دانلود مقاله مديريت استرس

دانلود مقاله مديريت استرس

دانلود مقاله مديريت استرس

برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.


مديريت استرس


پسوند : word (..doc) - صفحه : 51


بخشی از فایل :


 


1


‏مديريت استرس


‏پنج نمونه از تاثيرات استرس در كاهش عملكرد و كارايي كاركنان و همچنين پنج نمونه از تاثيرات استرس بر كاهش سلامتي جسم و روان كاركنان را نام برده و در يك خط توضيح دهيد؟


‏غيبت: يكي از مشكلهاي واقعاً هزينه آور است و برآورد كرده اند كه چهار درصد از ساعات كار بر اثر غيبت كاركنان از دست مي رود.


‏حادثه: بسياري از حادثه هاي ضمن كار بر اثر استرس هاي شلي اتفاق مي افتد و هر سال 15000نفر در ين حوادث جان خود رااز دست مي دهند.


‏كيفيت زندگي: استرس شلي مشكلي است كه ابعاد اقتصادي دارد و فرصتها و دستاوردهاي شلي را از كف خانواده ها و افراد مي برد.


‏افسردگي: خشنودي دست آمده در تفريح و كنار خانواده را از بين برده و رضايت كلي شخص از زندگي كم مي شود وهر سال سي ميليون دلار براي ساعات كار از دست رفته و درمان به اقتصاد از زدگي تحميل مي كند.


‏توان افتادگي: در انتظار رسيدن با بازنشستگي سال شماري و حتي روز شماري مي كنند و به سهم خود سازمان رااز نظر نيروي انساني به حالت بي مصرف بي مصرف در مي آورند و بالاخره از جمله بيماري هاي رايجي كه علت اصلي شان استرس است عبارتند از: 1- فشار خون بالا 2- نارساييهاي قلبي 3 -زخم معده 4- سردردهاي ممتد 5- انواع آرتروز


‏مثلاً اعتياد الكل سالانه بيش از بيست ميليون دلار هزينه براي صنايع آمريكا ايجاد مي كند. منحني رابطه عملكرد و فشار عصبي.


2


‏پنج مورد در فرهنگ سازمان كه باعث جلوگيري از اجراي برنامه هاي بهداشت رواني منجمله كاهش استرس مي شود را نام ببريد و يك پيشنهاد جهت تعديل آن بفرمائيد؟


‏يكي از اجزاي فرهنگ سازماني كه واقعاً عاملي برا ي استرس هاي گوناگون است وجود رقابت است. مثلا وقتي سازمانها رو به اقول مي روند. بويژه از لحاظ كوچكتر شدن و كاهش بودجه چهار عامل استرس شلي ظاهر مي شود:


‏احساس بي امنيتي شلي


‏گرانباري كار به سبب فرجه هاي كاري نا مناسب


‏بهره گيري ناكافي از مهارتهاي كاركنان


‏موانع ترقي


‏براي مقابله با استرس هايي كه به سبب ساختار وجود سازماني رخ مي دهد سه راهبرد پيشنهاد مي شود:


‏تمركز زدايي Decentralization


‏تصميم گيري مشاركتيPorticipative Decision Making


‏بررسي يا زمينه پژوهش Sarvey


‏منبع: جزوه دكتر رحيمي 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله مديريت استرس

خرید آنلاین