دانلود مبانی نظری اشتغال مادر

دانلود مبانی نظری اشتغال مادر

دانلود  مبانی نظری اشتغال مادر

برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.


مبانی نظری اشتغال مادر


پسوند : word (..doc) - صفحه : 43


بخشی از فایل :


 


‏اشتغال مادر:


‏ (به نقل از حدادی وهمکاران،2007)در‏ ‏چارچوب‏ ‏مدل‏ ‏هاي‏ ‏نظري‏ ‏نقش‏ ‏در‏ ‏غرب‏ ‏دو‏ ‏رويكرد‏ ‏عمده‏ ‏يكي‏ ‏با‏ ‏ديد‏ ‏مثبت‏ ‏وديگري‏ ‏با‏ ‏ديدگاهي‏ ‏منفي‏ ‏به‏ ‏مسئلة‏ ‏رابطه‏ ‏نقش‏ ‏اشتغال‏ ‏و‏ ‏سلامت‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏زنان‏ ‏پرداخته است‏ ‏كه‏ ‏در‏ ‏اين‏ ‏جا‏ ‏به‏ ‏اختصار‏ ‏به‏ ‏هر‏ ‏يك‏ ‏از‏ ‏دو‏ ‏ديدگاه‏ ‏اشاره‏ ‏مي شود‏.‏در‏ ‏چارچوب‏ ‏رويكرد‏ ‏منفي،‏ ‏گذشته‏ ‏از‏ ‏نظريه پارسونز‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏تفكيك‏ ‏كاركردي‏ ‏نقش زنان‏ ‏و‏ ‏مردان‏ ‏و‏ ‏تأكيد‏ ‏وي‏ ‏بر‏ ‏لزوم‏ ‏عدم‏ ‏اشتغال‏ ‏زنان‏ ‏خانه‏ ‏دار،‏ ‏مي‏ ‏توان‏ ‏از‏ ‏فرضيه‏ ‏هاي‏ ‏تكثرنقش،‏ ‏تضاد‏ ‏نقش،‏ ‏فشار‏ ‏بار‏ ‏اضافي‏ ‏نقش،‏ ‏فرضيه كم‏ ‏يابي‏ ‏و‏ ‏فرضيه‏ ‏فشار‏ ‏نقش‏ ‏نام‏ ‏برد‏ .‏هريك‏ ‏از‏ ‏اين‏ ‏فرضيه‏ ‏ها‏ ‏به‏ ‏نوعي‏ ‏حكايت‏ ‏از‏ ‏اين‏ ‏دارند‏ ‏كه‏ ‏زناني‏ ‏كه‏ ‏به‏ ‏كار‏ ‏در‏ ‏ازاي‏ ‏دستمزد مي‏ ‏پردازند،‏ ‏بيش‏ ‏تر‏ ‏احتمال‏ ‏دارد‏ ‏به‏ ‏دلايلي‏ ‏چون‏ ‏حجم‏ ‏بيش‏ ‏تر‏ ‏كار،‏ ‏افزايش‏ ‏انتظارات‏ ‏ومسئوليت‏ ‏هاي‏ ‏بيش‏ ‏تر‏ ‏و‏ ‏استرس‏ ‏ناشي‏ ‏از‏ ‏ايفاي‏ ‏چند‏ ‏نقش‏ ‏توأمان،‏ ‏از‏ ‏نظر‏ ‏سلامت‏ ‏دروضعيت‏ ‏نامطلوب‏ ‏تري‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏زناني‏ ‏كه‏ ‏صرفاً‏ ‏به‏ ‏نقش‏ ‏هاي‏ ‏سنتي‏ ‏همسري‏ ‏و‏ ‏مادري مي‏ ‏پردازند،‏ ‏قرار‏ ‏گيرند‏ . ‏در‏ ‏مقابل،‏ ‏در‏ ‏چارچوب‏ ‏مد‏ ‏ل‏ ‏هاي‏ ‏رويكرد‏ ‏مثبت،‏ ‏به‏ ‏فرضية‏ ‏اعتلاي نقش،‏ ‏نظرية‏ ‏بسط‏ ‏نقش‏ ‏و‏ ‏فرضية‏ ‏تجمع‏ ‏نقش‏ ‏مي‏ ‏توان‏ ‏استناد‏ ‏نمودكه‏ ‏طي‏ ‏آن‏ ‏نقش‏ ‏اشتغال كه‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏نقش‏ ‏جديدي‏ ‏به‏ ‏نقش‏ ‏هاي‏ ‏سنتي‏ ‏زنان‏ ‏اضافه‏ ‏شده،‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏يك‏ ‏امر‏ ‏مثبت‏ ‏و‏ ‏پرفايده‏ ‏در‏ ‏نظر‏ ‏گرفته‏ ‏مي‏ ‏شود‏. ‏در‏ ‏اينجا‏ ‏مكانيزم‏ ‏تأثير‏ ‏گذاري‏ ‏مثبت‏ ‏نقش‏ ‏اشتغال‏ ‏از‏ ‏طريق عزت‏ ‏نفس‏ ‏افزايش‏ ‏يافته،‏ ‏درآمد‏ ‏بيشتر،‏ ‏كسب‏ ‏حمايت‏ ‏اجتماعي‏ ‏گسترده تر‏ ‏كه‏ ‏با‏ ‏اشتغال در‏ ‏ازاي‏ ‏درآمد‏ ‏همبسته‏ ‏است.در‏ ‏جهت‏ ‏ارتقاي‏ ‏سلامت‏ ‏زنان‏ ‏مورد‏ ‏تأكي می گيرد‏.‏آربرArber ‏


