دانلود مقاله تفسير سوره جن 50 ص

دانلود مقاله تفسير سوره جن 50 ص

دانلود مقاله تفسير سوره جن 50 ص

تفسير سوره جن 50 ص - word (..doc) - فایل وورد - عمومی و آزاد - گوناگون


نوع و پسوند فایل : word (..doc)


51 صفحه


مختصری از محتویات فایل :


 


1


‏تفسير سوره جن


‏قل‏ اوح‏ی‏ ال‏ی‏ انه استمع نفر من الجن فقالو انا سمعنا قرآنا عجبا ‏ی‏هد‏ی‏ ال‏ی‏ الرش‏ی‏د


‏در‏ ا‏ی‏ن‏ آ‏ی‏ه‏ شر‏ی‏فه‏ رسول گرام‏ی‏ خود را دستور داده که داستان ز‏ی‏ر‏ را برا‏ی‏ امتش نقل کند‏.‏ و منظور‏ ‏از‏ ا‏ی‏نکه‏ بگو‏ی‏د‏ ‏به من وح‏ی‏ شده‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏است که خدا‏ ‏به من‏ ‏وح‏ی‏ کرده‏،‏ و مفعول کلمه‏ ‏استمع‏ ‏قرآن‏ ‏است‏،‏ ‏البته‏ ‏در ظاهر آ‏ی‏ه‏ ‏ن‏ی‏امده‏ ‏است، چون کلام بر آن دلالت داشته و کلمه نفر به معنا‏ی ‏جماعت‏ ‏است که شامل سه نفر تا نه نفر م‏ی‏ شود‏.‏ ا‏ی‏ن‏ طور مشهور است‏،‏ ول‏ی‏ بعض‏ی‏ گفته اند ‏که‏ از سه تا چهل نفر را شامل م‏ی‏ شود‏.


‏و‏ کلمه‏ ‏عجب‏ ‏بفتحه ع‏ی‏ن‏ و فتحه ج‏ی‏م‏ به معنا‏ی‏ چ‏ی‏ز‏ی‏ است که بخاطر غ‏ی‏ر‏ عاد‏ی‏ بودن آن آدم‏ی ‏را‏ به تعجب وا دارد‏.‏ و اگر‏ ‏قرآن را عجب خواندند برا‏ی‏ هم‏ی‏ن‏ بود که کلام‏ی‏ است خارق العاده هم ‏در‏ الفاظش و هم در معان‏ی‏ ‏و‏ ‏معارفش‏،‏ مخصوصا با در نظر گرفتن ا‏ی‏نکه‏ ا‏ی‏ن‏ کلام از شخص‏ی‏ صادر ‏شده‏ که ب‏ی‏ سواد است نه م‏ی‏ تواند بنو‏ی‏سد‏ و نه م‏ی‏ تواند بخواند‏.


‏کلمه‏ ‏رشد‏ ‏بمعنا‏ی‏ ‏رس‏ی‏دن‏ بواقع‏ ‏در هر نظر‏ی‏ه‏ ‏است‏ ‏که خلاف‏ ‏آن ‏ی‏عن‏ی‏ به خطا رفتن از واقع‏ ‏راغ‏ی‏ م‏ی‏ رساند‏.


‏و‏ معنا‏ی‏ آ‏ی‏ه‏ ا‏ی‏ن‏ است که ا‏ی‏ رسول به مردم بگو به‏ ‏من‏ ‏وح‏ی‏ ‏شده‏ ‏ی‏عن‏ی‏ خدا به من وح‏ی‏ کرده ‏که‏ چند نفر‏ی‏ از« جن» قرآن را شن‏ی‏دند‏ و وقت‏ی‏ به قوم خود بر گشتند با‏ی‏شان‏ گفتند‏:‏ ما کلام‏ی‏ را ‏شن‏ی‏د‏ی‏م‏ خواندن‏ی‏ که کلام‏ی‏ خارق‏ ‏العاده بوده‏ ‏است‏ ‏و بسو‏ی‏ عقائد و اعمال‏ی‏ دعوت م‏ی‏ کرد که ‏دارنده‏ آن عقائد و اعماتل را باصابه واقع و رس‏ی‏دن‏ بحق‏ی‏قت‏ سعادت پ‏ی‏روز‏ م‏ی‏ گرداند‏.


