دانلود مقاله تعادل و اختلالات آن 35 ص

دانلود مقاله تعادل و اختلالات آن 35 ص

دانلود مقاله تعادل و اختلالات آن 35  ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 34 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


‏1


‏1


‏فهرست


‏فصل اول : تعادل و اختلالات آن


‏مقدمه:


‏سازمانبندي رفلكسهاي وضعيتي


‏شرح حال بيمار مبتلا به عم تعادل


‏ارزيابي باليني راه رتفن و تعادل


‏چگونگي راه رفتن و تعادل در ضايعات مناطق مختلف


‏ـ اختلالات حسي


‏ـ اختلالات عضلاني ـ اسكلتي


‏ـ اختلالات مخچه اي


‏ـ اختلالات گانگليون قاعده اي


‏ـ اختلالات كورتكس و مراكز ساب كورتيكال و مادة سفيد فرونتال


‏سالمندي و حفظ تعادل


‏راهبردهاي توانبخشي در بيماران مبتلا به اختلالات راه رفتن


‏فصل دوم: علل نوزولوژيكي اختلالات وستيبولار مركزي


‏افتادن وستيبولي


‏افتادن در ضايعات وستيبولار محيطي


‏سرگيجة حمله اي وضعيتي خوش خيم (BPPV‏)


‏سرگيجه در حملات منيير


‏پديدة توليو


‏وستيبولوپاتي دوطرفه


‏1


‏3


‏ضعف وستيبولار مركزي


‏ـ صرع وستيبولار همراه با سرگيجه و افتادن Contraversive‏


‏ـ استازياي تالاميك همراه با افتادن Contraversive‏ يا Ipsiversive


‏ـ بازتاب انحراف چشمي () حالت همان سويي در ضايعات تحتاني و دگريوس در ضايعات فوقاني ساقة مغز


‏ـ سندرم نيستاگموس پايين زن همراه با افتادن به طرف پشت


‏ـ سالمندي و تحرك


‏فصل اول


‏تعادل و اختلالات آن


‏مقدمه :


‏كنترل تعادل و وضعيت بدن در زندگي روزانه عملكرد پيچيده اي است كه چندين ارگان گيرنده و مراكز عصبي را درگير مي كند. در واقع، بخش دهليزي، بينايي و رفلكس گيرنده هاي حسي عمقي بايد در تعادل بدن درگير باشند. نقش برجسته اي از تعامل حسي در جهت يابي را مي توان در جانوري نظير هرمي سندا (مثل حلزون) مشاهده كرد. هرمي سندا اين جانور بي مهره فقط از طريق گيرنده هاي دوسيستم بينايي و دهليزي تعادل را برقرار مي كنند.


‏سيگنالهاي آوران از گيرنده هاي نوري در چشم و از سلولهاي موئي در استاتوسيت از طريق نورونهاي واسطه در مجموعه گانگليون مغزي جمع شده كه در اين منطقه نورونهاي حركتي در هر گانگليون پايي عملكردي را كنترل مي كند. تحريك نورونهاي حركتي باعث چرخش و حركت پاي حيوان در مسير همانسويي شده كه با چرخش حيوان به سمت نور ادامه مي يابد.


‏بلوك دياگرام شكل 1 بيانگر ساختار و تعادل حسي ـ حركتي در مغز انسان است. هر كدام از سيستم هاي حسي اوليه فراهم كنند، اطلاعات اوليه اي براي سيستم پردازش مركزي هستند كه درشروع اين اطلاعات به يك پردازشگر مركزي مي رود كه فراهم آورندة سيگنالهايي براي حركات چشم و رفلكسهاي وضعيتهاي است. عملكرد كلي سيستم تحت كنترل تطبيق، به طريق مشابهي با ساير جنبه هاي عملكردي مغز و رفتار مرتبط است. پردازشگر تطبيقي، اطلاعات را از گيرنده هاي حسي متقاطع آمده از ارگانهاي خاص كه مسئول تعادلند، مثل حركات چشم و يا كشش و حركت مفاصل دريافت نموده حركات چشمي را با بزرگ نمايي يا كوچك نمايي تطبيق مي دهند. مكانيسم هاي تعديل كننده يا سازگاركننده همچنين براي تعيين موقعيتهاي جهت يابي همانند، نياز به برقراري تعادل بعد از حركت زانو، مفصل ران، شانه و يا همه با هم بسيار مفيطد و انتخاب كننده هستند. اهمتي باليني اين مكانيسم تطبيق هنگامي واضح تر مي گردد كه با بيماري برخورد كنيم كه به هر دليلي دچار ضايعات اين سيستم شده است. 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله تعادل و اختلالات آن 35 ص

خرید آنلاین