دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع هیجان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع هیجان

دانلود  مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع هیجان

با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع هیجان) را تهیه کنید.


فایل : word (..doc) - تعداد 24 صفحه


قسمتی از متن :


 


1


‏مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع هیجان


‏راهبرد‏‏های ‏شناختی ‏تنظیم هیجان‏


‏ ‏هيجان ‏نقش ‏مهمي ‏در ‏جنبه ‏هاي ‏مختلف ‏زندگي ‏نظير‏ ‏سازگاري ‏با ‏تغييرات ‏زندگي ‏و ‏رويدادهاي ‏تنيدگي ‏زا ‏ايفا‏ ‏ميكند.‏ اصولاً، ‏هيجان ‏را ‏مي ‏توان ‏واكنش‏‏هاي ‏زيست‏‏شناختي ‏به ‏موقعيت ‏هايي ‏دانست ‏كه ‏آن ‏را ‏يك ‏فرصت ‏مهم يا ‏چالش ‏برانگيز ‏ارزيابي ‏ميكنيم ‏و ‏اين ‏واكنشهاي ‏زيستي با ‏پاسخي ‏كه ‏به ‏آن ‏رويدادهاي ‏محيطي ‏ميدهيم، ‏همراه ميشوند‏ (گرانفسکی‏ و همکاران‏، 200‏1‏).


‏ ‏هر ‏چند هيجانها ‏مبناي ‏زيستي ‏دارند، ‏اما افراد ‏قادرند ‏بر ‏شيوههايي ‏كه ‏اين ‏هيجان‏‏ها ‏را ‏ابراز ‏مي‏‏كنند، اثر ‏بگذارند‏.‏ اين ‏توانايي ‏كه ‏نظم‏‏جويي ‏هيجان ‏ناميده ميشود، ‏فرآيندهاي ‏دروني ‏و ‏ب‏ی‏روني‏ای ‏است ‏كه ‏مسئوليت كنترل، ‏ارزيابي ‏و ‏تغيير ‏واكنشهاي ‏عاطفي ‏فرد ‏را ‏در ‏مسير تحقق ‏يافتن ‏اهداف ‏بر ‏عهده ‏دارد‏ (تامپسون، 1994،‏ ‏به نقل از ‏مشهدی، میردورقی و حسنی، 1390).


‏ ‏بنابراين ‏نظمجويي هيجان، ‏يك ‏اصل ‏اساسي ‏در ‏شروع، ‏ارزيابي ‏و ‏سازماندهي رفتار ‏سازگارانه ‏و ‏هم‏‏چنين ‏جلوگيري ‏از ‏هيجانهاي ‏منفي ‏و رفتارهاي ‏ناسازگارانه ‏محسوب ‏ميشود ‏(گرانفسکی و همکاران، ‏2001‏).


‏اين ‏سازه ‏يك مفهوم ‏پيچيده ‏است ‏كه ‏طيف ‏گستردهاي ‏از ‏فرآيندهاي زيستي، ‏اجتماعي، ‏رفتاري ‏و ‏هم‏‏چنين ‏فرآ‏يندهاي ‏شناختي هشيار ‏و ‏ناهشيار ‏را ‏در ‏بر ‏ميگيرد ‏(گرانفسکی و همکاران، 2001).


2


‏ ‏به ‏عبارت ‏ديگر، ‏واژه‏‏ی‏ نظمجويي ‏هيجان ‏مشتمل ‏بر ‏راهبردهايي ‏است ‏كه ‏باعث كاهش، ‏حفظ ‏و ‏يا ‏افزايش ‏يك ‏هيجان ‏مي‏‏شوند ‏و ‏به فرآيندهايي ‏اشاره ‏دارد ‏كه ‏بر ‏هيجانهاي ‏كنوني ‏فرد ‏و چگونگي ‏تجربه ‏و ‏ابراز ‏آنها ‏اثر ‏ميگذارد ‏(جرمن، وان- در- لیندن، داکرمونت و زرماتن- Jermann, Van-Der-Linden, Dacremont ,& Zermatten


‏، 2006).


‏ ‏از ‏آنجايي ‏كه نظمجويي ‏هيجان ‏نقشي ‏محوري ‏در ‏تحول ‏بهنجار ‏داشته ‏و ضعف ‏در ‏آن، ‏عاملي ‏مهم ‏در ‏ايجاد ‏اختلال‏‏هاي ‏رواني ‏به شمار ‏ميرود، نظريه ‏پردازان ‏بر ‏اين ‏باورند، ‏افرادي ‏كه قادر ‏به ‏مديريت ‏صحيح ‏هيجاناتشان ‏در ‏برابر ‏رويدادهاي روزمره ‏نيستند، ‏بيشتر ‏نشانه ‏هاي ‏تشخيصي، ‏اختلال ‏هاي دروني ‏سازي ‏از ‏قبيل ‏افسردگي ‏و ‏اضطراب ‏را ‏نشان مي ‏دهند (نولن- هاکسما، ویسکو،‏ لیبومیرسکی- Wisco & Lyubomirsky


‏، 2008). ‏ بنابراين ‏ميتوان ‏گفت، ‏نظم‏‏دهي ‏هيجان عاملي كليدي ‏و ‏تعيين ‏كننده ‏در ‏بهزيستي ‏رواني ‏و ‏كاركرد اثربخش ‏است ‏(گرانفسکی و همکاران، ‏2001‏). ‏كه ‏در ‏سازگاري ‏با ‏رويدادهاي ‏تنيدگيزاي ‏زندگي ‏نقش ‏اساسي ‏ايفا ‏ميكند ‏(نولن- هاکسما و همکاران، 2008). ‏ ‏به ‏طور ‏اجمالي ‏ميتوان ‏اذعان ‏نمود ‏كه ‏افراد ‏از ‏روش‏‏هاي مختلفي ‏جهت ‏نظمجويي ‏هيجاناتشان ‏استفاده ‏ميكنند ‏و يكي ‏از ‏متداول‏‏ترين ‏اين ‏روشها ‏استفاده ‏از ‏راهبردهاي ‏شناختي ‏است.‏ راهبردهاي ‏نظمدهي ‏شناختي ‏هيجان،‏ ‏فرآيندهاي ‏شناختي ‏هستند ‏كه ‏افراد ‏براي ‏مديريت ‏اطلاعات هيجان‏‏آور ‏و ‏برانگيزاننده ‏به ‏كار ‏ميگيرند ‏و ‏بر ‏جنبه شناختي ‏مقابله ‏تأكيد ‏دارند؛ بنابراين، ‏افكار ‏و ‏شناخت‏‏ها در ‏توانايي ‏مديريت، ‏نظم ‏جويي ‏و ‏كنترل ‏احساس‏‏ها ‏و هيجان‏‏ها ‏بعد ‏از ‏تجربه‏‏ی ‏يك ‏رويداد ‏تنيدگي‏‏زا ‏نقش ‏بسيار مهمي ‏دارند ‏(گرانفسکی و همکاران، 200‏1‏). 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع هیجان

خرید آنلاین