دانلود مقاله بافت هاي گياهي

دانلود مقاله بافت هاي گياهي

دانلود مقاله بافت هاي گياهي

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 14 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


‏ ‏بافتهای گیاهی‏ 14


‏فهرست مطالب


مقدمه 2


بافت مریستم 4


ویژگیهای یاخته های مریستمی 4


طبقه بندی مریستم ها 4


بافت پارانشیم 5


انواع بافت پارانشیم 6


v پارانشیم کلروفیلی یا کلرانشیم 6


v پارانشیم ذخیره ای 7


v پارانشیم آبی یا آبدار 7


v پارانشیم هوایی یا حفره ای یا آئرانشیم 7


بافتهای نگاهدارنده 8


بافت کلانشیم 8


بافت اسکلرانشیم 9


ü یاخته های فیبری 10


ü اسکلرئید 10


بافتهای آوندی 11


‏ ‏بافتهای گیاهی‏ 2


‏مقدمه


‏بافت شناسی (هستولوژی)‏-‏ Histology


‏ یکی از رشته های مهم علم زیست شناسی محسوب می شود. بافت شناسی گیاهی، تاریخی دیرینه دارد و با کوشش دانشمندانی نظیر مالپیگی‏ - Malpighi


‏ و گرو‏ - Grew


‏ ابتدا در اواسط قرن هفدهم بنیانگذاری شد. تصاویر بسیار دقیقی که گرو از بافتهای گیاهی رسم کرد امروزه نیز در بسیاری از کتب گیاهشناسی استفاده می شوند.


‏بافتهای گیاهی بسیار متنوعند و اصولا تنوع آنها در نتیجه تکامل به وجود آمده است. بدین صورت که گروههای گیاهی تکامل یافته تر، دارای تنوع بافتی بیشتری می باشند. بیشترین تنوع بافتی در گیاهان گلدار ‏یعنی تک لپه ایها و دو لپه ایها مشاهده می شود، چون در این گروهها بافتها و سلولها به حد والایی از تکامل خود رسیده اند و کاملا اختصاصی شده اند.


‏در گروههای پست ترف بافتها تنوع کمتری دارند. برای مثال در خزه ها اگر چه تقسیم کار تا حد زیادی رخ داده است و اندامهای شبیه برگ، ساقه، ریشه ایجاد شده است و سلولهای فتوسنتر کننده و ذخیره ای و جذب کننده ساخته شده است ولی هنوز‏بافتها ‏تمایز کامل نیافته و کاملا اختصاصی نشده اند، بنابراین بافتها عمدتا پارانشیمی میباشند. در نهانزادان آوندی بعضی از بافتها نظیر بافت هدایت کننده برای اولین مرتبه تمایز یافته است و سپس تکامل آنها ادامه می یابد تا در گیاهان گلدار به حد کمال خود می رسد و کاملا اختصاصی می شوند.


‏بسیاری از گیاهان دارای اندامهای گوناگون ( ریشه، ساقه،برگ، گل) هستند. هر اندام از اجتماع چند نوع بافت و هر بافت از اجتماع یاخته هایی با ساختار و نقش یکسان به وجود آمدی هست. یاخته واحد ساختاری و کنشی گیاه است.


‏بافتهایی که در گیاهان دیده می شوند عبارتند از بافتهای : مریستم، پارانشیم، اپیدرم (بشره یا روپوست)، پریدرم، کلانشیم، اسکلرانشیم و همچنین بافتهای چوبی، آبکشی و ترشحی. بافت ‏÷‏ارانشیم را "بافت زمینه ای" بافتهای اپیدرم و پریدرم را " دستگاههای محافظ یا پوششی"، بافتهای کلانشیم و اسکلرانشیم را " دستگاههای نگاهدارنده یا استحکامی" و بافتهای چوبی و آبکشی را " دستگاههای هادی " گویند.‏ ( شکل 1) 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله بافت هاي گياهي

خرید آنلاین