‏(1991) يادآور‏ ‏مي‏ ‏شود‏ ‏كه كه‏ ‏اشتغال‏ ‏به‏ ‏كار‏ ‏زنان‏ ‏مي‏ ‏بايست‏ ‏هم‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏نقشي‏ ‏ديگر‏ ‏و هم‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏متغيري‏ ‏ساختاري‏ ‏در‏ ‏نظر‏ ‏گرفت‏. ‏اشتغال‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏نقشي‏ ‏اضافه‏ ‏شده‏ ‏مي‏ ‏تواند‏ ‏در‏ ‏بر‏ ‏دارنده‏ ‏تعهدات‏ ‏و‏ ‏مسئوليت‏ ‏هاي‏ ‏بيش‏ ‏تر‏ ‏باشد،‏ ‏اما‏ ‏از‏ ‏سويي‏ ‏ديگر،‏ ‏زنان‏ ‏باجايگاهي‏ ‏كه‏ ‏در‏ ‏بازار‏ ‏كار‏ ‏احراز‏ ‏مي‏ ‏كنند،‏ ‏پاداش‏ ‏مي‏ ‏گيرند‏ ‏و‏ ‏اين‏ ‏امر‏ ‏حكايت‏ ‏بيش‏ ‏ترآن‏ ‏ها‏ ‏رابر‏ ‏منابع‏ ‏مالي‏ ‏در‏ ‏پي‏ ‏دارد‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏آن‏ ‏ها‏ ‏اين‏ ‏فرصت‏ ‏را‏ ‏اعطا‏ ‏مي كند‏ ‏كه‏ ‏بتوانند‏ ‏به‏ ‏نحومثبتي‏ ‏برشرايط زندگي‏ ‏خودوخانوادة‏ ‏خود‏ ‏تأثيرگذار


‏ ‏باشند(آربر،1991).بنابراین اشتغال مادر مشروط بر این که نیازهای جسمی وروانی کودک رسیدگی شود،مانعی برای تحول کودک محسوب نمی شود. كودكان‏ ‏مادران‏ ‏شاغل‏ ‏درمقايسه‏ ‏با‏ ‏كودكان‏ ‏مادران‏ ‏خانه‏ ‏دار،‏ ‏غالباً‏ ‏از‏ ‏سازگاري‏ ‏شخصيتي‏ ‏اجتماعي‏ ‏بهتري‏ ‏در‏ ‏مدرسه‏ ‏برخوردارند‏. ‏در‏ ‏مورد‏ ‏مفهوم‏ ‏جنسيت‏ ‏عقايد‏ ‏معقولانه‏ ‏تري‏ ‏دارند‏ ‏و‏ ‏درمورد‏ ‏فعاليتهاي‏ ‏زن‏ ‏و‏ ‏مرد‏ ‏عقايد‏ ‏قالبي‏ ‏كمتر‏ ‏دارند‏(‏هافمن،‏1989).‏ گیل‏ ‏وروبرتز‏ (1996) ‏در‏ ‏پزوهشی‏ ‏ارتباط‏ ‏بین‏ ‏اشتغال‏ ‏مادر‏ ‏وپیشرفت‏ ‏تحصيلي‏ ‏و‏ ‏سازگاري‏ ‏تحصيلي‏ ‏را‏ ‏بررسي‏ ‏نمودهاند،‏ ‏نتايج‏ ‏پژوهش‏ ‏آنها‏ ‏اين‏ ‏بود‏ ‏كه‏ ‏وضعيت‏ ‏اشتغال‏ ‏مادر‏ ‏به‏ ‏تنهايي‏ ‏اثر‏ ‏متفاوتي‏ ‏بر‏ ‏رشد‏ ‏كودكان‏ ‏ندارد،‏ ‏در‏ ‏عوض‏ ‏اشتغال‏ ‏مادر‏ ‏با‏ ‏رشد‏ ‏كودكان‏ ‏از‏ ‏طريق‏ ‏متغيرهاي‏ ‏ميانجي‏ ‏يا‏ ‏واسطه‏ ‏اي‏ ‏مرتبط‏ ‏است‏.


