌شود.


‏2-1 ‏نوع و روش تحقيق


‏تحقيق حاضر از نوع كاربردي و به روش توصيفي، همبستگي مي‌باشد‏،‏ همچنين اختلاف ميانگين‌ها نيز مقايسه مي‌گردد. اين تحقيق علاوه بر شناسائي نيازهاي آموزشي و ترويجي توتون كاران استان كردستان ، همبستگي بين متغيرهاي مستقل و وابسته و معني‌دار بودن اختلافات بين ميانگين متغيرهاي مستقل ونيز پيش‌گوئي تغييرات متغير وابسته بر اثر تغييرات متغيرهاي مستقل را مورد مطالعه قرار مي‌دهد.


‏3–‏1 ‏شيوه‌ اجراي تحقيق


‏3


‏تحقيق حاضر به شيوه ميداني و با استفاده از پرسشنامه براي شناسايي نيازهاي آموزشي ‏ و‏ترويجي توتون كاران استان كردستان صورت صورت گرفته است. در اين تحقيق تعداد‏ 175‏ نفر از توتون‏ ‏كاران استان كرد‏س‏تان از طريق نمونه‌گيري تصادفي انتخاب گرديد‌ند و پرسشنامه‌هاي تحقيق توسط آنها تكميل شده كه بعد از جمع‌آوري اطلاعات، كار استخراج و تجزيه و تحليل داده‌ها صورت پذيرفت‏.


‏4 –‏1 ‏جامعه آماري


‏جامعه آماري مورد بررسي در اين تحقيق شامل كليه كشاورزاني است كه در سال زراعي‏ ‏ 83-1382 اقدام به كشت توتون در استان كردستان نموده اند وهمچنين طرف قرار داد با مجتمع دخانيات كردستان مي باشند كه برهمين ‏1038‏ نفر‏ از توتون كاران‏ جامعه آماري مارا تشكيل ‏ ‏مي دهند كه از اين تعداد ‏657‏ نفر توتون بارلي و تعداد 381 نفر توتون باسما توليد نموده اند.


‏5 –‏1‏جمعيت مورد مطالعه


‏جمعيت‏ ‏مورد مطالعه شامل نمونه منتخب از جمعيت مورد نظر است كه با توجه به محدوديت‌هاي تحقيق و گستردگي جغرافيايي و پراكندگي جمعيت مزبور در سطح استان كردستان و نيز به علت عدم دسترسي به تمام آنان در مدت زمان انجام تحقيق، تعداد 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله نيازهاي آموزشي و ترويجي توتون كاران

خرید آنلاین