دانلود مقاله طرح درس روزانه جامعه شناسی 2

دانلود مقاله طرح درس روزانه جامعه شناسی 2

دانلود مقاله طرح درس روزانه جامعه شناسی 2

طرح درس روزانه جامعه شناسی 2 - word (..doc) - عمومی و آزاد - گوناگون


نوع فایل : word (..doc)


تعداد صفحه : 5


قسمتی از محتویات فایل :


 


‏بنام خدا


‏طرح درس روز‏انه‏ : كتاب جامعه شناسي (2) سال سوم ادبيات و علوم انساني


‏عنوان درس


‏موضوع


‏صورت جلسه


‏صفحه


‏روش مورد استفاده


‏تعداد دانش آموزان


‏تهيه كننده


‏جامعه شناسي (2)


‏سال سوم ادبيات و علوم انساني


‏بهتر است خود را با كدام ويژگيها تعريف كنيم؟


‏90


‏دقيقه


‏22-16


‏بحث گروهي


‏25 نفر‏


‏ليلا يزدي آغ چشمه


‏هدف كلي : شناخت ‏عوامل مؤثر بر هويت جمعي‏


‏فعاليتهاي قبل از تدريس


‏اهداف جزئي و رفتاري :


‏در پايان اين درس از دانش آموز انتظار ميرود :


‏ويژگيهايي كه مبناي شناخت فرد از خود قرار مي گيرد ، نام ببرد .


‏براي هر يك از اين‏ ‏ويژگيها ، يك مثال بزنيد .‏


‏نقش اين ويژگيها را در روند هويت يابي افراد با يكديگر مقايسه كند .


‏رابطه مد و هويت يابي را تحليل كند .


‏علت هويت يابي بر مبناي مصرف را در محيط هاي شهري بيان كند .


‏تشابه ويژگيهايي كه فرد خود را با آن تعريف مي كند ، بفهمد .


‏اين ويژگيها را از جهت ميزان فعاليتهاي فرد ‏د‏ر توليد آنها ، با يكديگر مقايسه كند .


‏تأثير خلاقيت و كار آفريني را در جوامع توسعه يافته تحليل كند .


‏نقش رسانه هاي جمعي را در مصرف گرايي ارزيابي كند .


‏به اهميت ويژگيهاي اكتسابي در توسعه و پيشرفت جوامع پي ببرد .


‏فعاليتهاي‏ حين ‏تدريس


‏حضور و غياب ‏ ‏ سلام و احوالپرسي


‏5 دقيقه


‏ارزشيابي تشخيصي : پرسش از مباحث و درس قبل‏


‏عوامل مؤثر بر هويت يابي چيست


‏اطلاع از تفاوت خود با ديگران نتيجه ي چييست ؟


‏نقش فرهنگ را در هويت يابي تحليل كنيد .


‏در كدام جوامع نژاد از ويژگيهاي مهم براي هويت يابي محسوب مي شود ؟


‏ويژگيهاي بادوام و اصلي را همراه با ذكر ‏م‏ثال تعريف كنيد .


‏10 دقيقه


‏ايجاد انگيزه :


‏خواندن مقاله اي در ارتباط با تأثير شخصيتهاي مهم جامعه در ايجاد تغييرات و انقلاب در جوامع . استفاده از فيلم براي نشان دادن پيروي از مد در‏ ‏محيط هاي شهري .


‏10 دقيقه


‏اجراي روش بحث گروهي‏ :


‏مرحله اول ؛ انتخاب موضوع‏


‏طرح سؤال ( شما براي معرفي خود به ديگران از چه ويژگيهايي استفاده مي كنيد ؟


‏رسيدن به پاسخ سؤال من كيستم ؟


‏5 دقيقه


‏مرحله دوم :‏


‏ بدليل عدم آشنايي كامل دانش آموزان ، با استفاده از عكس، بريده جرايدو يا مقاله ، موضوع را كمي توضيح مي دهيم .


‏5 دقيقه


‏مرحله سوم :


‏براي اينكه دان‏ش آموزان از بحث و گفتگوي اصلي من‏حرف نشوند ، اهداف مورد نظر خود را بيان مي كنيم و از دانش آموزان مي خواهيم در اين زمينه به بحث بپردازند .


‏از دانش آموزان مي خواهيم ويژگيهايي را كه خود را با آن تعريف كرده اند از نظر ميزان فعاليت فرد در توليد آن ، اين ويژگي ها را تقسيم بندي كنند ‏.


‏5 دقيقه


‏مرحله چهارم : هدايت جريان بحث گفتگوهاي اصلي‏


‏در اين مرحله دانش آموزان به نوبت نظريات خود را بيان مي كنند . ناظر جلسه بحث را زير نظر مي گيرد .و منشي كليات را نوشته تا در پايان آنها را بازگو كند و خودمان هم بر اجراي صحيح بحث نظارت ميكنيم‏ .


‏25 دقيقه 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله طرح درس روزانه جامعه شناسی 2

خرید آنلاین