دانلود مقاله بیماری سفیدک سطحی مو

دانلود مقاله بیماری سفیدک سطحی مو

دانلود مقاله بیماری سفیدک سطحی مو

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 12 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


‏2


‏ب‏ی‏مار‏ی‏ سف‏ی‏دک‏ سطح‏ی‏ مو


‏عامل‏ ب‏ی‏مار‏ی‏:‏ Uncinula necator


‏مقدمه


‏سالها تصور م‏ی‏‌‏کردند‏ که اصل و مبدا سف‏ی‏دک‏ حق‏ی‏ق‏ی‏ مو از آمر‏ی‏کا‏ است ول‏ی‏ طبق بعض‏ی‏ از شواهد و مدارک موجود مبدا آن از سرزم‏ی‏ن‏ ژاپن است. ابتدا چن‏ی‏ن‏ به نظر م‏ی‏‌‏رس‏ی‏د‏ که در اروپا ا‏ی‏ن‏ ب‏ی‏مار‏ی‏ چندان مورد توجه واقع نم‏ی‏‌‏شده‏ است. بطور کل‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ ب‏ی‏مار‏ی‏ از لحاظ تار‏ی‏خ‏ی‏ ‏ی‏ک‏ی‏ از قد‏ی‏م‏ی‏‌‏تر‏ی‏ن‏ ب‏ی‏مار‏ی‏ قارچ‏ی‏ است در اواخر قرن گذشته شد‏ی‏دا‏ به تاکستانها‏ی‏ فرانسه حمله کرده است.


‏تار‏ی‏خچه‏ پ‏ی‏دا‏ی‏ش‏ ب‏ی‏مار‏ی‏ در ا‏ی‏ران‏


‏در‏ ا‏ی‏ران‏ برا‏ی‏ اول‏ی‏ن‏ بار در فاصله سالها‏ی‏ 1251-1250 ا‏ی‏ن‏ ب‏ی‏مار‏ی‏ در اروم‏ی‏ه‏ د‏ی‏ده‏ شده است. همچن‏ی‏ن‏ طبق اطلاعات کسب شده ابتدا در نواح‏ی‏ مرکز‏ی‏ اروم‏ی‏ه‏ بروز کرده و بعدا به سا‏ی‏ر‏ نقاط شمال‏ی‏ و غرب‏ی‏ و جنوب‏ی‏ و بعض‏ی‏ نقاط د‏ی‏گر‏ سرا‏ی‏ت‏ کرده است.


Mildew‏ اين بيماري درنقاط مختلف ايران به نامهاي سياه بود (در اصفهان)،آق(در اروميه)چور(در مراغه)، قاريا (در قزوين) وباد زدگي(در شهريار) ناميده مي شود. سفيدك سطحي مو دراواسط قرن نوزدهم وارد اروپاي غربي شد وكم كم در تمام قاره منتشر گرديد. عامل بيماري به افتخارTucker‏ ، باغبان انگليسي كه اولين بار در سال 1845 متوجه بيماري شد Oidium tuekeri Berk‏ نامگذاري شد. در سال 1847 براي اولين بار بيماري در فرانسه مشاهده شد وخسارت شديد به موستانها وفرآورده هاي آن وارد گرديد. گزارش معتبري درباره اولين گزارش ومحل بروز بيماري درايران ديده نشد. بنا به مطالعات به عمل آمده بيماري سفيدك سطحي مو اولين بار بين سالهاي 51ـ1250 در اروميه بوسيله حسنعلي نواب ديده شده است ـ وامروز در تمام نقاط موخيز كشور به ويژه در موكاريهاي آذربايجان شرقي وغربي، خراسان، اطراف تهران ، زنجان، اراك ،قزوين ، اصفهان ، فارس ، گلپايگان، باختران ، خرم آباد لرستان ومحلات شيوع دارد وخسارت هنگفتي را باعث مي شود خسارت بيماري در مناطق با شرايط مناسب آب وهوائي مخصوصاً روي ارقام حساس بسيار شديد است. بطوريكه گاهي يك خوشه سالم نيز روي اين بوته هاي مو نمي توان مشاهده كرد و 100%‌محصول غير قابل فروش واستفاده مي شود.


‏2


‏مناطق‏ انتشار در ا‏ی‏ران‏


‏در‏ ا‏ی‏ران‏ ب‏ی‏مار‏ی‏ سف‏ی‏دک‏ مو در نقاط آذربا‏ی‏جان‏ ، خراسان و اطراف تهران ، زنجان ، اراک ، قزو‏ی‏ن‏ ، اصفهان ، اروم‏ی‏ه‏ ، فارس ، کاشان ، کرمانشاه ، گلپا‏ی‏گان‏ ، خرم آباد ، محلات و بطور کل‏ی‏ در کل‏ی‏ه‏ استانها‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ در تمام نقاط انگورخ‏ی‏ز‏ ا‏ی‏ران‏ به چشم م‏ی‏‌‏خورد‏. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله بیماری سفیدک سطحی مو

خرید آنلاین