دانلود مبانی نظری تعاریف و مفاهیم خود نظم بخشی

دانلود مبانی نظری تعاریف و مفاهیم خود نظم بخشی

دانلود  مبانی نظری تعاریف و مفاهیم خود نظم بخشی

خریدار گرامی شما میتوانید فایل (مبانی نظری تعاریف و مفاهیم خود نظم بخشی ) را ویرایش کنید.


مبانی نظری تعاریف و مفاهیم خود نظم بخشی - word (..doc) - دانلود مبانی نظری تعاریف و مفاهیم خود نظم بخشی ,مبانی نظری تعاریف و مفاهیم خود نظم بخشی ,دانلود دانلود مبانی نظری تعاریف و مفاهیم خود نظم بخشی ,مبانی,نظری,تعاریف,و,مفاهیم,خود,نظم,بخشی,


فایل : filetypetxt


56 صفحه


متن نمونه :


 


‏تعاریف و مفاهیم خود نظم بخشی


‏خودنظم بخشی رفتار


‏طبق نظر بندورا اگر اعمال تنها بوسیله پاداش و تنبیه بیرونی تعیین می‏‏شدند، مردم شبیه بادبادک عمل می‏‏کردند و هر لحظه تغییر جهت می‏‏دادند تا خود را به عواملی که بر آنها تأثیر می‏‏گذارد وفق دهند. با مردم غیر اصولی رفتار به دور از اخلاق و با مردم درستکار رفتار شرافتمندانه داشتند. حال اگر تقویت‏‏کننده بیرونی و درونی رفتار را کنترل نمی‏‏کنند پس چه چیزی آن‏‏را کنترل می‏‏کند؟ پاسخ بندورا این است که رفتار آدمی رفتار خود نظم داده شده است. انسان از تجربه مستقیم و غیر مستقیم معیارهای عملکرد را می‏‏آموزد سپس آن معیارها پایه‏‏ای می‏‏شوند برای ارزیابی‏‏های فرد. اگر عملکرد فرد در موقعیت‏‏ها با معیارهای او هماهنگ بود مثبت ارزیابی می‏‏شوند و اگر هماهنگ نبود منفی ارزیابی می‏‏شود. از نظر بندورا تقویت درونی حاصل از ارزشیابی شخصی از تقویت بیرونی نیرومندتر است (هرگنهان ‏ 1.Hergenhan


2.Aksan


‏، 2009).


‏یادگیری خود تنظیمی یک چشم انداز مهم در پژوهش‏‏های اخیر روان‏‏شناسی تربیتی است (آکسان3.Ryan


‏، 2009). این رویکرد از سال 1980، مطرح شد و به واسطه اهمیتی که در یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش‏‏آموزان دارد شهرت فزآینده‏‏ای پیدا کرده است (ریان4.Goudas


5.Zimmerman


‏ و پینتریج‏ ‏، 1997؛ نقل از احمدی پور، 1387). ‏یادگیری خود تنظیمی یک فرآیند فعال و خود رهنمون است که دانش آموزان، شناخت، انگیزش، نتایج، رفتار و محیط خود را در جهت پیشبرد اهدافشان کنترل و تنظیم می‏‏کنند (گوداس


‏ و همکاران‏ ‏، 2010).


‏زیمرمن‏5‏ یادگیری خود تنظيم ‏را ‏نوعي ‏از ‏يادگيري ‏كه ‏در ‏آن ‏افراد ‏تلاش‏‏هاي خود ‏را ‏براي ‏فراگيري ‏دانش ‏و ‏مهارت ‏بدون ‏تكيه ‏به معلم ‏و ‏ديگران، ‏شخصاً شروع ‏كرده ‏و ‏جهت ‏مي‏‏بخشد تعريف ‏مي‏‏كند ‏به ‏عبارت


