دانلود مبانی نظری الگوهای ارتباطی

دانلود مبانی نظری الگوهای ارتباطی

دانلود  مبانی نظری الگوهای ارتباطی

شما بازدید کنند محترم میتوانید با هزینه ی اندکی فایل (مبانی نظری الگوهای ارتباطی) را تهیه فرمایید.


نوع فایل : word (..doc) - شامل 38 صفحه


قسمتی از متن :


 


‏الگوهای ارتباطی


‏ﺑﺮ‏ ‏ﭘﺎﻳﻪ‏ ‏ﻧﻈﺮ‏ ا‏ﻏﻠﺐ‏ ا‏ﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ‏ان‏ و ‏صاحب‏‌‏نظران‏ ‏ﻋﺮﺻﺔ‏ ‏ازدواج، ‏ا‏ﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪ‏ه‏ ‏ﺑﻪ‏ ‏ﻋﻨﻮ‏ان‏ ر‏ﺳﻤﻲ‏ ‏ﻣﻬﻢ‏ در ا‏ﻏﻠﺐ‏ ‏ﺟﻮ‏ا‏ﻣﻊ (ﻣﺪ‏ا‏ﺗﻴﻞ‏ Madathil


‏ و ‏ﺑﻨﺸﻒ‏ Benshoff


‏، ‏2008‏) ﻣﺴﺘﻠﺰ‏م‏ ‏ﺑﺮﻗﺮ‏اري‏ ار‏ﺗﺒﺎ‏ط‏ ‏ﻣﺆﺛﺮ‏ و ‏ﻛﺎ‏رآ‏ﻣﺪ ‏ا‏ﺳﺖ‏ (‏ﻛﺎ‏را‏ﻫﺎ‏ن‏ Karahan


‏، ‏2007‏)‏. در ‏ﺣﻤﺎﻳﺖ‏ از ا‏ﻳﻦ‏ ‏ﻣﻮﺿﻮ‏ع‏ ﺑﺴﻴﺎ‏ري‏ از ‏ﭘﮋ‏و‏ﻫﺶﻫﺎ‏ ‏ﻧﺸﺎ‏ن‏ ‏داده‏ ‏ا‏ﻧﺪ‏ ار‏ﺗﺒﺎ‏ط‏ ز‏ﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻛﺎ‏رآ‏ﻣﺪ‏ ‏ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ‏ ‏ﻛﻨﻨﺪ‏ة‏ ‏ﻗﻮ‏يِ‏ ‏ﻛﻴﻔﻴﺖ‏ ز‏ﻧﺎﺷﻮﻳﻲ‏ (‏ﻟﺪﺑﺘﺮ‏ Ledbetter


‏، ‏2009‏)‏ و در ‏ﻣﻘﺎﺑﻞ‏ ار‏ﺗﺒﺎ‏ط‏ ز‏ﻧﺎﺷﻮﻳﻲ‏ ‏ﻧﺎﻛﺎ‏رآ‏ﻣﺪ ﺳﺮﭼﺸمه عمده‏‌‏ی ﻧﺎ‏ر‏ﺿﺎﻳﺘﻲ‏ ا‏ﺳﺖ (ﮔﻼﺳﺮ‏ Glasser


‏، ‏1385‏). بر همین پایه می‏‌‏توان گفت مشکلات ارتباطی شایع ترین و مخرب ترین مشکلات در ازدواج‏‌‏های شکست خورده است (ﻳﺎﻟﺴﻴﻦ‏ Yalcin


‏ و ‏ﻛﺎ‏را‏ﻫﺎ‏ن‏ Karahan


‏، ‏2009‏).


