دانلود مقاله امام خميني(ره) و روابط بين الملل 15 ص

دانلود مقاله امام خميني(ره) و روابط بين الملل 15 ص

دانلود مقاله امام خميني(ره) و روابط بين الملل 15 ص

خریدار گرامی شما میتوانید فایل (امام خميني(ره) و روابط بين الملل 15 ص) را ویرایش کنید.


امام خميني(ره) و روابط بين الملل 15 ص - word (..doc) - دانلود مقاله امام خميني(ره) و روابط بين الملل 15 ص ,امام خميني(ره) و روابط بين الملل 15 ص,دانلود دانلود مقاله امام خميني(ره) و روابط بين الملل 15 ص ,امام,خميني(ره),و,روابط,بين,الملل,15,ص


فایل : filetypetxt


15 صفحه


متن نمونه :


 


‏امام خميني(ره) و روابط بين الملل


‏سيد محمّد سادات


‏قرآن و روابط عاطفي با خويشاوندان كافر‏


‏قرآن و روابط دوستانه با كافران‏


‏قرآن و روابط اجتماعي با كافران‏


‏الف ـ شركت در مجالس كافران:‏


‏ب ـ هم رازي باكافران:‏


‏ج ـ ازدواج با كافران‏:‏


‏احسان به كافران‏


‏قرآن و دفاع در برابر كافران‏


‏مشخصه هاي روابط بين المللي‏


‏روابط بين المللي در حكومت ديني‏


‏بي ترديد انديشه حكومت ديني و


بنيان گذاري نظام جمهوري اسلامي در


ايران از سوي امام خميني(قده) رويكرد ِ


جديدي را به دين به همراه داشت. موج


جديد نگاه به دين از يك سو افق هاي


روشني را از منظر تفكر و خردورزي ديني


نويد مي داد, و از سوي ديگر, دل نگراني


و دغدغه هاي خاطر ايجاد مي كرد.


دل نگراني از اين كه رويكرد ِجديد به دين


از سر شوق زدگي به نظريه پردازي


شتاب زده در معارف و حقايق دين بپردازد


و با چشم پوشي از تمام ابعاد دين و


جامعيت آن آرا و ديدگاه هاي يك بُعدي و


متغيّر را جايگزين ديدگاه هاي جامع و


ثابت اصول و معارف دين كند.


‏و افق هاي روشن و اميدهاي تازه به


اين كه رويكرد ِنو به دين و حكومت ديني


سمت وسوي تحليل منطقي و پژوهشي و


‏|98|


‏ماهيت دين شناسانه داشته و با جامع نگري


همراه باشد; روي كردي كه با انگيزه,


بازشناسي آموزه هاي ديني با توجه به


تحولات بنيادين شرايط زندگي اجتماعي,


فرهنگي, سياسي انسان و با توجه به دو


اصل خاتميت اسلام و جهان شمولي آن


باشد كه در اين صورت رويكردي مبارك


بوده و شاهد نمودي ديگر از ورود تفكر و


انديشه ديني در عرصه هاي جهاني دين و


فرهنگ خواهيم بود.


‏البته آن چه تا هم اكنون با اين ماهيّت


و انگيزه انجام يافته بسيار درخشان و از


برجستگي هاي ِتاريخ دين پژوهي به شمار


مي رود. با ارج نهادن به تمامي گام ها و


پژوهش هاي ارزنده اي كه در اين مقوله


انجام يافته است و يا در حال انجام است,


به نظر مي رسد هم چنان اولويت ها و


محورهايي با زمينه و نياز كامل به پژوهش


وجود دارد كه بايسته است از نگاه


پژوهش گران و صاحب نظران دور نماند كه


در اين جا به مواردي هر چند كوتاه و


فشرده اشاره مي كنيم:


‏1. ‏تحليل ماهيت حكومت ديني و


جايگاه و نسبت آن با مجموعه دين;


‏2. ‏نسبت و رابطه فلسفه دين با فلسفه


حكومت ديني;


‏3. ‏حوزه هاي ورود و نوع ورود


حكومت ديني در حريم هاي فرد و جامعه;


‏4. ‏تأثيرگذاري حكومت ديني


بنابر مبناي اولي بودن حكومت درمحدوده


قوانين و احكام ديگر;


‏5. ‏تأثيرگذاري حكومت بنابر مبناي


ثانوي بودن در محدوده هاي قوانين و


احكام ديگر;


‏6. ‏نوع و ماهيت روابط حكومت


ديني با جهان خارج از مرزهاي جغرافي


خود.


‏اين محورها برخي از بايسته هاي


تحليل نظريه حكومتي ديني است كه نه تنها


براي اثبات و تبيين برخي ابعاد احكام


اجتماعي, سياسي اسلام روشن گر است


بلكه خود پاسخي به برخي شبهه افكني ها


در عرصه انديشه و تفكر حكومت ديني


خواهد بود.


‏اين نوشتار پيش درآمدي است كوتاه


در محور "امام خميني و روابط بين الملل";


به ديگر سخن روابط بين المللي حكومت


اسلامي از منظر امام خميني كه با توجه به


‏|99|


‏اهميت و گستره موضوع آن, اميد است


اين مقال كوتاه زمينه ساز تحليلي جامع و


كامل گردد.


‏كه خداي تبارك و تعالي مقرّر


فرموده, شرايط حاكم را شرايط


مأمورين دولت را, كيفيت حكومت


را, آن طوري كه در اسلام مقرّر


است, همان طوري كه در صدر اسلام


بود. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله امام خميني(ره) و روابط بين الملل 15 ص

خرید آنلاین