دانلود مقاله روش های مختلف ارزیابی روسازی راه

دانلود مقاله روش های مختلف ارزیابی روسازی راه

دانلود مقاله روش های مختلف ارزیابی روسازی راه

روش های مختلف ارزیابی روسازی راه - word (..doc) - عمران -


نوع فایل : word (..doc)


تعداد صفحه : 31


قسمتی از محتویات فایل :


 


‏روشهای مختلف ارزیابی ‏روسازی راه


‏د‏ر‏ مدیریت ‏و نگهداری ‏روسازی ‏ر‏ا کیفیت ر‏و‏سازی از نظر میزان خر‏ابی‏ ‏ها و‏ ر‏ضایت رانندگان را باید بتوان این پارامتر را بصورت شاخص‏ کمی‏ بیان کرد. عواملی که معمولاً در ارزیابی روسازی بعنوان معیار برگزیده می شود از قرار زیر است:


‏ - ن‏اهمواری را‏ه‏ ‏


‏-اصطکاک روسازی با لاستیک وسیله نقلیه


‏ -کافی بون ظرفیت باربری روسازی


‏- خرابی های موجود در روسازی


‏در سیستم مدیریت نگهداری روسازی برای بیان کیفیت روسازی در یک قالب از یک روش ارزیابی استفاده می شوند بدین صورت که یک سری پارامترهای مشخص بعنوان معیار های سنجش در کیفیت روسازی( مثلاً میزان ترک و یا ناهمواری سطح روسازی تعیین می شوند. سپس مدتی برای ترکیب این پارامتر ها و بدست آوردن یک و یا چند شاخص کمی ارائه می شود.


‏ هرچه تعداد پارامتر های دخیل در تخمین شاخص بیشتر شود این شاخص یا حساسیت بیشتری می تواند کیفیت روسازی را بیان کند. از سوی دیگر تعداد زیادی پارامتر مستلزم مدت زمان بیشتر در زمان ارزیابی بوده که خود باعث کاهش کارآیی سیستم می شود.


‏بنابراین همیشه و در همه روش های ارزیابی این تقابل مشاهده می شود. با رواج سیستم های کامپیوتری و بالارفتن میزان ذخیره در پردازش در بعضی موارد، خودکارشدن عملیات ارزیابی و برداشت اطلاعات روند تکامل روشهای ارزیابی به سمت روش های دقیقتر و داخل کردن پارامتر های بیشتر در مقابل مدل ها گرایش پیدا کرده است.در ادامه چند روش ارزیابی و چگونگی بدست آوردن شاخص مرکب کیفیت روسازی بیان می شود.


‏ 1- روش PSI‏


‏ بعد از آزمایش بزرگ AASMO‏ در ایالات متحده امریکا شاخصPSI‏ بع‏ن‏وان شاخص عملکرد روسازی معرفی شده آرایش بزرگAASMO‏ بمنظور ارزیابی بدین صورت عملی شد که یکسری ارزیاب با وسیله نقلیه در طول یک قطعه از روسازی را طی می کردند، سپس دو کارشناس نظر خود را در مورد کیفیت روسازی آن قطعه در یک نرم افزار مانند شکل(2-1) اعلام می کرد. این فرم شامل مشخصات قطعه روسازی ناتمام ارزیابی، تاریخ، ساعت، اتومبیل ارزیاب و نظر ارزیاب در مورد وسایل است. ارزیابی کیفیت روسازی را بصورت عدد از صفر( خیلی ضعیف) تا 5( خیلی خوب) روی این فرم مشخص می نمود. ضمناً در مورد قابل قبول بودن روسازی به یکی از سه گزینه، بله، خیر، نامشص پاسخ می داد. بعد از ارزیابی 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله روش های مختلف ارزیابی روسازی راه

خرید آنلاین