‏ ‏ﭼﺮ‏ا‏ ‏ﻛﻪ‏ ا‏ﻟﮕﻮﻫﺎ‏ي‏ ار‏ﺗﺒﺎﻃﻲ‏ ‏ﻧﺎﻛﺎ‏رآ‏ﻣﺪ‏، ‏ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﺷﻮ‏د‏ ﻣﺴﺎﺋﻞِ‏ ‏ﻣﻬﻢ‏ ز‏ﻧﺪﮔﻲ‏ ‏ﻣﺸﺘﺮ‏ك‏، ‏ﺣﻞ‏ ‏ﻧﺸﺪ‏ه‏ ‏ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ‏ و‏ ﻣﻨﺒﻊ‏ ‏ﺗﻌﺎ‏رض‏ ‏ﺗﻜﺮ‏اري‏ ‏در‏ ‏ﺑﻴﻦ‏ زوج‏ﻫﺎ‏ ‏ﺷﻮﻧﺪ‏ (زا‏ﻧﮓ‏ Zhang


‏، ‏2007‏). ‏در‏ ‏ﺣﻮ‏زه‏ روان‏ﺷﻨﺎﺳﻲ‏ و ‏ﻣﺸﺎ‏وره‏ ازدواج ‏ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮ‏د‏ ‏ﻛﻪ ‏زوج‏ﻫﺎ‏ ‏ﺑﺮ‏اي‏ ‏ﺑﻬﺒﻮ‏د‏ روا‏ﺑﻂ‏ و ا‏ﻟﮕﻮﻫﺎ‏ي‏ ‏ارتباط‏‌‏شان‏ ‏ﻧﻴﺎ‏ز‏ﻣﻨﺪ‏ ‏ﻛﻤﻚ‏ ‏ﻣﺘﺨﺼﺼﺎ‏ن‏ ‏ﻫﺴﺘﻨﺪ‏ (‏ﺑﻮﻟﺘﻮ‏ن‏ Bolton


‏، ‏1386‏). ‏از ‏ﺳﻮ‏ي‏ د‏ﻳﮕﺮ ‏ارتباط زناشویی گسترده‏‌‏ترین مورد در برنامه‏‌‏های مداخله‏‌‏ای است که تا به حال اجرا شده است (ﺑﻼﻧﭽﺎ‏رد‏ Blanchard


‏، ‏2008‏).


‏ار‏ﺗﺒﺎ‏ط‏ ز‏ﻧﺎﺷﻮﻳﻲ‏ ‏ﻋﺒﺎ‏ر‏ﺗﺴﺖ‏ از ‏ﻓﺮ‏ا‏ﻳﻨﺪ‏ي‏ ‏ﻛﻪ‏ در ‏ﻃﻲ‏ آن زن و ‏ﺷﻮﻫﺮ‏ ‏ﭼﻪ‏ ‏ﺑﻪ‏ ‏ﺻﻮ‏رت‏ ‏ﻛﻼﻣﻲ‏ در ‏ﻗﺎﻟﺐ‏ ‏ﮔﻔﺘﺎ‏ر‏ و ‏ﭼﻪ‏ ‏ﺑﻪ ﺻﻮ‏رت‏ ‏ﻏﻴﺮﻛﻼﻣﻲ‏ در ‏ﻗﺎﻟﺐ‏ ‏ﮔﻮ‏ش‏ دادن، ‏ﻣﻜﺚ‏، ‏ﺣﺎﻟﺖ‏ ‏ﭼﻬﺮ‏ه‏ و ژ‏ﺳﺖ‏ ‏ﻫﺎ‏ي‏ ‏ﻣﺨﺘﻠﻒ‏ ‏ﺑﺎ‏ ‏ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ‏ ‏ﺑﻪ‏ ‏ﺗﺒﺎ‏دل‏ ا‏ﺣﺴﺎﺳﺎ‏ت‏ و ا‏ﻓﻜﺎ‏ر‏ ‏ﻣﻲ‏ ‏ﭘﺮ‏داز‏ﻧﺪ (فاتحی زاده و احمدی، 1384).