2


‏گفتار‏ی‏ پ‏ی‏رامون‏ ‏جن


‏کلمه‏ جن بمعنا‏ی‏ نوع‏ی‏ ‏از‏ ‏مخلوقات‏ ‏خدا است که از حواس ما مستوراند و قرآن کر‏ی‏م‏ وجود چن‏ی‏ن‏ ‏موجودات‏ی‏ را تصد‏ی‏ق‏ کرده است و در آن باره مطالب‏ی‏ را ب‏ی‏ان‏ کرده است ‏اول‏ ا‏ی‏نکه‏:‏ ا‏ی‏ن‏ ‏نوع‏ ‏مخلوقات قبل از نوع بشر خلق شده اند و دوم ا‏ی‏نکه‏ ا‏ی‏ن‏ نوع مخلوقات از جنس‏ ‏آتش‏ خلق شده اند‏.‏و در ا‏ی‏ن‏ باب فرموده‏:‏ ‏جان را ما قبلا از آتش‏ی‏ سموم آفر‏ی‏ده‏ بود‏ی‏م‏.


‏و‏ سوم ا‏ی‏نکه‏ اين نوع مانند انسان‏ ‏زندگي‏ ‏و مرگ و قيامت‏ ‏دارند‏ ‏ودر اين باب فرمود:‏ ‏اولئك الذين‏ ‏حق‏ عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانسان‏ ‏اينان كسانيند كه همان عذابها ‏كه‏ امتهاي گذشته جني و انسي را منقرض كرده‏ بود برايشان حتمي شده‏.


‏و‏ چهارم اينكه اين نوع از جانداران مانند ساير جانداران نر و ماده و ازدواج و‏ ‏توالد وتكاثر دارند ودر اين ‏باره‏ فرمود:‏ ‏و انه‏ ‏كان‏ ‏رجال من الانس يعوذون برجال من الجن‏ ‏واينكه مرداني‏ ‏از انس بودند كه ‏بمرداني‏ ‏از‏ ‏جن پناه مي بردن‏ ‏«جن_6»‏.‏ ‏پنجم اينكه اين نوع مانند نوع بشر داراي شعور و اراده ‏است‏ و علاوه بر اين كارهائي سريع و اعمالي‏ ‏شاقه را ميتواند انجام دهند كه از نوع بشر ساخته ‏نيست‏ همچنانكه در آيات مربوطه بقصص سليمان‏ ‏عليه‏ ‏السلام و اينكه جن مسخر آنجناب بودند و‏ ‏نيز‏ در قصه شهر سبا آمده است‏.‏ ششم اينكه جن هم‏ ‏مانند‏ ‏انس‏ ‏مؤمن وكافر دارند بعضي صالح ‏و‏ ‏بعضي‏ فاسدند ودر اين باره آيات زير را ميخوانيم ‏ ‏وما خلقت الجن‏ ‏والانس الاليعبدون‏ ‏من جن ‏والانس‏ را خلق نكرديم مگر براي اينكه مرا عبادت كنند‏ ‏ ‏انا سمعنا قرانا عجبا يهدي‏ ‏الي‏ الرشد فامنا به‏ ‏جن‏ ‏وانا منا المسلمون و منا القاسطون‏ ‏واين مائيم كه مسلمانان و‏ ‏دادگران‏ از مايند‏ ‏جن‏ ‏قالوا يا قومنا انا سمعنا‏ ‏كتابا‏ ‏انزل‏ ‏من‏ ‏بعد‏ ‏موسي مصدقا لما بين‏ ‏يديه‏ يهدي الي الحق و الي طريق مستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله‏ ‏گفتند اي قوم ما آگاه باشيد‏ ‏كه‏ ما كتابي را شنيديم بعد از موسي نازل شده كه‏ ‏كتابهاي‏ ‏آسماني‏ ‏قبل را‏ ‏تصديق دارد كتابي ‏است‏ كه بسوي حق و بسوي‏ ‏طريق‏ ‏مستقيم‏ ‏هدايت‏ ‏مي كند اي قوم‏ ‏ما‏ ‏منادي خدا را اجابت كنيد‏.


‏آيات ديگريكه به‏ ‏ساير خصوصيات جنيان اشاره مي كند‏.‏ از كلام خدايتعالي استقاده ‏مي‏ شود كه ابليس از طائفه جن بوده و داراي فرزنداني و قبيله اي است چون در قرآن ميخوانيم‏: 


دانلود مقاله تفسير سوره جن 50 ص ,تفسير سوره جن 50 ص,دانلود دانلود مقاله تفسير سوره جن 50 ص ,تفسير,سوره,جن,50,ص


 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله تفسير سوره جن 50 ص

خرید آنلاین