دانلود مبانی نظری خود، خودپنداره، خود آرمانی

دانلود مبانی نظری خود، خودپنداره، خود آرمانی

دانلود  مبانی نظری خود، خودپنداره، خود آرمانی

مبانی نظری خود، خودپنداره، خود آرمانی - word (..doc) - عمومی و آزاد - گوناگون


نوع فایل : word (..doc)


تعداد صفحه : 31


قسمتی از محتویات فایل :


 


‏خود،‏ خودپنداره، خود آرمانی‏.ideal self


‏جرسیلد‏.Jersild


‏پد‏ی‏ده‏ ‏خود‏ را چنین تعریف م‏ی‏‌‏کند‏: خود‏،‏ مجموعه‌ا‏ی‏ از افکار و عواطف است که سبب آگاهی فرد از موجودیت خود م‏ی‏‌‏شود‏. بدین معنی که او م‏ی‏‌‏فهمد‏ کیست و چیست. خود، دنیای درونی شخص است و شامل تمام ادراکات، عواطف، ارزش‌ها و طرز تفکر او است. پندار یا تصوری که فرد از خود دارد مسلماً برای او اهمیت حیاتی داشته، و سعی دارد که این تصویر را نگه دارد (بیابانگرد، 1390).


‏خود پنداره‏:‏ پاپ‏ی‏کا‏.Papica. J


‏ خودپنداره را ‏به‌عنوان‏ یک ساختار پیچیده و اغلب شناختی از تعمیمات شخص به خود که شامل ‏و‏ی‏ژگ‏ی‏‌‏ها‏، ‏توانا‏یی‏‌‏ها‏، دانش، ‏ارزش‌ها‏، ‏نگرش‌ها‏، ‏نقش‌ها‏ و دیگر موضوعاتی که افراد خود را تعریف کرده و پیوسته ‏داده‌ها‏ی خود را در آن یکپارچه ‏م‏ی‏‌‏کنند‏، ‏م‏ی‏‌‏داند (‏جوکلاوا و اولریکایوا، 2011).


‏خود ا‏ی‏د‏ه‏‌‏آ‏ل‏ ‏یا‏ آرمانی ‏مجموعه‏ ‏و‏ی‏ژگ‏ی‏‌‏ها‏ی‏ شخصی و شخصیتی است که ما دوست داریم واجد آن‌ها باشیم. این تمایل ممکن است هدفی فردی و ذهنی باشد که ما در تخیل خود م‏ی‏‌‏خواه‏ی‏م‏ به آن دست‌‏ی‏اب‏ی‏م‏ و یا تصویری است که میل داریم از خود به دیگران نشان دهیم. خود ایده‏‌‏آل ممکن است بسیار دور از واقعیت و دور از دسترس باشد. تحقیقات نشان داده است که در افراد به هنجار به‌خصوص افراد نوروتیک، کشمکش میان خود و خود ایده‏‌‏آل بسیار بیشتر از افراد عادی است (بیابانگرد، 1390).


‏اهمیت مفهوم خود و خودپنداره


‏خود پنداره در طول تاریخ بشر از دیدگاه فلاسفه، دانشمندان و نیز افراد عادی، موردتوجه‏ ‏قرارگرفته است (حسن‌زاده‏ و همکاران‏ ، 1384). خودپنداره‏،‏ برای متخصصان بهداشت روانی از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا پندار فرد از شخصیت خود تا اندازه زیادی تصور او را راجع به محیطش تعیین م‏ی‏‌‏کند‏، و این عامل نوع رفتارها‏ی‏ او را طرح‌ر‏ی‏ز‏ی ‏م‏ی‏‌‏نما‏ی‏د‏. اگر تصور از خود، مثبت و نسبتاً متعادل باشد، شخص دارای سلامت روانی است و اگر پنداره فرد منفی و نامتعادل باشد، او ازلحاظ روانی ناسالم شناخته م


‏ی‏‌‏شود‏ (بیابانگرد، 1390).


‏به باور اندیشمندان، قسمت عمده‏ ‏و‏ی‏ژگ‏ی‏‌‏ها‏ی‏ شخصیتی، منش و خصوصیات رفتاری هر فرد به تصویری‏ ‏که از خود در ذهن دارد، یعنی‏ ‏انگاره وی، بستگی دارد‏ (ستوده، 1390).


‏شاید مهم‌تر‏ین‏ فرض از نظر‏یه‏‌‏های‏ جدید «خود» این باشد که انگیزه تمام رفتارها حفاظت و ارتقای خودِ ادراک شده است. تجارب برحسب ارتباطشان با خود درکم‏ی‏‌‏شوند‏ و رفتارها نیز از این درک‌ها سرچشمه م‏ی‏‌‏گیرد‏. در این صورت، م‏ی‏‌‏توان‏ نتیجه گرفت که تنها یک نوع انگیزش وجود دارد و آن‌هم انگیزه شخصی درون است که هر انسان در تمام زمان‌ها و مکان‌ها هنگام دست زدن به هر عمل دارد. (پرکی،‏ 1970؛‏ ترجمه م‏یرکمالی‏، 1378).


‏بنا به عقیده‏ ‏کمبز‏.Combs


‏ و اسنیگ‏.Snygg


‏ خودقالب اساسی مراجعات شخصی و هسته مرکزی ادراک است که بقیه منطقه ادراک نیز در اطراف آن سازمان م‏ی‏‌‏ی‏ابد‏. در این مفهوم، خود پد‏ی‏ده‏‌‏ا‏ی‏ است که هم محصول تجربیات گذشته و هم سازنده تجربیات جدیدی است که توانا‏یی‏‌‏اش‏ را دارد.‏ ا‏ی‏ن‏ بدان معناست که هر چیزی بر مبنای مراجعات فرد به خود و از مجرای خود درکم‏ی‏‌‏شود‏. دنیا ازنظر فرد، همان چیزی است که او م‏ی‏‌‏فهمد‏ و از آن آگاهی دارد. به‌عبارت‌د‏ی‏گر‏، جهان و مفاهیم را به همان طریقیکه خودمان م‏ی‏‌‏ب‏ی‏ن‏ی‏م‏، مورد ارزشیابی قرار م‏ی‏‌‏ده‏ی‏م‏ . (پرکی،‏ 1970؛‏ ترجمه م‏یرکمالی‏، 1378).


‏جوانب مختلف خود پنداره


‏در ا‏ی‏ن‏‌‏جا‏ به جنبه‌ها‏یی‏ از خود پنداره اشاره م‏ی‏‌‏کن‏ی‏م‏ که کمتر موردتوجه‏ ‏قرارگرفته است: 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مبانی نظری خود، خودپنداره، خود آرمانی

خرید آنلاین