دانلود مقاله درمان روانشناختی اعتیاد

دانلود مقاله درمان روانشناختی اعتیاد

دانلود مقاله درمان روانشناختی اعتیاد

خریدار گرامی شما میتوانید فایل (درمان روانشناختی اعتیاد) را ویرایش کنید.


درمان روانشناختی اعتیاد - word (..doc) - دانلود مقاله درمان روانشناختی اعتیاد ,درمان روانشناختی اعتیاد,دانلود دانلود مقاله درمان روانشناختی اعتیاد ,درمان,روانشناختی,اعتیاد


فایل : filetypetxt


3 صفحه


متن نمونه :


 


‏درمان روانشناختی اعتیاد


‏مقدمه :


‏امروزه سوء مصرف و وابستگی ب‏ه ‏مواد مخدر یکی از معضلات بهداشتی‏،‏ درمانی و روانی اجتماعی است که متاسفانه تعداد زیادی از افراد جامعه را در گیر نموده که تنها مشکلات و معضلاتی را برای خود ایجاد نموده‏ ‏اند بلکه باعث اضمحلال کانون خا‏نواده، سلب آرامش آنان،‏ نقض قوانین جار‏ی و مخل امنیت اجتماعی می گردند.


‏اعتیاد مسئله ای است که از دیر باز متناسب با شدت و وخامت آن مورد توجه قرار گرفته و امروزه به عنوان یک اختلال روانی بشمار می رود .


‏اگر چه مراکز درمانی اغلب کشورها به برطرف کردن وابستگی جسمی‏ معتاد مبادرت‏ ‏می ورزند و نتایج نسبتاً کمی نیز بدست آورده اند ولی طبق آمارهای موجود حدود 50 % آنان برای چندمین بار‏ به این مراکز مراجعه می نمایند.


‏نظر سنجی در برخی از تحقیقات نشان می دهد که حدود 80% از اعضای نمونه پژوهش قبل از درمان به ترک اعتیاد دست زده اند ولی در ادامه آن موفق نبوده‏ و مجددآً به مواد رو آورده اند.


‏وسوسه و‏ ‏میل به مواد حتی پس از سم زدایی و یا ترک خود به خودی از جمله مسائلی هستند که با‏عث نقض تعهد در معتادین می شود.


‏واکنش های هیجانی و منفی که در یک بار لغزش ایجاد می شود باعث روی آوری شدید تر معتاد به مواد ‏می شود و به همین خاطر است که او دوباره مواد را برای خود بیش ا‏ز حد بزرگ می کند و موجب احساس یأ‏س و نومیدی در او می گردد که نتیجه این واکنش های هیجانی به توجه ‏او در کاهش خود کارآرایی می شود.


‏اختلالات روانی مثل افسردگی‏،‏ اضطراب‏،‏ اختلالات شخصیتی و........... از عواملی هستند ‏که در عود مکرر معتاد نقش دارند.


‏آنچه در درمان معتادین کمتر مورد توجه قرار گرفته و متاسفانه در اغلب درمانگاههای تخصصی و مطب خصوصی پزشکان الزام آور نیست همانا درمانهای روانشناختی است که ثابت شده عامل مهمی در کمک به درمان و ‏پیشگیری از عود معتادین می باشد.


‏نوع پژوهش :


‏موضوع پژوهش حاضر به رابطه بین میزان عود معتادین با ترکیب درمانی ( سم زدایی و درمانهای روانشناختی ) در مقایسه با فقط سم زدایی ( بدون درمان روان شناختی ) می باشد .این تحقیق از نوع توصیفی وگذشته نگر است که با روش ‏بالینی انجام یافته است.


‏جامعه آماری‏،‏ نمونه پژوهش و روش نمونه گیری


‏ ‏ ‏جامعه آماری در این پژوهش شامل افرادی است که برای ترک اعت‏یاد به مرکز تخصصی ترک اعتیاد آتیه‏ نو در شهر کرج مراجعه نموده ام و نمونه تحقیقی شامل صد نفر در دو گروه 50 نفری می باشند که عبارتند از : الف- گروه معتادینی که سم زدایی شده اند و از خدمات پزشکی بهره مند بوده اند و در کنار آن از درمانهای روانشناختی نیز استفاده شده است. ب- گروه معتادینی که تنها سم زدایی شده اند و از خدمات پزشکی استفاده نموده ولی از درمانهای روانشناختی بهره مند نبوده اند.


‏ روش نمونه گیری


‏روش نمونه گیری به صورت تصادفی از بین معتادین سم زدایی شده انتخاب شده ان‏د و سم زدایی آنان به روش A.M.D‏ بوده است.


‏ابزار مورد استفاده


‏ ‏پرونده افراد معتاد 2- تستهای روانشناسی 3- تست مورفین ‏ 4- ‏تاریخ بازگشت مجدد آنان و درمانهای روانشناختی


‏روش انجام تحقیق


‏این پژوهش که به روش توصیفی و گذشته نگر انجام گرفته پژوهش گر به دنبال کشف و بررسی روابط بین متغیرها و عواملی که باعث عود معتادین و همچنین نقش درمانهای روانشناختی به همراه درمانهای موجود بوده است.


‏روش آماری وتجزیه و تحلیل داده ها


‏برای بررسی فرضیه ها از روشهای آماری، مجذور K‏ و آزمون T‏ دو گروه مستقل و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده و داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS‏ انجام یافته است.


‏بحث در نتایج


‏نتایج پژوهش حاضر بر اساس جدول شماره 1 نشان می دهد که معتادین سم زدایی شده ای که ‏از درمانهای روانشناختی به همراه درمانهای پزشکی استفاده نموده اند مدت طولانی تری (به طور میانگین 218 روز) در ترک بوده اند‏ که با 99 درصد اطمینان در سطح معنی داری از نظر آماری 01/0 معنی دار می باشد‏ در مقایسه با گروهی که فقط سم زدایی شده اند و از درمانهای روانشناختی استفاده نموده اند. ‏بنابراین بین مدت زمان عود معتادین در گروهی که از درمانهای روانشناختی استفاده نموده اند و گروهی که فقط سم زدایی شده اند اختلاف معنی دار آماری وجود دارد.


‏نتیجه ‏این تحقیق با تحقیقات انجام شده به خصوص تحقیقات سازمان بهداشت جهانی نیز همخوانی دارد که در آن نقش خدمات درمانهای روانشناختی قابل توجه است نتیجه این پژوهش ب‏ا تحقیقی که در دانشگاه اصفهان ( 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله درمان روانشناختی اعتیاد

خرید آنلاین