دانلود مقاله ویژگیهای فردی

دانلود مقاله ویژگیهای فردی

دانلود مقاله ویژگیهای فردی

شما بازدید کنند محترم میتوانید با هزینه ی اندکی فایل (ویژگیهای فردی) را تهیه فرمایید.


نوع فایل : word (..doc) - شامل 31 صفحه


قسمتی از متن :


 


‏1


‏شجاعت


‏جرات و شهامت یک کیفیت روحی است که ترس را از خطر یا بحران تشخیص می دهد اما شخص را قادر می سازد که با این خطر و بحران با آرامش و خونسردی و استحکام مواجه گردد. جرات یک کیفیت فکری و روانی است که شخص را بر خود مسلط می سازد و به او توانائی و نیرو می بخشد تا مسئولیت را قبول کرده و در وضعیتها و شرائط تهدید آمیز بطور صحیح عمل نماید.


‏این خصیصه برای رهبری اهمیت حیاتی دارد.


‏شهامت اخلاقی یعنی شناختن و تشخیص دادن حقیقت و ایستادگی برای آنچه که حق من است علیرغم عدم رضایت عمومی، رهبری که دارای شهامت اخلاقی است اشتباهات و خطاهای خود را اعتراف می کند اما وقتی مطمئن است که تصمیمات و نظریات او درست و صائب می باشد آنها را ابراز می دارد. برای اینکه در تحصیل و نمایش جرات و شهامت بخود کمک کنید موارد زیر را در نظر بگیرید:


‏عکس العملهایتان را در مقابل احساس بررسی کرده و درک نمائید.


‏بوسیله توسعه و پرورش خویشتن داری و آرامش، ترس خود را کنترل نمائید.


‏در مرحله فکر کردن روش منظم و مرتبی داشته باشید و خطرات جسمی را د ‏در ‏مغزتان بزرگ نکنید.


‏1


‏شجاعت


‏جرات و شهامت یک کیفیت روحی است که ترس را از خطر یا بحران تشخیص می دهد اما شخص را قادر می سازد که با این خطر و بحران با آرامش و خونسردی و استحکام مواجه گردد. جرات یک کیفیت فکری و روانی است که شخص را بر خود مسلط می سازد و به او توانائی و نیرو می بخشد تا مسئولیت را قبول کرده و در وضعیتها و شرائط تهدید آمیز بطور صحیح عمل نماید.


‏این خصیصه برای رهبری اهمیت حیاتی دارد.


‏شهامت اخلاقی یعنی شناختن و تشخیص دادن حقیقت و ایستادگی برای آنچه که حق من است علیرغم عدم رضایت عمومی، رهبری که دارای شهامت اخلاقی است اشتباهات و خطاهای خود را اعتراف می کند اما وقتی مطمئن است که تصمیمات و نظریات او درست و صائب می باشد آنها را ابراز می دارد. برای اینکه در تحصیل و نمایش جرات و شهامت بخود کمک کنید موارد زیر را در نظر بگیرید:


‏عکس العملهایتان را در مقابل احساس بررسی کرده و درک نمائید.


‏بوسیله توسعه و پرورش خویشتن داری و آرامش، ترس خود را کنترل نمائید.


‏در مرحله فکر کردن روش منظم و مرتبی داشته باشید و خطرات جسمی را د ‏در ‏مغزتان بزرگ نکنید. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله ویژگیهای فردی

خرید آنلاین