دانلود مقاله تبيين آماري يافته ها

دانلود مقاله تبيين آماري يافته ها

دانلود مقاله تبيين آماري يافته ها

برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.


تبيين آماري يافته ها


پسوند : word (..doc) - صفحه : 18


بخشی از فایل :


 


‏فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري ‏147


‏147


‏تبيين آماري يافته ها:


‏فرضيه 1: ‏نامساعد بودن جو عاطفي خانواده احتمال فرار نوجوان از خانه را افزايش مي‌دهد.


‏ براساس يافته هاي آماري، خي دو مشاهده شده با سطح 9/99 درصد معنادار بوده است. يعني بين وضعيت عاطفي خانواده و عضويت در گروه دختران فراري و عادي ارتباط معنادار وجود دارد و نتيجه مي شود كه جو عاطفي نامناسب در خانواده احتمال فرار را افزايش مي‌دهد. يافته پژوهش حاضر نشانگر تاييد فرضيه فوق مي باشد.


‏پژوهش هاي نزديك به موضوع نتايج فوق را مورد تاييد قرار مي دهند.


‏دكتر كاپاديا در يك تحقيق همه جانبه روي سيصد نفر نوجوان فراري از خانه كه در كانون اصلاح و تربيت شهر بمبئي نگهداري مي شوند به نتايج زير دست يافت.


‏4/71 درصد پسران و 8/57 درصد دختران نوجوان فراري از خانه به دليل بدرفتاري والدين يا سوء رفتار ناپدري و يا نامادري، از خانه فرار كردند.


‏محمد سعيدي در پايان نامه كارشناسي ارشد خود تحت عنوان (بررسي فرار جوانان از خانه) به مقايسه‌ي پاسخ هاي 60 نفر نوجوان فراري و عادي پرداخته است، يافته هاي پژوهش وي بدين شرح مي باشد:


‏نابساماني خانواده، سردي روابط عاطفي والدين، متاركه و طلاق، وجود ناپدري و نامادري، فقر فرهنگي، بيسوادي و اعتياد از مهمترين عوامل برانگيزاننده‌ي تمايل به فرار در نوجوانان بوده است (سعيدي 1372).


‏فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري ‏148


‏148


‏بدين ترتيب نتايج بررسي فرضيه 1 پژوهش با يافته هاي پژوهشي ديگر در اين زمينه كاملا مطابقت دارد.


‏فرضيه 2: ‏ارتباط بين دختر و پسر، احتمال فرار دختران را از خانه افزايش مي دهد. براساس يافته هاي آماري، مقدار خي دو مشاهده شده در سطح 9/99 درصد اطمينان ارتباط معنادار بوده است و نشان مي دهد كه بين ارتباط با جنس مخالف و عضويت در گروه دختران عادي و فراري از نظر آماري رابطه معنادار وجود دارد. يعني ميزان ارتباط با جنس مخالف در گروه فراري بسيار بيشتر از گروه عادي مي باشد و به نظر مي رسد كه بين اقدام به فرار دختران از خانه و ارتباط با نامحرم رابطه وجود دارد.


‏تفاوت پژوهش حاضر با تحقيقات قبلي در ارتباط با فرضيه شماره 2 اين است كه تحقيقات خارجي به علت فرهنگ خاص خود و پذيرش فرهنگ ارتباط پسران و دختران به اين مورد، به عنوان مشكل نپرداخته اند و تحقيقات داخلي نيز تاكنون اشاره اي به اين مطلب نداشته است.


‏با اين وجود پژوهش هاي نزديك به موضوع نتايج فوق را مورد تاييد قرار مي دهند.


‏لالور (1999) در اتيوپي روي تعدادي از نوجوانان دختر و پسر خياباني تحقيقاتي انجام داد و نتيجه گرفت كه براي پسران حملات فيزيكي و براي دختران آزارهاي جنسي وجود داشت. 44% از دختران «ريپ» داشتند و بيش از 26% آنها مورد حمله و آزار جنسي بودند.


كاوس، پارادايش- گينرلرجا (2000) روي 346 نفر نوجوان بي خانمان مطالعه اي انجام دادند و نتيجه گرفتند كه اين نوجوانان شرايط بسيار سخت را گذرانيده بودند و عمدتاً اختلالات رواني داشته اند. در تاريخچه زندگي آنان سوء رفتار فيزيكي در كودكي، حملات فيزيكي در خيابان و اختلالات جنسي در كودكي، آزار و اذيت هاي جنسي در خيابان ها و اختلالات و درگيري هاي رواني وجود داشت. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله تبيين آماري يافته ها

خرید آنلاین