دانلود مقاله تهاجم فرهنگي و راه‌كارهاي مقابله با آن 14 ص

دانلود مقاله تهاجم فرهنگي و راه‌كارهاي مقابله با آن 14 ص

دانلود مقاله تهاجم فرهنگي و راه‌كارهاي مقابله با آن 14 ص

برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.


تهاجم فرهنگي و راه‌كارهاي مقابله با آن 14 ص


پسوند : word (..doc) - صفحه : 14


بخشی از فایل :


 


‏1


‏تهاجم فرهنگي و راه‏‌‏كارهاي مقابله با آن


‏تهيه و تنظيم:‏ اسماعيل شاهكويي


‏تهاجم‏ ‏فرهنگی


‏تهاجم‏ ‏و‏ ‏هجوم‏ ‏یک‏ ‏ملت‏ ‏به‏ ‏ملتی‏ ‏دیگر‏ ‏به‏ ‏صورتهای‏ ‏مختلف‏ ‏اقتصادی،‏ ‏سیاسی،‏ ‏نظامی‏ ‏و‏ ‏فرهنگی‏ ‏صورت‏ ‏می‏‌‏پذیرد،‏ ‏اما‏ ‏در‏ ‏بین‏ ‏انواع‏ ‏یاد‏ ‏شده‏ ‏تهاجم‏ ‏فرهنگی،‏ ‏خطرناکتر‏ ‏از‏ ‏بقیه‏ ‏می‏‌‏باشد‏ ‏چون‏ ‏در‏ ‏تهاجمات‏ ‏نظامی،‏ ‏اقتصادی‏ ‏و‏ ‏سیاسی،‏ ‏ملت‏ ‏مورد‏ ‏تهاجم‏ ‏قرار‏ ‏گرفته،‏ ‏از‏ ‏عملکرد‏ ‏دشمن‏ ‏و‏ ‏نیت‏‌‏های‏ ‏وی‏ ‏آگاهی‏ ‏دارد،‏ ‏اما‏ ‏در‏ ‏تهاجم‏ ‏فرهنگی‏ ‏به‏ ‏دلیل‏ ‏ظرافتکاری‏ ‏دشمن،‏ ‏چنین‏ ‏تهاجمی‏ ‏آشکار‏ ‏نبوده‏ ‏و‏ ‏ممکن‏ ‏است‏ ‏ملتی‏ ‏سالهای‏ ‏خیلی‏ ‏زیادی‏ ‏تحت‏ ‏چنین‏ ‏تهاجمی‏ ‏گرفته‏ ‏باشند‏ ‏ولی‏ ‏خودشان‏ ‏متوجه‏ ‏تهاجم‏ ‏نبوده‏ ‏و‏ ‏بلکه‏ ‏حتی‏ ‏مظاهر‏ ‏تهاجم‏ ‏دشمن‏ ‏را‏ ‏با‏ ‏عنوان‏ ‏مد‏ ‏یا‏ ‏روشنفکری‏ ‏قبول‏ ‏کنند‏ ‏تا‏ ‏حدئیکه‏ ‏کسی‏ ‏اگر،‏ ‏آگاهی‏ ‏پیدا‏ ‏کرد‏ ‏و‏ ‏خواست‏ ‏با‏ ‏آن‏ ‏مقابله‏ ‏کند‏ ‏با‏ ‏وی‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏ضد‏ ‏مد‏ ‏یا‏ ‏انسان‏ ‏عصر‏ ‏حجری‏ ‏برخورد‏ ‏می‏‌‏کنند‏. ‏اما‏ ‏قبل‏ ‏از‏ ‏پرداختن‏ ‏به‏ ‏اصل‏ ‏مساله،‏ ‏لازم‏ ‏است‏ ‏تعریفی‏ ‏از‏ ‏فرهنگ‏ ‏داشته‏ ‏باشیم‏.


