دانلود مقاله خصوصيات رفتاري، اجتماعي كودكان 6 12

دانلود مقاله خصوصيات رفتاري، اجتماعي كودكان 6 12

دانلود مقاله خصوصيات رفتاري، اجتماعي كودكان 6 12

خصوصيات رفتاري، اجتماعي كودكان 6 12 - word (..doc) - فایل وورد - عمومی و آزاد - گوناگون


نوع و پسوند فایل : word (..doc)


13 صفحه


مختصری از محتویات فایل :


 


‏خصوصيات رفتاري، اجتماعي كودكان 6-12‏:


‏كودكان در اين دوره سني تغييرات زيادي از لحاظ رفتاري مي كنند. در اين دوره كودكان مسئوليت پذيري را تجربه مي كنند. طبق نظر روانشناسان مسئوليت پذيري مشخصة اصلي اين دوره سني است. در اين دوره تكاليف مدرسه و كارهاي خانه به كودكان سپرده مي شود. علاوه بر اينها كودك مي تواند مسئوليت بيشتري در مورد بهداشت خود به عهده گيرد. ولي دخالت والدين هم چنان لازم است. با اين وجود به جاي اجراي كارهاي بهداشتي دهان والدين مي توانند تنها ناظر فعال اعمال فرزندانشان باشند. در اواخر اين دورة سني كودكان مي توانند خود به تنهايي مسواك زدن را انجام دهند و والدين مي توانند تنها ناظر فعال اعمال فرزندانشان باشند. در اواخر اين دورة سني كودكان مي توانند خود به تنهايي مسواك زدن را انجام دهند. و والدين تنها در بعضي مواقع مي توانند در مسواك زدن به فرزند خود كمك كند و يا در مواردي كه كودك از انجام كارهاي بهداشتي سر باز كي زند. در اين سن تغييرات رفتاري تغييرات زيادي از لحاظ ادراكي رواني و اجتماعي در كودك و محيط اطرافش روي مي دهد.


‏تغييرات ادراكي: * J.R. Pinkham (cognitive)


‏به راحتي مي توان در شرح درجاتي باورنكردني از شناخت كه كسب مي شود، (انطباق ها و تغييرات خردمندانه كه در كودك از 6 تا 12 سالگي ايجاد مي شود)‏‌‏نوشت. ظرفيت ذهني به ميزان بسيار زيادي رشد مي كند. به عنوان مثال در سن 12 سالگي كودك مي تواند بر كاغذ يا بطور ذهني سفر ماركوپولو را به خاطر بياورد. در سن 6 سالگي فرضية يك مرد باستاتي از ايتاليا كه به چين مسافرت كردن قابل توجه نيست و احتمالاً در ذهن قابل نگهداري نمي باشد.


‏در سال 1970، White‏ چنين نتيجه گيري كرد كه بين سنين 5 و 7 سالگي سازماندهي مجددي در CNS‏ (سلسله اعصاب مركزي) رخ مي دهد كه علت افزايش شديد توانايي كوشش و پشتكار در انجام يك وظيفه و توجه در بارة يك مشكل است. شكي نيست كه دامنة توجه كودك پس از 7 سالگي به ميزان زيادي بيش از كودك زير 5 سال است.


‏سالهاي مدرسه يعني 6 تا 12 سالگي سالهايي هستند كه كودك باسواد مي شود. پيش از 6 سالگي معدودي از كودكان مي توانند بيش از نقاشي اسم خود كاري بكنند. پس از 12 سالگي اكثريت كودكان دستيابي مناسبي به دستور زيان و نحو يافته اند و توانايي ايجاد ارتباط گفتاري و نوشتاري با درجة عقلائي در حال افزايش را دارند. در برخي بخشهاي دنيا غير معمول نيست كه كودكي 12 ساله زبان دومي را به رواني آموخته باشد.


‏طبق نظرية پياژه، سنين بين 6 تا 12 سالگي شديداً نزديك سومين مرحلة تكامل عمدة ادراك، فاز عمليات واقعي (concrete operations)‏ است. برطبق نظر پيهژه 4 دورة مهم تكامل هوش عبارتند از:


‏1-حسي ‏–‏ حركتي: تولد تا 18 ماهگي (Sensorimotor)


‏2-پيش عملياتي: 18 ماهگي تا 6 سالگي (Preoperational) 


دانلود مقاله خصوصيات رفتاري, اجتماعي كودكان 6 12 ,خصوصيات رفتاري, اجتماعي كودكان 6 12,دانلود دانلود مقاله خصوصيات رفتاري, اجتماعي كودكان 6 12 ,خصوصيات,رفتاري,اجتماعي,كودكان,6,12


 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله خصوصيات رفتاري، اجتماعي كودكان 6 12

خرید آنلاین