‏ديگر ‏در ‏اين ‏يادگيري ‏افراد مهارت‏‏هايي ‏براي ‏طراحي، ‏كنترل ‏و ‏هدايت ‏فرآيند يادگيري ‏خود ‏دارند ‏و ‏تمايل ‏دارند ‏ياد ‏بگيرند ‏و ‏قادرند‏ کل فرآیند یادگیری را ارزیابی کنند ( فرمهینی فراهانی و همکاران، 1387). ‏تلاش‏‏هاي ‏فعالانه‏‏اي ‏كه ‏افراد ‏به ‏طور فراشناختي، ‏انگيزشي ‏و ‏رفتاري ‏در ‏فعاليت‏هاي ‏يادگيري از ‏خود ‏نشان ‏مي‏‏دهند (زیمرمن،2002). ‏


‏نظریه يادگيري ‏خودتنظيمي ‏يكي ‏از ‏نظريه‏‏هايي ‏است ‏كه ‏محققان ‏و ‏شناسانِ ‏تربيتي در ‏قالب ‏آن ‏به ‏مطالعه ‏مي‏‏پردازند. ‏براساس ‏نظريه ‏يادگيري ‏خود ‏تنظيمي، ‏مؤلفه‏‏هاي ‏شناخت، انگيزش ‏و ‏كنش‏‏وري ‏تحصيلي ‏به ‏صورت ‏يك ‏مجموعه ‏درهم ‏تنيده ‏و ‏مربوط ‏به ‏هم ‏در ‏نظرگرفته ‏مي‏‏شوند ‏(شيرازي ‏تهراني، ‏۱۳۸۱). بنابراين، ‏استفاده ‏از ‏راهبردهاي ‏يادگيري ‏خود -‏تنظيمي، از ‏جمله ‏عوامل ‏تعيين‏‏كننده ‏در ‏موفقيت ‏تحصيلي ‏محسوب ‏مي‏‏شود ‏و ‏با ‏بررسي ‏آن ‏مي‏‏توان عملكرد ‏تحصيلي ‏دانش ‏آموزان ‏را ‏پيش‏‏بيني ‏نمود. ‏ پيش‏‏بيني ‏عملكرد ‏تحصيلي، ‏يكي ‏از موضوع‏‏هاي ‏محوري ‏مورد ‏علاقه ‏روان‏‏شناسي ‏تربيتي ‏است ( فارنهام‏ 1.Furenhum


‏و همکاران، ‏۲۰۰۳؛‏ نقل از ‏بوساتو ‏ 2. Busato


‏و ‏همكاران‏، ‏۲۰۰۰). خود تنظیمی تعیین اهداف، تکمیل برنامه‏‏ای در جهت دستیابی به آن اهداف، تعهد نسبت به انجام آن برنامه، اجرای فعال برنامه و اقدامات دیگری که در جهت باز خورد و اصلاح یا تعیین جهت انجام می‏‏شود (بندورا، 1986،1997‏ ‏؛ نقل از آسچ ‏ 3. Asch


‏، 2005). به بیان دیگر افراد هم‏‏پای اجتماعی شدن خود، اتکای کمتری به پاداش‏‏ها و تنبیه‏‏های بیرونی پیدا کرده و عمدتاً رفتارشان را خود، تنظیم می‏‏کنند (کرین ‏ 4. Carina


‏، 2006).


‏مطالعه سوابق و تحقیقات نشان می‏‏دهد که پیرامون خودتنظیمی تحصیلی پرسشنامه اندکی وجود دارد. مطالعه دوگان وآندرد‏ 5. Dgun & Andrade‏


‏ ‏(2011) نشان داد که پرسشنامه خودتنظیمی از شش عامل انگیزش بیرونی، انگیزش درونی، فراشناخت، کنترل و ارتباط شخصی، خود اثربخشی تشکیل شده است. در بررسی دیگری مگنو ‏ 6. Magno


‏(2011) به این نتیجه رسید که پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی دارای هفت عامل 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مبانی نظری تعاریف و مفاهیم خود نظم بخشی

خرید آنلاین