‏تعریف‏ ‏فرهنگ‏ ‏و‏ ‏تهاجم‏ ‏فرهنگی


‏برای‏ ‏فرهنگ‏ ‏تعریفهای‏ ‏زیادی‏ ‏گفته‏ ‏شده‏ ‏اما‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏خلاصه‏ ‏و‏ ‏خیلی‏ ‏ساده‏ ‏می‏‌‏توان‏ ‏گفت‏ ‏که‏ ‏فرهنگ‏ ‏مایه‏ ‏های‏ ‏فکری‏ ‏و‏ ‏ارزشی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏رفتارهای‏ ‏اختیاری‏ ‏و‏ ‏اجتماعی‏ ‏انسان،‏ ‏تحت‏ ‏تاثیر‏ ‏آنها‏ ‏قرار‏ ‏می‏‌‏گیرد‏ ‏و‏ ‏شامل‏ ‏شناختها‏ ‏و‏ ‏باورهای‏ ‏انسان،‏ ‏ارزشها‏ ‏و‏ ‏گرایشها‏ ‏و‏ ‏رفتارها‏ ‏و‏ ‏کردارها‏ ‏می‏‌‏باشد‏ ‏بر‏ ‏این‏ ‏اساس‏ ‏تهاجم‏ ‏فرهنگی‏ ‏عبارت‏ ‏خواهد‏ ‏بود‏ ‏از‏ ‏هر‏ ‏گونه‏ ‏حرکتی‏ ‏از‏ ‏دشمن‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏صدد‏ ‏تغییر‏ ‏یا‏ ‏تحریف‏ ‏ارزشها‏ ‏و‏ ‏رفتار‏ ‏و‏ ‏کردارهای‏ ‏انسانی‏ ‏و‏ ‏ملتی‏ ‏می‏‌‏باشد‏. ‏به‏ ‏عبارت‏ ‏دیگر‏ ‏تهاجم‏ ‏فرهنگی‏ ‏یعنی‏ ‏اینکه‏ ‏ملتی،‏ ‏بخواهد‏ ‏فرهنگ‏ ‏رایج‏ ‏و‏ ‏غالب‏ ‏یک‏ ‏ملتی‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏دستش‏ ‏گرفته‏ ‏و‏ ‏فرهنگ‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏آنها‏ ‏تحمیل‏ ‏کند‏ ‏تا‏ ‏ملت‏ ‏مورد‏ ‏تهاجم‏ ‏گرفته‏ ‏تحت‏ ‏سلطه‏ ‏این‏ ‏ملت‏ ‏در‏ ‏آمده‏ ‏تا‏ ‏از‏ ‏این‏ ‏وسیله‏ ‏به‏ ‏این‏ ‏ملت‏ ‏تسلط‏ ‏یافته‏ ‏و‏ ‏ضربان‏ ‏اقتصادی‏ ‏و‏ ‏سیاسی‏ ‏و‏ ‏نظامی‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏دست‏ ‏خود‏ ‏بگیرند،‏ ‏و‏ ‏برای‏ ‏اینکار‏ ‏آسانترین‏ ‏راه‏ ‏کم‏ ‏و‏ ‏هزینه‏ ‏ترین‏ ‏راهها،‏ ‏همان‏ ‏تغییر‏ ‏فکر‏ ‏و‏ ‏خط‏ ‏مشی


‏2


‏ ‏ملتی‏ ‏است‏ ‏اینکه‏ ‏فرهنگ‏ ‏شما،‏ ‏فرهنگ‏ ‏خوبی‏ ‏نیست‏ ‏اینگونه‏ ‏فکر‏ ‏کرده‏‌‏اید‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏اینجا‏ ‏رسیده‏‌‏اید،‏ ‏شما‏ ‏متحجرید،‏ ‏و‏ ‏انواع‏ ‏شعارهای‏ ‏به‏ ‏ظاهر‏ ‏زیبا،‏ ‏همچنانکه‏ ‏یکی‏ ‏از‏ ‏ماموران‏ ‏سیا‏ ‏نیز‏ ‏در‏ ‏گزارشهایش‏ ‏نوشته‏ ‏که‏ ‏اتحاد‏ ‏جماهیر‏ ‏شوروی‏ ‏به‏ ‏این‏ ‏دلیل‏ ‏شکست‏ ‏خورد‏ ‏که‏ ‏متوجه‏ ‏نشد‏ ‏که‏ ‏اگر‏ ‏چهارچوب‏ ‏فکریش‏ ‏را‏ ‏عوض‏ ‏کند،‏ ‏خود‏ ‏به‏ ‏خود‏ ‏همه‏ ‏چیز‏ ‏اعم‏ ‏از‏ ‏نظامات‏ ‏سیاسی‏ ‏و‏ ‏اقتصادی‏ ‏نیز‏ ‏عوض‏ ‏خواهد‏ ‏شد‏. ‏بر‏ ‏این‏ ‏اساس‏ ‏همیشه،‏ ‏قبل‏ ‏از‏ ‏تهاجمات‏ ‏نظامی،‏ ‏تهاجمات‏ ‏فرهنگی‏ ‏صورت‏ ‏می‏‌‏گیرد‏.


