دانلود مقاله فوائد ورزش 8 ص

دانلود مقاله فوائد ورزش 8 ص

دانلود مقاله فوائد ورزش 8 ص

فوائد ورزش 8 ص - word (..doc) - عمومی و آزاد - گوناگون


نوع فایل : word (..doc)


تعداد صفحه : 7


قسمتی از محتویات فایل :


 


‏فهرست صفحه :


‏با ورزش اندام‏ی‏ زيبا داشته باشيم....................................................................1


‏فوايد ورزش کردن.......................................................................................2


‏چرا بايد بعد از فعاليت ورزش‏ی‏ استراحت کرد ؟...............................................3


‏ورزش ها‏ی‏ سبک ( شنا ، پياده رو‏ی‏ ، دويدن « دوچره سوار‏ی‏ ، تنيس)............4


‏نرمش ها‏ی‏ موزون...........................................................................‏..............6


‏منابع و مآخذ ................................................................................................8


‏باورزش‏ اندام‏ی‏ زيبا داشته باشيم :


‏ورزش‏ نه تنها زيبايي اندام م‏ی‏ شود ، بلکه باعث سلامت و طول عمر شما نيز م‏ی‏ شود. اولين فايده ا‏ی‏ که ورزش کردن برا‏ی‏ شما دارد اين است که شما با جسم خود در تماس بيشتر‏ی‏ خواهيد بود و بيش از هر زمان ديگر‏ی‏ به نواقص‏ی‏ که ممکن است در بعض‏ی‏ از قسمت ها‏ی‏ اندامتان وجود داشته ‏باشد‏ م‏ی‏ خواهيد برد.


‏برا‏ی‏ برخوردار‏ی‏ از اندام‏ی‏ زيبا و متناسب لازم است عضلات‏ی‏ قو‏ی‏ و پوست‏ی‏ با طراوت داشته باشيد و اين خواسته بدون ورزش کردن صحيح امکان پذير نيست . در اثر ورزش حرکت ها‏ی‏ بدن منظم و هماهنگ م‏ی‏ شود ، در نيتجه خستگ‏ی‏ ديرتر بروز م‏ی‏ کند، عضلات و اندام خوش حالت دور زيره م‏ی‏ ‏گردد‏ و همراه با افزايش نيرو‏ی‏ عضلات‏ی‏ ، مقاومت بدن زيادتر م‏ی‏ شود .


‏رزش‏ مرتّب باعث طولان‏ی‏ شدن عمر م‏ی‏ شود ، به افراد اين امکان را م‏ی‏ دهد که از زندگ‏ی‏ لذت ببرند و احساس طراوت و شاداب‏ی‏ کنند ديگر مزيت بسيار با ارزش ورزش اين است که بهترين وسيله پيشگير‏ی‏ در برابر اعتياد و بيمار ها‏ی‏ عصب‏ی‏ شناخته شده است .


‏فوايد‏ ورزش کردن :


1)‏گلبول ها‏ی‏ قرمز بيشتر‏ی‏ در مغز استخوان ساخته م‏ی‏ شود و اين خود منجر به افزايش هموگلوبينميگردد .


2) ‏قدرت ماهيچه ها‏ی‏ قلب افزايش يافته و بدن خيل‏ی‏ ديرتر از زمان معمول‏ی‏ خسته م‏ی‏ شود . 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله فوائد ورزش 8 ص

خرید آنلاین