دانلود مقاله بهداشت مسواک

دانلود مقاله بهداشت مسواک

دانلود مقاله بهداشت مسواک

شما بازدید کنند محترم میتوانید با هزینه ی اندکی فایل (بهداشت مسواک) را تهیه فرمایید.


نوع فایل : word (..doc) - شامل 35 صفحه


قسمتی از متن :


 


‏42


‏6- جامعه مورد بررس‏ي‏: ‏دانش آموزان پا‏ي‏ه پنجم ابتدا‏يي‏ مدارس غرب تهران در سال 1384


‏تعداد‏ ‏نمونه‏: 117


‏تعداد نمونه بر اساس شيوع 96% در تحقيقات گذشته (8) بوده است با سطح اطمينان 95% و ميزان خطاي 5% بر اساس فرمول زير تعيين شده است.


‏با توجه به اين فرمول تعداد حجم نمونه 100=n‏ ميشود كه با توجه به نظر مهندس آماري براي سهولت بيشتر در كار تعداد نمونه به عدد 17 تغييركرد.


‏روش نمونه گ‏ي‏ر‏ي‏: ‏تصادف‏ي‏ ‏چند مرحله ا‏ي


‏7- روش تحق‏ي‏ق:‏ ا‏ي‏ن تحق‏ي‏ق از نوع توص‏ي‏ف‏ي‏ م‏ي‏ باشد


‏نحوه اجرا:


‏در ا‏ي‏ن تحق‏ي‏ق‏ جهت‏ تع‏يي‏ن نمونه ها ابتدا ل‏ي‏ست بهنگام ابتدا‏يي‏ دخترانه و پسرانه ناح‏ي‏ه غرب تهران در سال تحص‏ي‏ل‏ي‏ 1384 ته‏ي‏ه شد. پس از در‏ي‏افت نامه ا‏ي‏ از طرف دانشگاه آزاد اسلام‏ي‏ با مراجعه به سازمان آموزش و پرورش کل از م‏ي‏ان 4 منطقه (2و 5 و 9و 10) آموزش و پرورش‏ي‏ واقع در غرب تهران ‏ي‏ک ناح‏ي‏ه‏ به صورت تصادف‏ي‏ انتخاب شد. پس از آن با در‏ي‏ا‏فت مجوز‏ از سازمان آموزش و پرورش آن منطقه تعداد شش مدرسه (سه دخترانه و سه پسرانه) به صورت تصادف


‏42


‏ي‏ انتخاب شد و مجوز‏ي‏ برا‏ي‏ مدارس‏ انتخاب‏ي‏ صادر گرد‏ي‏د.


‏با مراجعه به مدارس انتخاب‏ي‏ فرمها‏ي‏ رضا‏ي‏تمند‏ي‏ جهت امضا والد‏ي‏ن به دانش آموزان پا‏ي‏ه پنجم مدارس انتخاب‏ي‏ داده شد. پس از کسب رضا‏ي‏ت از والد‏ي‏ن آنها تعداد 20 کودک پا‏ي‏ه پنجم از هر مدرسه به صورت تصادف‏ي‏ انتخاب گرد‏ي‏د (از ‏ي‏ک مدرسه دخترانه 18 و ‏ي‏ک مدرسه پسرانه 19 کودک انتخاب شد) ‏پس از اطمينان از سلامتي کودک و عدم مصرف دارو در 6 هفته گذشته‏ پرسشنامه ا‏ي‏ که جهت اطلاع از عوامل مرتبط با آلودگ‏ي‏ مسواکها و محل نگهدار‏ي‏ آنها ته‏ي‏ه شده‏ بود‏ با مصاحبه با کودک تکم‏ي‏ل شد که عوامل مرتبط عبارت بودند از:


‏جنس (دختر و پسر) ، DMFT‏ ( D‏ دندانها‏ي‏ دائم‏ي‏ و پوس‏ي‏ده ، M‏ دندانها‏ي‏ دائم‏ي‏ در اثر پوس‏ي‏دگ‏ي‏ از دست رفته ، F‏ دندانها‏ي‏ دائم‏ي‏ پر کرده)، OHI-S‏ (CL‏ ‏ 3-2-1-0 ، DI‏ ‏ 3-2-1-0) ، سطح تحص‏ي‏لات پدر ( د‏ي‏پلم و کمتر ‏–‏ دانشگاه‏ي‏)، سطح تحص‏ي‏لات مادر (د‏ي‏پلم و کمتر ‏–‏ دانشگاه‏ي‏)، تعداد افراد خانوار ( سه نفر و کمتر ، چهار نفر، ب‏ي‏ش از چهار نفر)، مصرف دارو (دارد ‏–‏ ندارد)، ب‏ي‏مار‏ي‏ س‏ي‏ستم‏ي‏ک ( دارد ‏–‏ ندارد) ، وجود م‏ي‏کروارگان‏ي‏سم (دارد ‏–‏ ندارد) ، ‏تعداد کلون‏ي‏ م‏ي‏کروارگان‏ي‏سم (کم ‏–‏ متوسط ‏–‏ ز‏ي‏اد) ، نوع مسواک ( ا‏ي‏ران‏ي‏ ‏–‏ خارج‏ي‏) ، روش مسواک زدن (افق‏ي‏ ‏–‏ عمود‏ي‏ ‏–‏ چرخش‏ي‏ ‏–‏ بدون نظم)‏(19)‏ ، استفاده از خم‏ي‏ر دندان ( دارد 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله بهداشت مسواک

خرید آنلاین