دانلود مقاله فرار دختران

دانلود مقاله فرار دختران

دانلود مقاله فرار دختران

شما بازدید کنند محترم میتوانید با هزینه ی اندکی فایل (فرار دختران ) را تهیه فرمایید.


نوع فایل : word (..doc) - شامل 59 صفحه


قسمتی از متن :


 


‏فصل چهارم: تحليل آماري 89


‏مقدمه:


‏در اين فصل ابتدا ويژگي هاي فردي خانوادگي (وضعيت اقتصادي-فرهنگي و جو عاطفي) و تحصيلي دختران فراري را بوسيله ‏آمار توصيفي به شكل جداول و نمودارها آماره هاي توصيفي فرواني و درصد ارائه نموده و تصويري از وضعيت جمعيت شناختي آنان ارائه مي گردد. در اين قسمت به توصيف عوامل موثر در فرار از منزل اين ‏دسته از دختران نيز پرداخته خواهد شد. پس از آن فرضيه هاي پژوهش مطرح شده و يافته هاي تحليلي در خصوص رد يا تاثير اين فرضيه ها بر اساس نتايج آزمون خي دو دو متغيره بررسي خواهد شد. از آنجايي كه مقياس اندازه گيري متغيرهاي مستقل در اين پژوهش اسمي ميباشد. مناسب ترين آزمون استنباطي براي بررسي فرضيه ها تحليل خي دو دو متغيره مي باشد.


‏فصل چهارم: تحليل آماري 90


‏1)ويژگيهاي توصيفي دختران فراري


‏جدول شماره 1: ‏توزيع فراواني پايه تحصيلي و سطح تحصيلي دختران فراري گروه نمونه را ارائه مي دهد.


‏پايه تحصيلي


‏پايه تحصيلي


‏فراواني


‏درصد


‏درصد خالص


‏درصد تجمعي


‏ابتدائي


9


15.0


15.3


15.3


‏اول راهنمائي


14


23.3


23.7


39.0


‏دوم راهنمائي


8


13.3


13.6


52.5


‏سوم راهنمائي


5


8.3


8.5


61.0


‏اول دبيرستان


2


3.3


3.4


64.4


‏دوم دبيرستان


13


21.7


22.0


86.4


‏سوم دبيرستان


2


3.3


3.4


89.8


‏پيش دانشگاهي


2


3.3


3.4


93.2


‏ديپلم


4


6.7


6.8


100.0


‏کل


59


98.3


100.0


‏بی پاسخ


1


1.7


‏جمع


60


100.0


‏طبق محتواي جدول, 15 درصد از دختران داراي تحصيلات ابتدايي 3/23 درصد تحصيلات اول راهنمايي 3/13 درصد دوم راهنمايي 8 درصد دوم راهنمايي 3/3 درصد اول دبيرستان 7/21 درصد دوم دبيرستان و 3/3 درصد سوم دبيرستان و 3/3 درصد سوم دبيرستان و 3/3 درصد پيش دانشگاهي و 7/6 درصد ديپلم هستند. 9/51 درصد از دختر تحصيلات راهنمايي و ابتدايي 6/31 درصد متوسطه و 7/6 درصد ديپلم هستند. اكثر دختران تحصيلات را در دوره ي راهنمايي رها كرده‏ ‏اند. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله فرار دختران

خرید آنلاین