دانلود مقاله فیزیولوژی و متابولیسم ورزش 22 ص

دانلود مقاله فیزیولوژی و متابولیسم ورزش 22 ص

دانلود مقاله فیزیولوژی و متابولیسم ورزش 22 ص

شما بازدید کنند محترم میتوانید با هزینه ی اندکی فایل (فیزیولوژی و متابولیسم ورزش 22 ص) را تهیه فرمایید.


نوع فایل : word (..doc) - شامل 20 صفحه


قسمتی از متن :


 


1


‏فیزیولوژی و متابولیسم ورزش:


‏1-2- مقدمه:


‏ورزشهای فیزیکی نیازمند عکس العمل های فیزیولوژیکی متناسب هستند این عکس العملها مرتبط با کاروکرد بین دو دسته از سیستم ها می باشند. یک دسته سیستمهای مسئول در افزایش انرژی متابولیسم و فراهم کننده اکسیژن و اجزاء فرعی دیگر برای انقباض ماهی‏چه های اسکلتی و نقل و انتقال محصولات زائد متابولیکی و گرما می باشد و دسته دیگر حفظ کنندة حالت سیال و الکترولیت می باشند.


‏برای فهم مکانیزم پتانسیل که کدام تغذیه می تواند روی اجزاء تمرینهای ورزشی تأثیر بگذارد آگاهی به مسئولیت سیستمهای ذکر شده مهم می باشد.


‏توضیح این سیستمها به صورت جزء به جزء خارج از هدف این بخش می باشد.


‏با اینحال این بخش قصد دارد برخی از جنبه های مهم فیزیولوژیکی و متابولیکی واکنشها در ورزش را مشخص کند.


‏2-2- ماهیچه های اسکلتی:


‏ماهیچه های اسکلتی %45 جرم کل بدن را تشکیل می دهند. این ماهیچه بافت مسئول تولید نیروی مورد نیاز برای تحرک مفصلها در طول ورزش می باشد.


2


‏فاکتورهای تأثیرگذار روی توانایی ماهیچه ها در تولید این نیرو شامل سطح مقطع کل و نوع بافت و تعداد واحدهای حرکتی فعال بسامد پرتاب نورونهای حرکتی، طول ماهیچه و سرعت انقباض آن می باشد.


‏زنجیزه رویدادهایی که در انقباض ماهیچه موثر است به صورت زیر خلاصه شده است:


‏1- فعالیت غشای حرکتی و برانگیختگی آلفای نورون حرکتی


‏2- ورود تکانة الکتریکی در نقطة اتصال اعصاب و عضلات عصبی


‏3- انتشار عمل بالقوه ماهیچه ها در طول Sarcolemma‏


‏4- برانگیختگی جفت یونهای انقباض


‏ a‏: انتقال برانگیختگی در لوله های کوچک t‏


‏ b‏: آزاد کردن کلسیم از شبکه های Sarcoplasmic


‏ c‏: تأثیر کلسیم روی actin myfi lament ‏


‏5- تشکیل پیوند Actin~myosin ‏ و رشد کششی


‏6- جذب دوبار کلسیم توسط شبکه های Sarcoplasmic‏ و آزاد شدن ماهیچه ها


‏انرژی شیمیایی مورد نیاز برای اینکه ماهیچه های اسکلتی بتوانند کارهای مکانیکی را به عهده بگیرند، توسط هیدولیز (ATP)‏ (نوکلئوزیدی به فرمول ‏ و تری فسفات) فراهم می شود.


‏کاتالیزور این واکنش my osion ATP ase ‏ می باشد. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله فیزیولوژی و متابولیسم ورزش 22 ص

خرید آنلاین