دانلود مقاله خیابان سازی

دانلود مقاله خیابان سازی

دانلود مقاله خیابان سازی

خیابان سازی - word (..doc) - فایل وورد - عمران -


نوع و پسوند فایل : word (..doc)


37 صفحه


مختصری از محتویات فایل :


 


‏3‏-‏  23-12-4 روسازي خيابان


‏23-12-4-1 قشر زيراساس[1]


‏قشري از مصالح سنگي يا مخلوطي از مصالح سنگي و مواد چسباننده با ويژگيهاي فني مشخص كه بر روي بستر خيابان ريخته مي‌شود، قشر زيراساس نام دارد. بسته به شرايط جوي، نوع زمين، امكان دسترسي به مصالح مناسب در منطقه اجراي پروژه و بررسيهاي اقتصادي، روش اجراي كار، تعيين و در مشخصات فني خصوصي درج مي‌شود. انواع روشهاي تهيه و اجراي قشر زيراساس، بايد با مندرجات ذيل اين بخش و در صورت نياز به مشخصات بيشتر با مندرجات نشريه شماره 101 دفتر تدوين ضوابط و معيارهاي فني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تحت عنوان ”مشخصات فني عمومي راه(تجديد نظر اول) “ مطابقت نمايد.


‏الف:  زيراساس شني يا زيراساس سنگي[2]


‏مصالح مصرفي براي قشر زيراساس شني، مصالح گردگوشه رودخانه‌اي، مصالح معدني يا سنگ كوهي شكسته است. انتخاب مصالح بايد با توجه به فواصل، امكان دستيابي به منابع فوق و رعايت مسائل اقتصادي در پروژه صورت گيرد.


‏1-    دانه‌بندي مصالح


‏دانه‌بندي مصالح بايد بر اساس مندرجات مشخصات فني خصوصي باشد. در صورت عدم وجود اين اطلاعات، دانه‌بندي مصالح بايد بر اساس روش‏ T27‏ در محدوده يكي از دانه‌بنديهاي مندرج در جدول 23-12-4-1- الف -1 باشد.


‏جدول 23-12-4-1- الف-1 دانه‌بندي مصالح قشر زيراساس


‏درصد وزني رد شده از الك


‏                              نوع دانه‌بندي اندازه الك


VI


V


IV


III


II


I


‏ -


‏ -


‏ -


‏ -


‏100


‏100


‏50 ميليمتر (2 اينچ)


‏100


‏100


‏100


‏100


‏95 - 75


‏ -


‏25 ميليمتر (1 اينچ)


‏ -


‏ -


‏100 - 60


‏85 - 50


‏75 - 40


‏65 - 30


‏5/9 ميليمتر (‏ اينچ)


‏100 - 70


‏100 - 55


‏85 - 50


‏65 - 35


‏60 - 30


‏55 - 2‏5


‏75/4 ميليمتر (شماره 4)


‏100 - 55


‏100 - 40


‏70 - 40


‏50 - 25


‏45 - 20


‏40 - 15


‏2 ميليمتر (شماره 10)


‏70 - 30


‏50 - 20


‏45 - 25


‏30 - 15


‏30 - 15


‏20 - 8


‏425/0 ميليمتر (شماره 40)


‏25 - 8


‏20 - 6


‏20 - 5


‏15 - 5


‏20 - 5


‏8 - 2


‏075/0 ميليمتر (شماره 200)


‏علاوه بر رعايت دانه‌بنديهاي فوق مشخصات زير بايد در مورد مصالح مصرفي صدق نمايد.


‏درصد مصالح گذرنده از الك نمره 200، نبايد بيش از 2/3‏ مصالح گذرنده از الك نمره 4 باشد، در مواردي كه دانه‌هاي ريز از نظر يخبندان، مضر تشخيص داده شود، مي‌توان درصد گذرن‏ده از الك نمره 200 را تقل‏یل داد .


‏حد رواني L.L‏ و دامنه خميري PI‏ بر اساس آزمايشهاي T91‏ و T90‏ و T89‏ بر روي مصالح گذرنده از الك نمره 40 (425/0 ميليمتر)، نبايد به ترتيب از (25%) و (6%) تجاوز نمايد.


