دانلود مقاله بررسي رغبتهاي شغل دانش‌آموزان دختر ناشنوا و عادي شهر كرج در سال تحصيلي( 75 74)

دانلود مقاله بررسي رغبتهاي شغل دانش‌آموزان دختر ناشنوا و عادي شهر كرج در سال تحصيلي( 75 74)

دانلود مقاله بررسي رغبتهاي شغل دانش‌آموزان دختر ناشنوا و عادي شهر كرج در سال تحصيلي( 75 74)

برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.


بررسي رغبتهاي شغل دانش‌آموزان دختر ناشنوا و عادي شهر كرج در سال تحصيلي( 75 74)


پسوند : word (..doc) - صفحه : 61


بخشی از فایل :


 


»‏ بسمه تعالي«


‏دانشگاه آزاد اسلامي واحد جنوب تهران-


»‏ دانشكده تربيت معلم«


‏گرايش راهنمايي و مشاوره


‏پايان نامه:


‏جهت دريافت درجه كارشناسي


‏موضوع: بررسي رغبتهاي شغل دانش‌آموزان دختر ناشنوا و عادي


‏شهر كرج در سال تحصيلي( 75-74)


‏استاد راهنما:


‏جناب آقاي دكتر احمد امدزاده‌بياني


‏نگارش:


‏معصومه حاجي‌رحيم‌كاشي


‏سال تحصيلي 75-74


‏فهرست عناوين


‏چكيده تحقيق


‏فصل اول:


‏مقدمه


‏بيان مسئله


‏فرضيه تحقيق


‏هدف تحقيق


‏فايده و اهميت تحقيق


‏ضرورت اجراي تحقيق


‏عوارض مشكل مورد تحقيق


‏تعريف اصطلاحات و متغيرهاي تحقيق


‏فصل دوم:


‏تاريخ تعليم و تربيت كرولالها در جهان و ايران


‏روشهاي آموزش و پرورش دانش‌آموزان ناشنوا


‏تشريح و فيزيولوژي دستگاه شنوايي


‏ نظريه‌هاي مختلف در رشد زبان


‏تئوري مربوط به رغبت


‏پيشينه تحقيق


‏فصل سوم:


‏جامعه تحقيق


‏نمونه تحقيق


‏روش نمونه‌برداري


‏ابزار تحقيق


‏اعتبار يا پايايي تست


‏روايي


‏قصل چهارم


‏محاسبات آماري


‏جدول توزيع فراواني سئوالات(21-1)


‏فصل پنجم:


‏خلاصه يك تا چهار


‏پيشنهادات و محدوديتهاي تحقيق


‏منابع تحقيق


‏پرسشنامه
 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله بررسي رغبتهاي شغل دانش‌آموزان دختر ناشنوا و عادي شهر كرج در سال تحصيلي( 75 74)

خرید آنلاین