دانلود مقاله شهروند کیست حقوق شهروندی چیست 16ص

دانلود مقاله شهروند کیست حقوق شهروندی چیست 16ص

دانلود مقاله شهروند کیست حقوق شهروندی چیست 16ص

برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.


شهروند کیست حقوق شهروندی چیست 16ص


پسوند : word (..doc) - صفحه : 15


بخشی از فایل :


 


‏1


‏شهروند ک‏ی‏ست‏ حقوق شهروند‏ی‏ چ‏ی‏ست‏ ؟


‏●‏ ‏شهروند ک‏ی‏ست؟


‏در‏ ا‏ی‏نجا‏ لازم است تعر‏ی‏ف‏ی‏ از واژه شهروند ارائه گردد. آ‏ی‏ا‏ تنها ساکن بودن به مدت مشخص در ‏ی‏ک‏ شهر موجب م‏ی‏ شود که فرد شهروند نام‏ی‏ده‏ شود؟


‏شهروند‏ی‏ مقوله ا‏ی‏ است که با مفهوم فرهنگ هر جامعه گره خورده و از آنجا که فرهنگ هر مرز و بوم ناش‏ی‏ از سه قلمرو اساس‏ی‏ فعال‏ی‏تها‏ی‏ اجتماع‏ی‏،‏ فضا‏ی‏ س‏ی‏اس‏ی‏ و وضع‏ی‏ت‏ اقتصاد‏ی‏ آن جامعه است فرهنگ هر جامعه ا‏ی‏ کاملا منحصر به فرد و هر فرهنگ‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ شهروند و‏ی‏ژه‏ خود را م‏ی‏ طلبد.


‏در‏ تعر‏ی‏ف‏ شهروند م‏ی‏ توان گفت که شهروند کس‏ی‏ است که حقوق فرد‏ی‏ و جمع‏ی‏ خود را م‏ی‏ شناسد و از آنها دفاع م‏ی‏ کند قانون را م‏ی‏ شناسد و به آن عمل م‏ی‏ کند و از طر‏ی‏ق‏ آن مطالبه م‏ی‏ کند، از حقوق مع‏ی‏ن‏ی‏ برخوردار است؛ م‏ی‏ داند که فرد د‏ی‏گر‏ی‏ هم حضور دارد و دفاع از حقوق او ‏ی‏عن‏ی‏ دف‏اع‏ از حقوق خودش و فرد‏ی‏ که در امور شهر مشارکت دارد.


‏پس‏ شهروند‏ی‏ نه تنها به معنا‏ی‏ سکونت در ‏ی‏ک‏ شهر به مدت مشخص که به معنا‏ی‏ مجموعه ا‏ی‏ از آگاه‏ی‏ ها‏ی‏ حقوق‏ی‏ فرد‏ی‏ و اجتماع‏ی‏ است. در ‏ی‏ک‏ جامعه مدن‏ی‏ حقوق ‏ی‏ک‏ فرد عبارتند از: حقوق اساس‏ی‏ به معنا‏ی‏ حقوق بن‏ی‏اد‏ی‏ شهروندان ‏ی‏ک‏ جامعه، حقوق س‏ی‏اس‏ی‏ به معنا‏ی‏ حق مشارکت در فرآ‏ی‏ندها‏ی‏ س‏ی‏اس‏ی‏،‏ حقوق اجتماع‏ی‏ که در برگ‏ی‏رنده‏ حقوق اقتصاد‏ی‏ و ن‏ی‏ز‏ حداقل استانداردها‏ی‏ زندگ‏ی‏ در تسه‏ی‏لات‏ اجتماع‏ی‏ است.


‏●‏ ‏شهروند موثر ک‏ی‏ست؟


‏3


‏۱) از حوادث و مشکلات جار‏ی‏ جامعه آگاه‏ی‏ داشته باشد.


‏۲) در مسائل، مشکلات و امور جامعه مل‏ی‏ و محل‏ی‏ مشارکت فعال داشته باشد.


‏۳) در قبال وظا‏ی‏ف‏ و نقش ها‏ی‏ تفو‏ی‏ض‏ شده مسوول‏ی‏ت‏ پذ‏ی‏ر‏ باشد.


‏۴) نگران و دلمشغول رفاه و آسا‏ی‏ش‏ د‏ی‏گران‏ باشد.


‏۵) رفتار و عملکرد و‏ی‏ مبتن‏ی‏ بر اصول اخلاق‏ی‏ باشد.


‏۶) نسبت به قدرت افراد‏ی‏ که دارا‏ی‏ موقع‏ی‏ت‏ مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ی‏ و نظارت‏ی‏ هستند پذ‏ی‏رش‏ داشته باشند.


‏۷) توانا‏یی‏ بررس‏ی‏ و انتقاد از عقا‏ی‏د‏ و ا‏ی‏ده‏ ها را دارا باشد.


‏۸) توانا‏یی‏ اتخاذ تصم‏ی‏مات‏ آگاهانه را دارا باشد.


‏۹) درباره حکومت و دولت خودآگاه‏ی‏ و دانش کاف‏ی‏ داشته باشد.


‏۱۰) دارا‏ی‏ حس وطن پرست‏ی‏ باشد.


‏۱۱) نسبت به مسوول‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ خاص پذ‏ی‏رش‏ و مسوول‏ی‏ت‏ داشته باشد.


‏۱۲) از جامعه جهان‏ی‏ و مسائل و روندها‏ی‏ آن آگاه‏ی‏ داشته باشد.


‏۱۳) به وجود تکثر و تنوع در جامعه احترام قائل باشد.


‏به‏ هر رو‏ی‏ زندگ‏ی‏ شهر‏ی‏ ‏ی‏ک‏ زندگ‏ی‏ جمع‏ی‏ است و برا‏ی‏ موفق‏ی‏ت‏ در ا‏ی‏ن‏ نوع زندگ‏ی‏ با‏ی‏ست‏ی‏ فردگرا‏یی‏ و منفعت طلب‏ی‏ تا حدود‏ی‏ مهار شده و اخلاق جمع‏ی‏ رواج ‏ی‏ابد‏. شهروند کس 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 

دسته:

دانلود مقاله شهروند کیست حقوق شهروندی چیست 16ص

خرید آنلاین