‏هدف‏ ‏از‏ ‏تهاجمات‏ ‏فرهنگی


‏تهاجم‏ ‏فرهنگی‏ ‏دو‏ ‏هدف‏ ‏در‏ ‏ضد‏ ‏هم‏ ‏می‏‌‏تواند‏ ‏داشته‏ ‏باشد،‏ ‏یعنی‏ ‏زمانی‏ ‏تهاجم‏ ‏فرهنگی‏ ‏به‏ ‏علیه‏ ‏یک‏ ‏ملتی‏ ‏به‏ ‏خاطر‏ ‏این‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏آنها‏ ‏فرهنگ‏ ‏متعالی‏ ‏ندارند‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏نظر‏ ‏فرهنگی‏ ‏و‏ ‏علمی‏ ‏و‏ ‏اجتماعی‏ ‏در‏ ‏انحطاط‏ ‏به‏ ‏سر‏ ‏می‏‌‏برند‏ ‏در‏ ‏چنینی‏ ‏شرایطی‏ ‏اگر‏ ‏یک‏ ‏فرهنگی‏ ‏علیه‏ ‏چنین‏ ‏فرهنگی،‏ ‏قیام‏ ‏کند،‏ ‏چنینی‏ ‏تهاجمی‏ ‏خوب‏ ‏است؛‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏مثال‏ ‏اگر‏ ‏فرهنگی‏ ‏آمد‏ ‏و‏ ‏فرهنگ‏ ‏مصرف‏ ‏گرایانه‏ ‏یک‏ ‏ملت‏ ‏را‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏تولید‏ ‏ارزش‏ ‏چندانی‏ ‏نمی‏‌‏دهند‏ ‏را‏ ‏تغییر‏ ‏داد‏ ‏و‏ ‏فرهنگ‏ ‏آنها‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏فرهنگ‏ ‏تولیدی‏ ‏تبدیل‏ ‏کرد،‏ ‏چنین‏ ‏تهاجم‏ ‏فرهنگی‏ ‏نه‏ ‏تنها‏ ‏بد‏ ‏نیست‏ ‏بلکه‏ ‏واجب‏ ‏نیز‏ ‏می‏ ‏باشد‏.


‏اما‏ ‏در‏ ‏مقابل،‏ ‏تهاجم‏ ‏فرهنگی‏ ‏یک‏ ‏هدفی‏ ‏نیز‏ ‏دارد‏ ‏و‏ ‏آن‏ ‏اینکه‏ ‏باورهای‏ ‏صحیح‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏مردم‏ ‏بگیرند‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏مقابل‏ ‏باورهای‏ ‏دروغین‏ ‏و‏ ‏ارزشهای‏ ‏غلط‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏آنها‏ ‏تلقین‏ ‏دهند،‏ ‏که‏ ‏چنین‏ ‏تهاجمی‏ ‏بد‏ ‏می‏‌‏باشد‏ ‏و‏ ‏باید‏ ‏در‏ ‏مقابلش‏ ‏ایستاد،‏ ‏امروزه‏ ‏یکی‏ ‏از‏ ‏اهداف‏ ‏تهاجمات‏ ‏فرهنگی،‏ ‏تامین‏ ‏منافع‏ ‏اقتصادی‏ ‏کشور‏ ‏حمله‏ ‏کننده‏ ‏می‏‌‏باشد‏ ‏بویژه‏ ‏در‏ ‏ملتهایی‏ ‏که‏ ‏مادیگرا‏ ‏بوده‏ ‏و‏ ‏چیزی‏ ‏غیر‏ ‏از‏ ‏مادیات‏ ‏را‏ ‏قبول‏ ‏ندارند،‏ ‏این‏ ‏دسته‏ ‏از‏ ‏افراد،‏ ‏از‏ ‏فرهنگ‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏ابزاری‏ ‏برای‏ ‏رسیدن‏ ‏به‏ ‏هدفهای‏ ‏اقتصادی‏ ‏خود‏ ‏بهره‏ ‏می‏‌‏برند،‏ ‏چرا‏ ‏که‏ ‏برای‏ ‏چنین‏ ‏افرادی‏ ‏ارضای‏ ‏شهوات‏ ‏و‏ ‏مال‏ ‏اندوزی‏ ‏و‏ ‏ثروت،‏ ‏فقط‏ ‏مطرح‏ ‏بوده‏ ‏و‏ ‏چنین‏ ‏دیگری‏ ‏مطرح‏ ‏نیست‏ ‏و‏ ‏چون‏ ‏به‏ ‏این‏ ‏نتیجه‏ ‏رسیده‏‌‏اند‏ ‏که‏ ‏با‏ ‏اسلحه‏ ‏فرهنگ‏ ‏به‏ ‏دلخواه‏ ‏خود‏ ‏می‏‌‏رسند‏ ‏بر‏ ‏این‏ ‏اساس،‏ ‏از‏ ‏تهاجم‏ ‏فرهنگی‏ ‏استفاده‏ ‏می‏‌‏کنند‏. ‏یعنی‏ ‏برای‏ ‏چنین‏ ‏افرادی‏ ‏مطرح‏ ‏نیست‏ ‏که‏ ‏کشور‏ ‏مورد‏ ‏حمله‏ ‏شونده‏ ‏آیا‏ ‏دارای‏ ‏فرهنگ‏ ‏صحیح‏ ‏است‏ ‏یا‏ ‏غلط‏ ‏و‏ ‏اصلا‏ ‏در‏ ‏فکر‏ ‏اصلاح‏ ‏آن‏ ‏فرهنگ‏ ‏نمی‏‌‏باشند‏ ‏بلکه‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏وسیله‏‌‏ای‏ ‏استفاده‏ ‏می‏‌‏کنند‏ ‏تا‏ ‏جائیکه‏ ‏اگر‏ ‏دیدند‏ ‏این 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله تهاجم فرهنگي و راه‌كارهاي مقابله با آن 14 ص

خرید آنلاین