دانلود مقاله حكومت علوي و جريان هاي اجتماعي 25 ص

دانلود مقاله حكومت علوي و جريان هاي اجتماعي 25 ص

دانلود مقاله حكومت علوي و جريان هاي اجتماعي 25 ص

برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.


حكومت علوي و جريان هاي اجتماعي 25 ص


پسوند : word (..doc) - صفحه : 25


بخشی از فایل :


 


‏حكومت علوي و جريان هاي اجتماعي


‏حبيب الله احمدي


‏مقدمه‏


‏الف) استقرار عدالت‏


‏ب) استقرار آزادي اجتماعي‏


‏تشكل همسو‏


‏موضع امام‏


‏تشكلهاي بي تفاوت يا چالشي‏


‏جبهه سوم: بي تفاوتها‏


‏موضع امام‏


‏الف) انديشه‏


‏ب) رفتار‏


‏اشراف‏


‏عامل پنهان يا نفاق‏


‏حزب عثمانيه‏


‏خوارج‏


‏خاستگاه خوارج‏


‏موضع امام‏


‏قوميت حمراء‏


‏رويكردي ديگر از امام‏


‏ناكثين‏


‏خاستگاه ناكثين‏


‏موضع امام‏


‏قاسطين‏


‏موضع امام‏‏مقدمه


‏موضوع اين نوشتار، موضع گيريهاي امام علي(ع) در برابر جريانهاي اجتماعي كه در زمان


ايشان پديد آمدند يا تداوم يافته اند، است. شاخص درخشاني مانند امام علي(ع) هر زمان مورد


توجه انسانها، با باورهاي متفاوت مي باشد. اين رويكرد بدين لحاظ است كه امام، فردي است كه


در همه ابعاد وجودي، انساني ممتاز است و نيز از فرزانگان الهي است كه فرصت حكومت كردن


براي وي پديدار شده است. بعد سياسي و اجتماعي زندگاني وي، به ويژه زمان زمامداريش، بيش


از هر فرازي، مورد پژوهش است. بر اين اساس، جريانهاي متفاوت اجتماعي، گرچه خود،


موضوع مهمي هستند كه به لحاظ همانند بودن آنها در بستر زمان، همواره موضوع تحقيق و


بهره وري اند، لكن جريانهاي اجتماعي زمان حكومتداري امام، از آن جهت كه موضع گيريهاي


حضرت را در پي دارد، از اهتمامي ويژه برخوردار است؛ زيرا، روش امام، الگوي هر زمان است.


‏از سوي ديگر، رويكردهاي امام، گاهي به گونه اي متفاوت جلوه گر است كه در نگاه نخست،


ممكن است ميان آنها تضاد مشاهده شود.


‏تحليل جريانهاي متفاوت اجتماعي، غبار چشم ره رسيدگان را مي زدايد تا با ديده زلال بين و


حقيقت ياب بنگرند كه اين تفاوتها، به لحاظ تفاوت فضاي سخن و تفاوت مخاطبان بوده است كه


‏|406|هر يك، سخن مناسب خويش را مي طلبيده است. اين دو ويژگي، تحليل جريانهاي اجتماعي


زمان امام را، اهميتي ديگر بخشيده است. قصد ما، تحليل اين جريانها است، ولي محدوديت حجم


نوشته چاره اي جز ايجاز و فشرده گويي، باقي نمي گذارد، گرچه اميد است اخلال و كاستي در آن


راه نيافته باشد.


‏چون آشنايي به خاستگاه اين جريانها، در تحليل صحيح آنها، ياري مي رساند، پيش از


پرداختن به جريانها، نگاهي به برخي خاستگاههاي اين جريانها، بايسته مي نمايد.


‏سوژه هاي فكري و فرهنگي و نيز موضع گيريهاي سياسي نهاد سياسي جامعه، همواره، زمينه


خيزش جريانهاي اجتماعي است. حكومتداري امام علي(ع) از شاخصه هاي منحصر به فردي


برخوردار است كه زمينه حضور انواع جريانهاي اجتماعي متفاوت و چه بسا متضاد را موجب


گشته است. در اينجا به دو ويژگي عمده اشاره مي شود.
 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله حكومت علوي و جريان هاي اجتماعي 25 ص

خرید آنلاین