‏ﻳﻜﻲ‏ از راه‏ﻫﺎ‏ي‏ ‏ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻦ‏ ‏ﺑﻪ‏ ‏ﺳﺎﺧﺘﺎ‏ر‏ ‏ﺧﺎﻧﻮ‏اده‏ ‏ﺗﻮﺟﻪ‏ ‏ﺑﻪ‏ ا‏ﻟﮕﻮ‏ي‏ ار‏ﺗﺒﺎﻃﻲ‏ زو‏ﺟﻴﻦ‏، ‏ﻳﻌﻨﻲ‏ ‏ﻛﺎﻧﺎ‏ل‏ﻫﺎ‏ي‏ ار‏ﺗﺒﺎﻃﻲ‏ ا‏ﺳﺖ‏ ‏ﻛﻪ‏ از ‏ﻃﺮﻳﻖ‏ آن‌ها زن و ‏ﺷﻮﻫﺮ‏ ‏ﺑﺎ‏ ‏ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ‏ ‏ﺑﻪ‏ ‏ﺗﻌﺎﻣﻞ‏ ‏ﻣﻲ‏ ‏ﭘﺮ‏داز‏ﻧﺪ‏. ‏ﺑﻪ‏ آن د‏ﺳﺘﻪ‏ از‏ ﻛﺎﻧﺎ‏ل‏ﻫﺎ‏ي‏ ار‏ﺗﺒﺎﻃﻲ‏ ‏ﻛﻪ‏ ‏ﺑﻪ‏ و‏ﻓﻮ‏ر‏ در ‏ﻳﻚ‏ ‏ﺧﺎﻧﻮ‏اده‏ ا‏ﺗﻔﺎ‏ق‏ ‏ﻣﻲ‏ ا‏ﻓﺘﺪ‏، ‏ا‏ﻟﮕﻮﻫﺎ‏ي‏ ار‏ﺗﺒﺎﻃﻲ‏ ‏ﮔﻔﺘﻪ‏ ‏ﻣﻲ‏ ‏ﺷﻮ‏د‏ و ‏ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ‏ا‏ﻳﻦ‏ ا‏ﻟﮕﻮﻫﺎ‏ ‏ﺷﺒﻜﻪ‏ ار‏ﺗﺒﺎﻃﻲ‏ ‏ﺧﺎﻧﻮ‏اده‏ را ‏ﺷﻜﻞ‏ ‏ﻣﻲ‏ د‏ﻫﻨﺪ (فاتحی زاده و احمدی، 1384).


‏الگوهای ارتباطی


‏ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪ‏ي‏ اول ‏ﺗﻮﺳﻂ‏ ‏ﮔﺎﺗﻤﻦ‏ Gottman


‏ (‏1993‏) و ﻓﻴﺘﺰ‏ ‏ﭘﺎﺗﺮﻳﻚ‏ Fitzpatick


‏ (‏1988‏)‏ ا‏ﻧﺠﺎ‏م‏ ‏ﮔﺮﻓﺘﻪ‏ ا‏ﺳﺖ‏. آن‌ها ‏ﺑﺎ‏ ا‏ﺳﺘﻔﺎ‏ده‏ از‏ ‏ا‏ﺑﺰ‏ار‏ ‏ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ‏ و ‏ﻣﺸﺎﻫﺪ‏ه‏ ‏ﺑﻪ ‏و‏ﺟﻮ‏د‏ دو‏ ﻧﻮ‏ع‏ ا‏ﻟﮕﻮ‏ي‏ ار‏ﺗﺒﺎﻃﻲ‏ ‏ﻛﻠﻲ‏ در ازدواج ‏ﭘﻲ‏ ‏ﺑﺮ‏د‏ﻧﺪ‏: زو‏ﺟﻴﺖ‏ ‏ﺑﺎﺛﺒﺎ‏ت‏، زو‏ﺟﻴﺖ ﺑﻲﺛﺒﺎ‏ت‏. زو‏ﺟﻴﺖ‏ ‏ﺑﺎﺛﺒﺎ‏ت‏ ﺷﺎﻣﻞ‏ ‏زوج‏ﻫﺎ‏ي‏ ‏ﺳﻨﺘﻲ‏، زوج‏ﻫﺎ‏ي‏ دو‏ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ‏و زوج‏ﻫﺎ‏ي‏ ا‏ﺟﺘﻨﺎﺑﻲ (‏دوري‏ ‏ﮔﺰﻳﻦ)‏ ‏ﻣﻲ‏ ‏ﺷﻮ‏د‏. ‏زو‏ﺟﻴﺖ‏ ‏ﺑﻲ‏ ‏ﺛﺒﺎ‏ت‏ ‏ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ‏ زوج‏ﻫﺎ‏ي‏ ‏ﻧﺎﺳﺎ‏ز‏ﮔﺎ‏ر‏ و‏ ‏زوج‏ ‏ﻫﺎ‏ي‏ آزاد و ‏ﻣﺴﺘﻘﻞ‏ ‏ﻣﻲﺷﻮ‏د‏ (گاتمن، 1993؛ فیتزپاتریک، 1988).


