دانلود مقاله ارزيابي و سنجش انعطاف‌پذيري ايستا 6 ص

دانلود مقاله ارزيابي و سنجش انعطاف‌پذيري ايستا 6 ص

دانلود مقاله ارزيابي و سنجش انعطاف‌پذيري ايستا 6 ص

ارزيابي و سنجش انعطاف‌پذيري ايستا 6 ص - word (..doc) - عمومی و آزاد - گوناگون


نوع فایل : word (..doc)


تعداد صفحه : 6


قسمتی از محتویات فایل :


 


1


‏ارزشيابي انعطاف‏‌‏پذيري


‏براي ارزيابي و سنجش انعطاف‏‌‏پذيري ايستا، آزمون‏‌‏هاي ميداني خاصي وجود دارد. هرچند يافته‏‌‏هاي مربوط به دامنة حركت مهم است، با توجه به عملكرد بدن، سنجش سختي مفاصل و مقاومت آن‏‌‏ها در برابر حركت احتمالاً مهم‏‌‏تر و معني‏‌‏دارتر است. با وجود اين، پژوهش‏‌‏هايي كه انعطاف‏‌‏پذيري را ارزيابي كنند چندان زياد نيستند. نوعي انعطاف‏‌‏پذيري كه نوعاً در ميادين سنجيده مي‏‌‏شود، انعطاف‏‌‏پذيري ايستاست كه دامنة حركتي مفصل به صورت مستقيم يا غيرمستقيم اندازه‏‌‏گيري مي‏‌‏شود.


‏روش‏‌‏هاي مستقيم سنجش انعطاف‏‌‏پذيري ايستا


‏براي ارزيابي انعطاف‏‌‏پذيري ايستا به روش مستقيم از گونيامتر - Goniometer


‏ (زاويه‏‌‏سنج)، فلكسومتر - Flexometer


‏ (انعطاف‏‌‏سنج)، يا اينكلينومتر - Inclinometer


‏ (انحراف‏‌‏سنج) استفاده كرده، مقدار حركت مفصل را به درجه اندازه‏‌‏گيري مي‏‌‏كنيم. با توجه به گراني و كاربرد آزمايشگاهي اين وسايل، از ذكر جزئيات سنجش انعطاف‏‌‏پذيري ايستا به روش مستقيم در اين كتاب خودداري مي‏‌‏شود.


‏روش‏‌‏هاي غيرمستقيم سنجش انعطاف‏‌‏پذيري ايستا


‏سنجش انعطاف‏‌‏پذيري ايستا به روش غيرمستقيم با استفاده از اندازه‏‌‏هاي خطي دامنة حركتي مفصل انجام مي‏‌‏شود. بدين منظور شما مي‏‌‏توانيد با استفاده از يك ‏خط‏‌‏كش مدرج، مترنواري و جعبه نشستن و رسيدن، انعطاف‏‌‏پذيري را به جاي درجه حركت مفصل به اينچ يا سانتي‏‌‏متر اندازه


2


‏‌‏گيري كنيد. ضعف عمدة برخي از آزمون‏‌‏هاي ميداني انعطاف‏‌‏پذيري اين است كه طول يا پهناي بخش‏‌‏هاي مختلف بدن ممكن است بر اجراي حركت تأثير گذارد؛ براي مثال، شخصي كه نسبت به تنه، پاهاي كوتاهي دارد، در انجام آزمون نشستن و رسيدن نوعي برتري دارد. برخي آزمون‏‌‏هاي غيرمستقيمي كه براي ارزيابي جنبش‏‌‏پذيري ستون مهره‏‌‏اي و انعطاف‏‌‏پذيري ناحيه كمتر استفاده مي‏‌‏شود، عبارتند از آزمون نشستن و رسيدن - Sit and reach


‏ استاندارد و اصلاح شده (خم كردن تنه)، آزمون بلند كردن شانه، آزمون باز كردن تنه و آزمون كشيدن پوست.


‏آزمون استاندارد نشستن و رسيدن (خم كردن تنه)‏


‏انجمن آمريكايي طب ورزشي (ACSM)‏ در سال 1995، استفاده از آزمون خم كردن تنه را براي سنجش انعطاف‏‌‏پذيري ناحيه كمر و مفصل ران توصيه كرد.


‏نحوة انجام اين آزمون بدين شرح است كه آزمودني با پاهاي كشيده و صاف، طوري كه زانوها كاملاً به زمين بچسبند روي زمين مي‏‌‏نشيند و اين در حالي است كه كف دو پا را با يك زاويه قائمه نسبت به پاها به كنارة جعبه مي‏‌‏چسباند (شكل 6-5). به آزمودني ياد دهيد در حالي كه هر دو دست را به موازات يكديگر نگه داشته، از ناحيه كمر رو به جلو خم شود و دست‏‌‏ها را بر روي سطح جعبه به آهستگي به جلو ببرد (انگشتان را مي‏‌‏توان روي هم انداخت و پس از به جلو راندن دست‏‌‏ها، چند لحظه‏‌‏اي آن‏‌‏ها را به همان صورت نگه داشت. زانوها نبايد خم شوند و آزمودني بايد از خم شدن با يك دست نيز خودداري كند. بيشترين مسافتي (به سانتي‏‌‏متر) را كه انگشتان روي جعبه را لمس مي‏‌‏كنند، به عنوان ركورد آزمودني در نظر گرفته مي‏‌‏شود. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله ارزيابي و سنجش انعطاف‌پذيري ايستا 6 ص

خرید آنلاین