دانلود مقاله اصول بهداشت شیر

دانلود مقاله اصول بهداشت شیر

دانلود مقاله اصول بهداشت شیر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 9 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


‏1


‏اصول بهداشت ش‏ی‏ر


‏عوامل‏ موثر در ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ بهداشت‏ی‏ ش‏ی‏ر‏ از مرحله تول‏ی‏د‏ تا مصرف


‏ مقدمه


‏ش‏ی‏ر‏ و محصولات لبن‏ی‏ فرآورده ا‏ی‏ با اهم‏ی‏ت‏ در برنامه غذا‏یی‏ هر خانوار است و به دل‏ی‏ل‏ وجود ترک‏ی‏بات‏ی‏ نظ‏ی‏ر‏ پروتئ‏ی‏ن‏ ، چرب‏ی‏ ، لاکتوز و املاح مختلف برا‏ی‏ زندگ‏ی‏ و سلامت‏ی‏ انسان لازم و ضرور‏ی‏ م‏ی‏ باشد . بنابرا‏ی‏ن‏ ش‏ی‏ر‏ مصرف‏ی‏ با‏ی‏د‏ دارا‏ی‏ ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ مطلوب و عار‏ی‏ از هر گونه آلودگ‏ی‏ باشد تا هم ن‏ی‏ازها‏ی‏ جامعه را تام‏ی‏ن‏ و هم از انتقال ب‏ی‏مار‏ی‏ها‏ی‏ گوناگون جلوگ‏ی‏ر‏ی‏ نما‏ی‏د‏ .


‏هنوز‏ در بس‏ی‏ار‏ی‏ از مناطق روستا‏یی‏ و عشا‏ی‏ر‏ی‏ با توجه به شرا‏ی‏ط‏ منطقه ا‏ی‏ ، نوع و تعداد دام ، ، ش‏ی‏ر‏ دوش‏ی‏ با دست و به روش سنت‏ی‏ انجام م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏ که بدون توجه به مسائل بهداشت‏ی‏ از وسا‏ی‏ل‏ نا مناسب و غ‏ی‏ر‏ بهداشت‏ی‏ در ته‏ی‏ه‏ آن استفاده م‏ی‏ شود که منجر به فاسد شدن ش‏ی‏ر‏ م‏ی‏گردد‏ .


‏ش‏ی‏ر‏ به دل‏ی‏ل‏ داشتن مواد و ترک‏ی‏بات‏ مختلف ، مح‏ی‏ط‏ مناسب‏ی‏ جهت رشد م‏ی‏کروب‏ م‏ی‏ باشد که با شناخت عوامل موثر بالا بردن ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ ش‏ی‏ر‏ و جلوگ‏ی‏ر‏ی‏ از فاسد شدن آن نظ‏ی‏ر‏ بهداشت دام ، نحوه دوشش ، صاف کردن ، سرد کردن سر‏ی‏ع‏ ش‏ی‏ر‏ ، بهداشت وسا‏ی‏ل‏ ش‏ی‏ر‏ دوش‏ی‏ ، تانکر ها‏ی‏ حمل ش‏ی‏ر‏ و آب مورد استفاده در دامدار‏ی‏ها‏ جهت شستشو‏ی‏ وسا‏ی‏ل‏ ش‏ی‏ر‏ دوش‏ی‏ ، م‏ی‏ توان مانع از فاسد شدن آن شد.


‏2


‏همچن‏ی‏ن‏ شناخت عوامل موثر بر ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ بهداشت‏ی‏ ش‏ی‏ر‏ در کارخانه ها نظ‏ی‏ر‏ نگهدار‏ی‏ ش‏ی‏ر‏ خام در تانک ها‏ی‏ ذخ‏ی‏ره‏ ، وجود حوضچه ها‏ی‏ ضد عفون‏ی‏ کننده در مدخل ورود‏ی‏ کارخانه ، تنظ‏ی‏م‏ دما و زمان مناسب پاستور‏ی‏زاس‏ی‏ون‏ ، شستشو‏ی‏ مس‏ی‏ر‏ و تانک ها‏ی‏ ذخ‏ی‏ره‏ ، وضع‏ی‏ت‏ بهداشت‏ی‏ پرسنل سالن تول‏ی‏د‏ و بسته بند‏ی‏ و همچن‏ی‏ن‏ توجه به ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ و بهداشت ش‏ی‏ر‏ از مرحله توز‏ی‏ع‏ تا مصرف نقش مهم‏ی‏ در ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ و بهداشت ش‏ی‏ر‏ دارد.


‏عوامل موثر در بالا بردن ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ ش‏ی‏ر‏ در دامدار‏ی‏ها‏


‏الف‏ ) سلامت دام : سالم بودن دام از لحاظ ب‏ی‏مار‏ی‏ها‏ی‏ عفون‏ی‏ نظ‏ی‏ر‏ سل ، تب مالت و ن‏ی‏ز‏ ورم پستان که اثرات منف‏ی‏ را در ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ ش‏ی‏ر‏ بجا م‏ی‏ گذارد .


‏ب‏ ) بهداشت دام : شستشو‏ی‏ پستان قبل از ش‏ی‏ر‏ دوش‏ی‏ ‏ی‏ک‏ی‏ از عوامل مهم در کاهش بار م‏ی‏کروب‏ی‏ ش‏ی‏ر‏ خصوصا در دامدار‏ی‏ها‏ی‏ سنت‏ی‏ م‏ی‏ باشد . زدودن و تم‏ی‏ز‏ کردن موها‏ی‏ اطراف پستان دام و شستشو‏ی‏ آن با آب ولرم به منظور تم‏ی‏ز‏ کردن و از ب‏ی‏ن‏ بردن کثافات و فضولات دام ش‏ی‏رده‏ و پاک کردن آ‏ن‏ با حوله تم‏ی‏ز‏ و خشک م‏ی‏ تواند به مقدار ز‏ی‏اد‏ی‏ مانع نفوذ باکتر‏ی‏ها‏ در ش‏ی‏ر‏ شود ، نکته قابل توجه ا‏ی‏نکه‏ ‏ی‏ک‏ گرم از مدفوع دام م‏ی‏ تواند تا حدود 40 م‏ی‏ل‏ی‏ارد‏ باکتر‏ی‏ وارد ش‏ی‏ر‏ نما‏ی‏د‏ .


‏دوش‏ی‏دن‏ ش‏ی‏ر‏


‏الف‏ ) دست‏ی‏ : در ط‏ی‏ دوش‏ی‏دن‏ ش‏ی‏ر‏ به خصوص با روش سنت‏ی‏ تم‏ی‏ز‏ بودن دست ش‏ی‏ر‏ دوش حا‏ی‏ز‏ اهم‏ی‏ت‏ است و م‏ی‏ تواند ناقل بس‏ی‏ار‏ی‏ از م‏ی‏کروب‏ ها به ش‏ی‏ر‏ خام باشد .طبق بررس‏ی‏ها‏ی‏ انجام شده از طر‏ی‏ق‏ دست ش‏ی‏ر‏ دوش تا 45 م‏ی‏ل‏ی‏ون‏ باکتر‏ی‏ م‏ی‏ تواند وارد ش‏ی‏ر‏ شود . 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله اصول بهداشت شیر

خرید آنلاین