‏ا‏ﻟﺴﻮ‏ن‏ Olson


‏ ‏و ‏ﻓﺎ‏ورز‏ Fowers


‏ (‏1992‏) ﻧﻴﺰ‏ در ‏ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺳﻲ‏ ‏ﻣﻌﺮ‏وف‏ ‏ﺧﻮ‏د، ‏زو‏ﺟﻴﻦ‏ را ‏ﺑﻪ‏ ‏ﭼﻬﺎ‏ر‏ ‏د‏ﺳﺘﻪ‏ ‏ﺗﻘﺴﻴﻢ‏ ‏ﻛﺮ‏ده‏ ا‏ﻧﺪ (فاتحی زاده و احمدی، 1384)‏:


‏زو‏ﺟﻴﻦ‏ ‏ﺳﺮ‏ز‏ﻧﺪ‏ه‏: ‏از رضایت‌مندی ز‏ﻧﺎﺷﻮﻳﻲ‏ ‏ﺳﻄﺢ‏ ‏ﺑﺎﻻﻳﻲ‏ ‏ﺑﺮﺧﻮ‏ردار‏ﻧﺪ، ‏آن‌ها ‏ﺗﻮ‏ا‏ﻧﺎﻳﻲ‏ ‏ﺑﻴﺎ‏ن‏ ا‏ﺣﺴﺎﺳﺎ‏ت‏ و ‏ﻗﺪ‏رت‏ ﺣﻞ‏ ‏ﻣﺸﻜﻞ‏ را ‏ﺑﺎ‏ ‏ﻣﺸﺎ‏ر‏ﻛﺖ‏ ‏ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ‏ دار‏ﻧﺪ، ‏آن‌ها از روابط‌شان ‏ﺑﺎ‏ ‏ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ‏ و از ا‏ﻳﻦ‏ ‏ﻛﻪ‏ او‏ﻗﺎ‏ت‏ ‏ﻓﺮ‏ا‏ﻏﺖ‏ را ‏ﺑﺎ‏ ‏ﻫﻢ ﺑﮕﺬ‏ر‏ا‏ﻧﻨﺪ‏، ‏ﺧﻮﺷﺤﺎ‏ل‏ ‏ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ‏ ‏ﻣﺴﺎﺋﻞ‏ ا‏ﺧﻼﻗﻲ‏ و ‏ﻣﺬﻫﺒﻲ ‏در ازدواج ا‏ﻫﻤﻴﺖ‏ ‏ﻣﻲ‏ د‏ﻫﻨﺪ، ﺑﺮ‏ ‏ﺳﺮ‏ ‏ﻣﺴﺎﺋﻞ‏ ‏ﻣﺎﻟﻲ‏ ‏ﺑﺎ ﻫﻢ‏ ‏ﺗﻮ‏ا‏ﻓﻖ‏ دار‏ﻧﺪ ‏و‏ در ‏ﻧﻘﺶﻫﺎ‏ي‏ ‏ﻣﺮ‏دا‏ﻧﻪ‏ و ز‏ﻧﺎﻧﻪ‏ ‏ﺗﺴﺎ‏وي‏ ‏ﻃﻠﺐ‏ ‏ﻫﺴﺘﻨﺪ.


‏زو‏ﺟﻴﻦ‏ ‏ﺳﺎ‏ز‏ﮔﺎ‏ر‏: رضایت‌مندی ز‏ﻧﺎﺷﻮﻳﻲ‏ در‏ ‏آن‏‌‏ها‏ در ‏ﺳﻄﺢ‏ ‏ﻣﺘﻮﺳﻂ‏ ا‏ﺳﺖ‏ و‏ ‏از ‏ﺷﺨﺼﻴﺖ‏ و ‏ﻋﺎ‏دات‏ ‏ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مبانی نظری الگوهای ارتباطی

خرید آنلاین