دانلود مقاله مفهوم فنون تدريس و تعاريف آن

دانلود مقاله مفهوم فنون تدريس و تعاريف آن

دانلود مقاله مفهوم فنون تدريس و تعاريف آن

مفهوم فنون تدريس و تعاريف آن - word (..doc) - عمومی و آزاد - گوناگون


نوع فایل : word (..doc)


تعداد صفحه : 9


قسمتی از محتویات فایل :


 


‏بسمه تعالي


‏فهرست مطالب


‏عنوان


‏صفحه


‏فصل اول: تعاريف و مفاهيم


‏مفهوم فنون تدريس و تعاريف آن


‏شرايط مربي از نظر قوانين موثر در تدريس


‏وظايف عمومي مربيان از ديدگاه سازماني


‏تعريف مطالعه و روش هاي آن


‏فصل دوم: آيين كلاس داري


‏هدف از بررسي آيين كلاس داري


‏نقش انگيزه


‏نقش انضباط و كنترل


‏بحث انضباط شخصي و تاثير آن در كلاس داري


‏فصل سومن: روش هاي كلي تدريس در نظام آموزشي


‏روش هاي فعال و غير فعال و قوانين اثر و نتيجه


‏هدف هاي آموزشي


‏مهايت هاي فرايند تدريس


‏الف) مهارت هاي پيش از تدريس- تعريف استاندارد- آشنايي با طرح درست و فوايد آن و فرم


‏ب) مهارت هاي بپمن تدريس: 1- تنظيم صدا و حركات فيزيكي مربي 2- حفظ شخصيت و احترام مربي 3- فروتني و ادب 4- بيان كافي مطالب درسي 5- اجتناب از ارائه مطالب غير درسي 6- اجتناب از اختلاط موضوعات 7- كيفيت بيان مطالب


‏بررسي فنون عرضه شده به كارآموز و بيان مطالب


‏ارجاع اطلاعات كافي براي كارآموز


‏انتظاراتي كه كارآموز از مراكز فني و حرفه اي دارد:


‏تقاضا و نيازهاي عمومي و كلي در پداگوژي و نحوه برخورد با ديگران


‏طريق شناخت افكار و استعدادهاي افراد


‏مهارت هاي پس از تدريس


‏فصل چهارم: كليات روش هاي تدريس


‏1- روش هاي تدريس غير فعال- شيوه مكتبي- شيوه توضيحي- شيوه سخنراني


‏2- روش هاي تدريس فعال- شيوه پرسش و پاشخ- شيوه بحث- شيوه اكتشافي


‏3- شيوه يا روش اكتشافي و روش حل مسائل


‏4- شيوه يا روش اكتشافي و روش حل مسائل


‏بحث پاياني


‏منابع و مأخذ مورد استفاده


‏تعريف فرستنده يا مربي 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله مفهوم فنون تدريس و تعاريف آن

خرید آنلاین