‏پژوهشهای‏ ‏انجام‏ ‏شد‏ ‏در‏ ‏ایران‏ ‏:


‏سيف‏ ( 1372 ) ‏سلامت‏ ‏و‏ ‏عدم‏ ‏سلامت‏ ‏روان‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏مقد‏ ‏ار‏ ‏زيادي‏ ‏ناشي‏ ‏از‏ ‏تجارب‏ ‏موفق‏ ‏وناموفق‏ ‏دانش‏ ‏آموزان‏ ‏در‏ ‏دوران‏ ‏تحصيلي‏ ‏مي داند‏.‏ حناني‏ ( 1383‏،به نقل پور افکار،1391‏ ) ‏در‏ ‏پژوهشي‏ ‏با‏ ‏عنوان‏ ‏بررسي‏ ‏رابطه‏ ‏عملكرد‏ ‏خانواده‏ ‏و‏ ‏سلامت‏ ‏عمومي فرزندان‏ ‏انجام‏ ‏دادند‏. ‏نتايج‏ ‏نشان‏ ‏داد‏ ‏كه‏ ‏بين‏ ‏عملكرد‏ ‏خانواده‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏كلي‏ ‏و‏ ‏سلامت‏ ‏عمومي دانش‏ ‏آموزان‏ ‏رابطه‏ ‏معني‏ ‏داري‏ ‏وجود‏ ‏دارد‏ . ‏از‏ ‏ميان‏ ‏متغيرهاي‏ ‏عملكرد‏ ‏خانواده‏ ‏،‏ ‏بين‏ ‏ميزان همبستگي‏ ‏خانواده‏ ‏و‏ ‏سلامت‏ ‏عمومي‏ ‏دانش‏ ‏آموزان‏ ‏رابطه‏ ‏مثبت‏ ‏و‏ ‏معني‏ ‏داري‏ ‏به‏ ‏دست‏ ‏مي آمد. کافی(1383)توجه‏ ‏و‏ ‏اهمیت‏ ‏والدین‏ ‏به‏ ‏پیشرفت‏ ‏تحصیلی‏ ‏فرزندان‏ ‏ممکن‏ ‏است‏ ‏در‏ ‏دانش‏ ‏آموزان‏ ‏انگیزه‏ ‏قوی‏ ‏برای‏ ‏یادگیری‏ ‏ایجاد‏ ‏کند‏.‏شعاري‏ ‏نژاد(‏1362 ).‏اشتغال‏ ‏مادر‏ ‏وعدم‏ ‏حضور‏ ‏تمام‏ ‏وقت‏ ‏وي‏ ‏در‏ ‏خانواده‏ ‏جزء‏ ‏مهمترين‏ ‏عوامل‏ ‏موثر‏ ‏در‏ ‏سازگاري كودكند . ‏


‏حيدرنيا‏ ( 1383 ) ‏در‏ ‏پژوهشي‏ ‏تحت‏ ‏عنوان‏ ‏مقايسه‏ ‏سلامت‏ ‏روان‏ ‏و‏ ‏عزت‏ ‏نفس‏ ‏پسران‏ ‏تحت حضانت‏ ‏پدر،‏ ‏وپسران‏ ‏تحت‏ ‏حضانت‏ ‏مادر،‏ ‏و‏ ‏پسران‏ ‏خانواده‏ ‏هاي‏ ‏عادي‏ ‏از‏ ‏پرسشنامه‏ ‏سلامت عمومي‏ ‏گلدبرگ‏ ‏و‏ ‏عزت‏ ‏نفس‏ ‏كوپر‏ ‏اسميت‏ ‏استفاده‏ ‏كرد‏. ‏نتايج‏ ‏به‏ ‏دست‏ ‏آمده‏ ‏نشان‏ ‏داد‏ ‏عزت نفس‏ ‏و‏ ‏سلامت‏ ‏عمومي‏ ‏خانواده‏ ‏هاي‏ ‏عادي‏ ‏بالاتر‏ ‏از‏ ‏پسران‏ ‏خانواده‏ ‏هاي‏ ‏طلاق‏ (‏تحت‏ ‏حضانت مادر‏ ‏يا‏ ‏پدر‏) ‏است‏. ‏سلامت‏ ‏روان‏ ‏پسران 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مبانی نظری اشتغال مادر

خرید آنلاین