دانلود مقاله نقش ارث در بزهكاري

دانلود مقاله نقش ارث در بزهكاري

دانلود مقاله نقش ارث در بزهكاري

خریدار گرامی شما میتوانید فایل (نقش ارث در بزهكاري) را ویرایش کنید.


نقش ارث در بزهكاري - word (..doc) - دانلود مقاله نقش ارث در بزهكاري ,نقش ارث در بزهكاري,دانلود دانلود مقاله نقش ارث در بزهكاري ,نقش,ارث,در,بزهكاري


فایل : filetypetxt


21 صفحه


متن نمونه :


 


‏نقش‏ وراثت‏ در بزهكاري


2


‏مقاله حاضر ب‏ه ‏نام نقش ارث در بزهكاري شامل بخش هاي زير مي باشد :


‏نقش وراثت و محيط و عوامل غير ارثي در بزه.


‏آيا امكان دارد انسان ذاتي و بالفطره بزهكار باشد ؟


‏علل رفتار غير عادي ‏و نا بهنجاري هاي رواني ‏.


‏خصوصيات رفتارهاي بزهكارانه وراثتي در انسان ‏.


‏اصل وراثت از سنن غير قابل تبديل الهي است .


‏بر اساس تحقيقات و مطالعات انجام شده ، دو عامل ‏«‏وراثت‏»‏ و ‏«‏محيط‏»‏ ‏، ‏سهم بسزايي در ميان بزهكاري دارند . اما سوابق نشان مي دهد كه نه وراثت و نه محيط هيچ كدام به تنهايي نمي توانند عامل ايجاد جرم باشند . بلكه زمينه ارثي فرد ، همراه با خصوصيات خلقي و محيطي و ‏تأثير‏ي كه افراد ديگر در زندگي انسان دارند، مي تواند سبب بروز جرم باشد . از نظر قضايي نيز نقش وراثت و محيط به عنوان عوامل غير ارادي در بروز جرم ‏كه منجر به تحريف اراده مي شود ، مي باشد . ‏( سايت اينترنتي گوگل )


‏وراثت :‏ ‏يكي از عواملي كه شخصيت فرد را تحت ‏تأثير‏ خود قرار داده و مورد توجه ‏جرم شناسان نيز واقع شده است‏ ‏، عوامل ارثي مي باشد .‏ ‏همان‏ ‏طور كه انسان از لحاظ مالي وارث بستگان خود مي باشد ، ممكن است از نظر فردي نيز وارث استعدادهاي ‏نياكان خود و صفات خوب و بد آنها كه از راه وراثت به او منتقل مي شود ، باشد . شباهت ظاهري والدين با كودكان چون رنگ چشم يا سفيدي چهره و مقايسه رفتارهاي پدر و


‏نقش‏ وراثت‏ در بزهكاري


2


‏ ‏مادر ‏با فرزند چون نحوه تربيت ، مهرورزي و مانند اينها ، وراثت را هميشه به عنوان يك پديده قابل تأمل مطرح كرده است . لازم به ذكر است كه در دين مبين اسلام نقش و راهنما مورد‏ توجه بوده و از وراثت با كلمه ‏«‏عرق‏»‏ ياد شده است .‏ ‏( همان منبع )‏


‏عوامل ذاتي غير ارثي :‏ ‏قبل از انعقاد نطفه و تشكيل جنين ، عوامل ارثي به نحوي از طريق ‏ژن‏ها در شخصيت افراد م‏ؤ‏ثر واقع مي شود . عوامل ديگري نيز وجود دارند كه از زمان انعقاد نطفه تا زمان تولد جنين اثر مي گذارد و ‏تأثير‏ هر يك از عوامل در شخصيت طفل غير قابل انكار مي باشد و به دو دسته عوامل مربوط به دوران حاملگي و عوامل مربوط به دوران زايمان تفكيك مي شود . ‏( همان منبع )


‏عوامل مربوط به دوران حاملگي عبارتند از : سن مادر ، سوء تغذيه ، ‏تأثير‏ داروهاي ‏شيميايي ، ‏تأثير‏ الكل و مواد مخدر ، بيماري هاي مادر در دوران بارداري ، حالات هيجاني و عاطفي مادر و ‏تأثير‏ تشعشعات راديو اكتيو . ‏( همان منبع )


‏آيا امكان دارد انسان به طور ذاتي و بالفطره بزهكار باشد ؟


‏گروهي از متخصصان كه بر روي الگو‏هاي جرم و بزهكاري تحقيق مي نمايند ، ‏تأثير‏ات عوامل زيستي و فيزيولوژيكي را مد نظر قرار داده و عده‏ ‏اي نيز ‏تأثير‏ات احساسي ، اجتماعي و محيطي را در نظر مي‏ ‏گيرند و در مقايسه با يكديگر به اين نتيجه مي‏ ‏رسند كه عوامل اج‏تماعي ، رواني و محيطي بسي مؤثرت‏ر از ساير عوامل در بروز بزهكاري است . ‏( ناسازگاري و بزهكاري در كودكان )


‏لومبرسو با تكيه بر ‏تأثير‏ات زيستي و محيطي ادعا دارد ك‏ه برخي از بزهكاران ، بالفطره مجرم و متمايل به انجام بزهكاري هستند و‏ ‏از‏ اين رو براي نخستين بار عبارت ‏«‏جرم بالفطره و ذاتي‏»‏ ‏(Criminal Born‏) را وارد بحث جرم شناسي نمود‏ ‏. وي ادعا مي‏ ‏كند كه در ‏بدن كودكان بزهكار‏ ‏، 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله نقش ارث در بزهكاري

خرید آنلاین