دانلود مقاله علل و عوامل مؤثر در بزهکاری 13 ص

دانلود مقاله علل و عوامل مؤثر در بزهکاری 13 ص

دانلود مقاله علل و عوامل مؤثر در بزهکاری  13 ص

علل و عوامل مؤثر در بزهکاری 13 ص - word (..doc) - عمومی و آزاد - گوناگون


نوع فایل : word (..doc)


تعداد صفحه : 15


قسمتی از محتویات فایل :


 


2


‏علل‌ و عوامل‌ موثر در بزهكار‏ی‏‌‏ :


‏علت‏‌‏ بروز بزهكار‏ی‏‌‏ معمولاً علت‌ واحد‏ی‏‌‏ نيست‌ بلكه‌ هميشه‌ چندين‌ علت‌ دست‌ به‌ دست‌ يكديگر داده‌ و باعث‌ بروز بزه‌ در افراد م‏ی‏‌‏گردند‏. اينك‌ علل‌ مهم‏ی‏‌‏ را كه‌ م‏ی‏‌‏توان‏‌‏ نسبت‌ به‌ ساير عوامل‌ اساس‏ی‏‌‏تر‏ تشخيص‌ داد در زير اشاره‌ م‏ی‏‌‏نمايم‏‌‏.


‏عوامل‏‌‏ اجتماع‏ی‏‌‏: جامعه‌ شناسان‌ به‌ عوامل‌ مستقيم‌ و غير مستقيم‌ محيط‌ و تراكم‌ جمعيت‌، وضع‌ سكونت‌، آلودگ‏ی‏‌‏ هوا و غيره‌ توجه‌ كرده‌اند. نقش‌ شرايط‌ اجتماع‏ی‏‌‏ و تعارضات‏ی‏‌‏ كه‌ در چهارچوب‌ آن‌ به‌ وقوع‌ م‏ی‏‌‏پيوندد،‏ انكارناپذير است‌. مع‌ ذلك‌ نه‌ م‏ی‏‌‏توان‏‌‏ بزهكا‏ر‏ی‏‌‏ را تنها بر اساس‌ عوامل‌ اجتماع‏ی‏‌‏ بررس‏ی‏‌‏ كرد و نه‌ يافته‌ها‏ی‏‌‏ مستقل‌ اين‌ زمينه‌ قبل‏ی‏‌‏ همواره‌ هماهنگ‌ است‌.


‏بررس‏ی‏‌‏ها‏ نشان‌ م‏ی‏‌‏دهد‏ وقت‏ی‏‌‏ كه‌ در جامعه‌ا‏ی‏‌‏ ثبات‌ و پايدار‏ی‏‌‏ اجتماع‏ی‏‌‏ و جود نداشته‌ باشد، جامعه‌ در شرايط‌ دشوار‏ی‏‌‏ چون‌ شورش‌، جنگ‌ يا انقلاب‌ باشد و يا پاره‌ا‏ی‏‌‏ شرايط‌ غير عاد‏ی‏‌‏ و ناسازگار‏ی‏‌‏ عموم‏ی‏‌‏ در جامعه‌ رواج‌ داشته‌ باشد، ميزان‌ بزهكار‏ی‏‌‏ رو به‌ افزا‏يش‏‌‏ م‏ی‏‌‏گذارد‏. و به‌ عكس‌، هر قدر جامعه‌ به‌ سو‏ی‏‌‏ پايدار‏ی‏‌‏ سوق‌ داده‌ شود، ميزان‌ بزهكار‏ی‏‌‏ كاهش‌ م‏ی‏‌‏يابد‏.


