دانلود مقاله فسخ نکاح

دانلود مقاله فسخ نکاح

دانلود مقاله فسخ نکاح

با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (فسخ نکاح) را تهیه کنید.


فایل : word (..doc) - تعداد 83 صفحه


قسمتی از متن :


 


‏1


‏مقدمه


‏تعريف خانواده :


‏1‏«‏- ازنظر حقوقي محض ، خانواده عبارت است ازمجموع اشخاصي كه به واسطه قرابت بهم بستگي دارندواين خويشاوندي رابطه اي است كه از نسب يانكاح يا رضاع حاصل مي شود وخود نكاح ، عقدي است كه به واسطه آن زن و مرد به قصد مشاركت در زندگي وتعاون بايكديگر قانوناً متحد شده اند واين تعريفي است كه حقوقدانان ما تقريبا به طور هم آ‏هنگ از نكاح نموده اند ‏»‏دعاوي خانوادگي - عارفه مدني كرماني ‏–‏ تهران ‏–‏ انتشارات مجد ‏–‏ چاپ اول ‏–‏ جلد اول- صفحه 10.


‏«‏خانواده به ‏معنای‏ عام ، ياخانواده گسترده عبارت ازگروهي است مركب ازشخص وخويشان نسبي ‏همسر‏ او ، گروهي كه ازيكديگر ارث مي برندمواد 862، 1032 قانون مدني طبقات اقرباء نسبي را بيان مي كند‏ ‏- مختصر حقوق خانواده - دكتر سيدحسين صفايي ‏–‏ اسدالله امامي ‏–‏ تهران ‏–‏ انتشارات ميزان - چاپ هشتم 1384.جلد اول ‏–‏ صفحه ي 11.


‏ ‏»«‏ ماده 1032 : قرابت نسبي به ترتيب طبقات ذيل است .


‏طبقه اول : پدر ومادر واولاد واولاد اولاد .


‏طبقه دوم : اجداد وبرادر وخواهر واولاد آنها


‏طبقه سوم : اعمام وعمات واخوال وخالات واولاد آنها‏»‏ ‏ ‏- قانون مدني -تدوين جهانگير منصور ‏–‏تهران ‏–‏ نشر ديدار ‏–‏ چاپ بيست وهفتم ‏–‏ 1384 ‏–‏ صفحه ي 178.


‏.


‏2


‏«‏ضابطه اين خانواده ، همان ارث بردن است البته نكاح ‏ب‏ا بعضي از‏اقرباء سببي قانوناً ممنوع است‏.‏»‏ ‏- مختصر حقوق خانواده - جلد 1 ‏–‏ صفحه ي 11.


‏«‏ ماده 1047 قانون مدني بيان ميدارد : ‏«‏ نكاح بين اشخاص ذيل به واسطه مصاهره ممنوع است :


‏بين مردومادر وجدات زن اوازهر درجه كه باشد اعم از نسبي ورضاعي .


‏بين مردوزني كه سابقاً زن پدر ويايكي ازاجداد زن پسر يازن يكي ازحفاد او بوده است هرچند قرابت رضاعي باشد .


‏بين مرد بااناث ازاولاد زن از هر درجه كه باشد ولو رضاعي مشروط بر اينكه بين زن وشوهر زناشويي واقع شده باشد . ‏»‏ ‏- قانون مدني - صفحه ي 182


‏«‏حتي مامور اجراي احكام نمي تواند متصدي اجراي حكم نسبت به اشخاصي كه با آنها قرابت سببي تا درجه معيني دارد ( ماده 28 قانون اجراي احكام مدني ) به هر حال ،خانواده به معناي گسترده درقديم اهميت بيشتري داشته ولي درعصر جديد اهميت خود را تاحد زيادي از دست داده است‏.‏ خانواده به فضاي خاص ، عبارت از زن وشوهر وفرزندان تحت سرپرستي آنها ست كه معمولا باهم زندگي مي كنند وتحت رياست شوهر وپدر هستند . معيار ضابطه تشكيل اين خانواده همان رياست يك شخص براعضاي آن است ماده 1105 ق .م مي گويد : درروابط زوجين رياست خانواده با شوهر است . 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله فسخ نکاح

خرید آنلاین