دانلود مقاله سیستم ها و سیکل ها

دانلود مقاله سیستم ها و سیکل ها

دانلود مقاله سیستم ها و سیکل ها

سیستم ها و سیکل ها - word (..doc) - عمومی و آزاد - گوناگون


نوع فایل : word (..doc)


تعداد صفحه : 6


قسمتی از محتویات فایل :


 


2


‏سیستم ها و سیکل ها:


‏فهم و درک مسایل دشوار و پیچیده ی حتی قسمتی کوچک از زندگی دنیوی برای مغز بشر امکان پذیر نیست. یک اکولوژیست برجسته می گوید: ‏«‏طبیعت به آن پیچیدگی که ما فکر می کنیم نیست بلکه طبیعت پیچیده تر از آنست که ما بتوانیم تصور کنیم.‏»‏ هر ا‏«‏چه شناخت ما از طبیعت افزونتر می گردد، به همان گونه الگوهای معین بیشتری آغاز به ظهور می کنند. همبستگی هایی چون زنجیره های انرژی غذایی، کربن و اکسیژن نشان می دهند که واژه ی ‏«‏سیستم‏»‏ می تواند با معنی حقیقی مورد استفاده واقع شده و تاثیر متقابل گیاه و اجتماع جانوران را با خود و نیز با تمام محیط زیست تشریح نماید. این سیستم های اکولوژیکی درجه ی معینی از ثبات را به حدی توسعه می بخشد که عنوان ‏«‏موازنه ی طبیعت‏»‏ به این وسیله پدید آمده است.


‏تصاویری که ما از الگوها بوجود می آوریم و در طبیعت مشاهده می شود اغلب به شکل مدل هایی معرفی می گردند. این اصطلاح به احتمال برای بیان قسمتی از تردیدی به کار گرفته یم شود تا بیان کند راهی که ما الگوها را عرضه می داریم واقعیت خویش را دارا نیست ولی به هر تقدیر بهترین راهی است که قادریم در آن حال واقعیت را مجسم کنیم. مدل های اکولوژیکی ممکن است ریاضی، شفاهی یا تصویری یا هر سه ی آن ها باشد. و شاید مدل هایی کامپیوتری ساخته شود تا بتواند پرسش های بی نهایت پیچیده و مبهم را جوابگو باشد و پیش گویی هایی را موجب گردد. همچنین اشکال گویا و اسده شده می تواند از این ایده ها درباره ی زنجیره ی جریان های انرژی و سیکل های غذایی موجود در اکوسیستم ها ساخته شود و همبستگی های پیچیده و ناباور را رهنمون باشد.


2


‏شکل طبیعت بعنوان اکوسیستم یا عالم حیاتی راه نسبتا نوینی از تفکر پیرامون جهان زیست است . این شکل از راه های بسیار مهمی کاوش و درک از جهان زیست را عملی می سازد . یکی از ارزش های بزرگ سیمای اکوسیستم آن است که تجزیه و تحلیلی عمیق از طبیعت را در قالبی از شرح و توصیفی ساده از آنچه که بوقوع می پیوندد امکان پذیر می سازد. و مبنایی برای اندازه گیری از تولید انرژی غذایی حاصله از سیستم های زیستی و جریان ها ودیگر ح‏وادثی که در بین آنها رخ می دهد تدارک می بیند. تصویری از سیتم هایت مزبور در تشریح، آموزندگی و ارتباط پیرامون طبیعت و عناصر دیگر با اهمتی است و مبنای روشی برای مطالعه ی زندگی است که به گونه ی کار متقابل در همه جا عمل می کند خواه سوسک های آرد در جعبه ی شیرینی، شکنبه گاو، سیستم پیچیده ی یک دریاچه بزرگ یا گستردگی تمام کره ی حیات باشد. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله سیستم ها و سیکل ها

خرید آنلاین