‏طبقه‏‌‏ اقتصاد‏ی‏‌‏: فقر يك‏ی‏‌‏ از عوامل‌ مهم‌ از انواع‌ انحرافات‌ از جمله‌ دزد‏ی‏‌‏ و انحراف‌ جنس‏ی‏‌‏ در مردم‌، به‌ ويژه‌ اطفال‌ و نوجوانان‌ است‌. فقر ب‏ی‏‌‏گمان‏‌‏ به‌ وجود آورنده‌ سخت‏ی‏‌‏ها‏ و ناملايمات‏ی‏‌‏ است‌ كه‌ اگر نتوان‌ با آنها مبارزه‌ كرد، خواه‌ ناخواه‌ انسان‌ را به‌ زانو در م‏ی‏‌‏آورد‏. بيشتر محروميتها و برآورده‌ نشدن‌ تمايلات‌ كه‌ موجب‌ عدم‌ اطمينان‌ اجتماع


2


‏ی‏‌‏ م‏ی‏‌‏شود،‏ ناش‏ی‏‌‏ از عامل‌ فقر است‌ و نم‏ی‏‌‏توان‏‌‏ آن‌ را ناديده‌ گرفت‌. بيكار‏ی‏‌‏،‏ كمبود مواد غذاي‏ی‏‌‏ و پوشاك‏ی‏‌‏،‏ ب‏ی‏‌‏سواد‏ی‏‌‏ و عقب‌ افتادگ‏ی‏‌‏،‏ جهل‌ و خرافات‌، عدم‌ بهداشت‌ كاف‏ی‏‌‏ و انواع‌ بيماريها‏ی‏‌‏ روح‏ی‏‌‏ و جسم‏ی‏‌‏ و حت‏ی‏‌‏ در سطح‌ جهان‏ی‏‌‏،‏ جنگها و خونريزيها، ريشه‌ در نيازها‏ی‏‌‏ ماد‏ی‏‌‏ و ترس‌ از فقر دارد. فقدان‌ مسكن‌، زندگ‏ی‏‌‏ در زاغه‌ها، سوء تغذيه‌ و بهداشت‌ ناكاف‏ی‏‌‏ نيز كه‌ با فقر، ارتباط‌ دارند. از عوامل‌ مهم‌ بزهكار‏ی‏‌‏ به‌ شمار م‏ی‏‌‏آيند‏.


‏روابط‏‌‏ والدين‌ و نوجوان‌: احتمال‌ م‏ی‏‌‏رود‏ مهم‌ترين‌ عامل‌ مؤثر در بزهكار‏ی‏‌‏،‏ روش‌ تربيت‏ی‏‌‏ نارس‌ يا اختلال‌ در شبكه‌ ارتباط‏ی‏‌‏ خانواده‌ باشد. تقريباً تمام‌ پژوهشها نشان‌ داده‌اند. والدين‌ كه‌ با كودكان‌ خود مهربان‌ نيستند بيشتر احتمال‌ دارد كه‌ فرزندان‏ی‏‌‏ بزهكا‏ر‏ داشته‌ باشند.


‏افزايش‏‌‏ احتمال‌ بزهكار‏ی‏‌‏ در خانواده‌هاي‏ی‏‌‏ وجود دارد كه‌ :


‏1 ـ والدين‌ از روشها‏ی‏‌‏ انضباط‏ی‏‌‏ بسيار سخت‌ گيرانه‌ يا بسيار ب‏ی‏‌‏بند‏ و بار و فريبنده‌ استفاده‌ م‏ی‏‌‏كنند‏.


‏2 ـ شيوه‌ انضباط‏ی‏‌‏ به‌ جا‏ی‏‌‏ آنكه‌ مبتن‏ی‏‌‏ بر استدلال‌ باشند مبتن‏ی‏‌‏ بر تنبيه‌ بدن‏ی‏‌‏ است‌.


‏3 ـ والدين‌ نسبت‌ به‌ فرزندان‌ خود به‌ جا‏ی‏‌‏ آنكه‌ گرم‌ و صميم‏ی‏‌‏ و عاطف‏ی‏‌‏ باشند، ب‏ی‏‌‏توجه‏‌‏،‏ غافل‌ و تمسخر كننده‌ هستند آشكار شده‌ است‌ كه‌ كودكان‌ بزهكار رابطه‌ بسيار ضعيف‏ی‏‌‏ با پدران‌ خود داشته‌ و آنها را به‌ عنوان‌ الگوها‏ی‏‌‏ غير قابل‌ پذيرش‌ ارزياب‏ی‏‌‏ م‏ی‏‌‏كنند‏. خانواده‌ها 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله علل و عوامل مؤثر در بزهکاری 13 ص

خرید آنلاین