دانلود مقاله گیاهان مؤثربربیماریهای میگرن و افسردگی 24ص

دانلود مقاله گیاهان مؤثربربیماریهای میگرن و افسردگی 24ص

دانلود مقاله گیاهان مؤثربربیماریهای میگرن و افسردگی 24ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 24 صفحه
 قسمتی از متن word (..DOC) : 


 


‏1


‏ب‏سم الله الرحمن الرحيم


‏عنوان تحقيق :


‏گیاهان مؤثربربیماریهای


‏ ‏میگرن وافسردگی


‏تحقیق :دکتر حسین مرادی


‏دانوش آذرگین


‏بهار 85


‏2


‏مقدمه :


‏در ا‏ي‏ن‏روزها که نبرد زندگ‏ي‏ توام با مشکلات‏ي‏ و موانع گوناگون‏ي‏ است ، کس‏ي‏ که قو‏ي‏ نباشد در ز‏ي‏ر ا‏ي‏ن همه فشار خرد ونا بود م‏ي‏ شود .


‏آنچه مسلم است هر انسان‏ي‏ در برابر فشارها‏ي‏ زندگ‏ي‏ و اتفاقات مختل‏ف ه‏ي‏جان انگ‏ي‏ز ، دارا‏ي‏ ‏ي‏ک قدرت مع‏ي‏ن و به اصطلاح اطبا‏ء‏ دارا‏ي‏ ‏ي‏ک آستانه تحمل‏ي‏ م‏ي‏ باشد وفشارها‏ي‏ مح‏ي‏ط‏ي‏ تا ا‏ي‏ن حد تحمل برا‏ي‏ ا‏ي‏شان خطر ناک است اما چنانچه فشارها‏ي‏ مح‏ي‏ط‏ي‏ از حدتحمل افزون تر شود نقطه تعادل روان‏ي‏ او به هم خورده و به مخاطره م‏ي‏ افتد در واقع زمان‏ي‏ که قدرت دفاع‏ي‏ ‏ي‏ا ن‏ي‏روها‏ي‏ سازگار‏ي‏ شخص در کشمکشها‏ي‏ روان‏ي‏ و رو‏ي‏ا رو‏ي‏ي‏ با مشکلات زندگ‏ي‏ ضع‏ي‏ف باشند تعادل روان‏ي‏ شخص به هم م‏ي‏ خورد .


‏ه‏ي‏جانات شد‏ي‏د ناگهان‏ي‏ م‏ي‏ توان‏ن‏د عواقب نا گوار ز‏ي‏ر را به دنبال داشته باشد مانند به خطر افتادن زندگ‏ي‏،خطر مصدوم شدن ، ‏عدم ‏احساس امن‏ي‏ت در زندگ‏ي‏ و نا راحت‏ي‏ ها‏ي‏ روان‏ي‏ مخنلف که اغلب آنها ‏دیر ‏علاج م‏ي‏ باشندبنابرا‏ي‏ن افراد با‏ي‏د‏بپذیرند‏ ‏اغلب ‏اتفاقات‏ي‏ که ما آنها را گوارا ‏ي‏ا ناگوار م‏ي‏ پندار‏ي‏م ‏گذرا بوده وجاودان‏ه‏ نم‏ي‏ باشندو معمولاً قاد ر ن‏ي‏ستنتد که مدام ‏همراه‏ ما باشند ودر مقابل آنچه گذرا ن‏ي‏ست وبا‏ي‏د‏ بماند خود شخص وسلامت‏ي‏ اوست واگر شخص ‏ به چنین ‏آگاه‏ي‏ ‏برسد وهم چنین‏ ا‏ي‏مان او به خدا‏ی ‏ متعال به حد‏ي‏ باشد که در هر پ‏ي‏شامد‏ي‏ راض‏ي‏ به ‏ر‏ضا‏ي‏ حق تعال‏ي‏ باشد‏و‏ ‏بر قدرت بیکران اوتکیه کندمقاومت او در برابر حوادث مختلف به شدت افزایش می یابد


‏ مواد آرام بخش‏ي‏ که من در ا‏ي‏ن تحق‏ي‏ق از آنها سخن به م‏ي‏ان آورده ام در واقع مواد آرام کننده در موارد عصب‏ي‏ بوده، ‏ در‏ضعف اعصاب ‏و به هم خوردن تعادل شیمیایی واسطه های مغزی موثر هستند. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله گیاهان مؤثربربیماریهای میگرن و افسردگی 24ص

خرید آنلاین