‏ـ ارزش ماسه‌اي S.E[3]‏ بر اساس آزمايش T176‏ بر روي مصالح گذرنده از الك نمره 4، نبايد كمتر از 25 باشد.


‏ـ درصد سايش با روش لوس‌آنجلس بر اساس آزمايش T96‏ بر روي مصالح درشت‌دانه، نبايستي از (50%) تجاوز نمايد.


‏ـ ظرفيت باربري مصالح اشباع شده[4]‏ با روش T193‏ در آزمايشگاه كه روي نمونه‌هاي با تراكم (100%) و به روش T180 ‏انجام شده، ‏نبايد از (20%) كمتر باشد.


‏2-    جنس مصالح


‏در هر پروژه بايد نوع مصالح رودخانه‌اي، كوهي يا مخلوطي از اين دو در مشخصات فني خصوصي ذكر گردد، در مواردي كه حجم مصالح معدن كمتر از ميزان پيش‌بيني شده باشد، بايد از معادن جديد كه مشخصات مصالح آن منطبق با ضوابط و مشخصات موردنظر است، استفاده شود. در صورتي كه معدن داراي دانه‌هاي بزرگتر از اندازه موردنظر باشد، بايد مصالح از سنگ‌شكن يا سرند عبور داده شود تا مصالح موردنظر به دست آيد. قبل از باز كردن كامل معدن براي بهره‌برداي، بايد از انطباق مصالح از نظر كيفيت و كميت با مشخصات خواسته شده، اطمينان حاصل نمود تا حتي‌المقدور براي مصالح خواسته شده از يك معدن استفاده شود و احتياجي به تغيير معدن نباشد. قبل از حمل مصالح به پاي كار، بايد طبق روش T2‏ حداقل 25 كيلوگرم از مصالح معدن را براي آزمايشهاي مربوط، برداشت نمود. قبل از بهره‌برداري از معدن بايد لايه‌هاي خاك نباتي، مواد لجني و ساير مواد نامناسب از سطح معدن پاك شود و پس از بهره‌برداري و اتمام كار وضعيت محل به شرايط عادي برگشت داده شده و سطوح خاكبرداري شده به صورت مورد قبول شيب‌بندي[5]‏ گردد. مصالح مصرفي بايد با مشخصات و مندرجات فصل دوم اين نشريه مطابقت نمايد. از به كار بردن مصالحي كه بر اثر يخ زدن يا گرم كردنهاي متوالي يا مرطوب و خشك شدنهاي پي‌درپي خرد شوند، بايستي جداً خودداري شود، در هر حالت مشخصات مصالح مصرفي قبل از حمل، بايد به تأييد دستگاه نظارت برسد.


‏روش اجرا


‏قبل از اجرا و پخش مصالح زيراساس بايد بستر راه كاملاً مهيا، از هرگونه مواد زائد اضافي عاري و طبق پروفيلهاي طولي و عرضي خواسته شده، آماده باشد. ناهمواريها و رواداري سطح خاكريز، نبايد از 3 سانتيمتر با شمشمه 4 متري در جهات مختلف تجاوز نمايد. مصالح منطبق با مشخصات خواسته شده، بايد به پاي كار، حمل و بر روي بستر روسازي به فواصل مساوي يكنواخت، تخليه و سپس لايه لايه پخش شود. براي كنترل رقوم سطح لايه‌ها قبل از انجام هرگونه عمليات، بايد در طرفين راه و به فاصله كافي از محور ميخهاي چوبي يا فلزي به فواصل 15 تا 50 متر بسته به نظر دستگاه نظارت كوبيده شود. جاي ميخها بايد در محلهاي مناسب چنان انتخاب شود كه در طول اجراي كار همواره مورد استفاده دستگاه نظارت، واقع و تا پايان كار مورد حفاظت قرار گرفته و هيچ نوع تغييري در مختصات آنها به وجود نيايد. ‏ 


دانلود مقاله خیابان سازی ,خیابان سازی,دانلود دانلود مقاله خیابان سازی ,خیابان,سازی


 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله خیابان سازی

خرید آنلاین