دانلود مقاله بزهکاری

دانلود مقاله بزهکاری

دانلود مقاله بزهکاری

با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (بزهکاری) را تهیه کنید.


فایل : word (..doc) - تعداد 13 صفحه


قسمتی از متن :


 


‏2


‏مقدمه :


‏همپای تغییری که در مفهوم ، دامنه نوع و کیفیت جرم و بزه در سالهای اخیر روی داده است و نظامها و دولتها با بزهکاری جدید که پیچیده و متفاوت از قبل است رو به رو و مواجه گشته واکنش اجتماعی علیه جرم نیز به تناسب آن گواه تغییرات بزرگی بوده است در این میان مجازات حبس و زندان به مثابه اصلی ترین شکل ‏واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد واجد مجازاتهای اصلاح کننده نیز دستخوش دگرگونی شده است . در دوره های بسیار دور ضمانت اجرای کیفر در قالب مجازاتهای بدنی اعمال می شد . در این دوره مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم برقرار است و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز بویژه اعدام- و سایر مجازاتهای غیر انسانی و خشن ‏متظاهر می شد . هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است‏ به دلیل استفاده محدود و جزئی از آن نمی تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن عصر تلقی شود . اما زندان با گذشت زمان به تدریج به عنوان مجازات وارد زرادخانه کیفری شد ، در ابتدا جانشین مجازات زندان با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان به جای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود ولی به مرور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرائط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدامات مهمی انجام دادند . جنبش اصلاح سیستم زندانها با توجه به شرائط زندانیان و رعایت حقوق آنان با انقلاب فرانسه شدت بیشتری گرفت و دامنه آن از اروپا فراتر رفت و به قاره آمریکا و بطور کلی جهت گیری زندان از محل تحمیل درد به مرکز اصلاح آغاز شد .


‏2


‏اصلاح سیستم زندانها در قرن بیستم هم چنان ادامه یافته و تحت آموزه های ‏مکاتب اثباتی و دفاع اجتماعی موضوع بازپروری و اصلاح زندانیان رونق یافت و برای تغیر رفتار زندانیان اقدام هایی همانند آموزشهای حرفه ای و برنامه های گروهی آغاز شد و به روند تکاملی خود ادامه داد . زندانهای باز و نیمه باز توجه به حقوق زندانیان ، مسائل بهداشتی ، مرخصی ، اوقات فراغت و وضع معیارهای از این قبیل دامنه ی فعالیت اصلاح سرایانه در زمینه زندان از بعد ملی فراتر رفت و به نهادهای بین المللی بویژه سازمان ملل نیز در بر گرفت .


‏تمامی اصلاحات و رفع نواقص زندان جهت انسانی تر شد و کار آمدتر کردن زندان به وسایل و ابزار اصلاحی در طی دو قرن گذشته به بهبود نسبی شرایط فیزیکی زندانها منجر شد ولی نتایج مثبت ، سودمند و موثر بر بازپروری اجتماعی مجرمان و پیشگیری از ارتکاب نداشت و نتایج ناامد کننده بود شکست جرم شناس 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله بزهکاری

خرید آنلاین